Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Analitik Kimya (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Sibel Ayşıl ÖZKAN

Tanıtım

Kazanılan Ünvan:Analitik Kimya UzmanıÖnşartlar:1.Eczacı olmak 2. Kimya veya Kimya Mühendisliği bölümü mezunu olmak 3. Renk körü olmamakHedefler:1.Bilgi: Analiz yöntemleri hakkında teorik ve pratik bilgileri sağlamak, bunların günlük hayatımızda kullanılışları ve yenilikleri takip etme konusunda bilgilendirmek. 2.Beceri : Analiz yöntemlerinin farmasötik ve veteriner preparatlarına uygulanabilmesini sağlamaktır. 

Programın Amacı

İlaç analizlerinde tek başına analiz yapabilecek teorik ve pratik bilgiyi öğrenciye vermektir. Ayrıca bilimsel çalışmalarda da bu konuda yapılmış olan araştırmaları takip edebilecek ve onlardan yararlanabilecek temel bilgileri vermektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Yaş analiz yöntemleri, aletli analiz yöntemleri, metod geliştirme, analitik validasyon, iyi laboratuar uygulamaları, yeşil analitik teknikleri, istatistiksel hesaplamalar, biyolojik numune analizleri konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur. Alanıyla ilgili bilimsel araştırma, planlama, sonuçları yorumlama ve sunma becerisine sahip olur. 
PY 1- Lisans eğitimi yetkinliklerine dayanarak modern ve ileri düzeyde analitik kimyanın ilke, kuram, teknik ve yöntemlerinin kompleks kalitatif ve kantitatif analiz işlemlerinde etkin kullanımıyla daha kesin ve daha doğru sonuçlara ulaşılması için gerekli bilgiyi sağlama.
PY 2- Farmasötik ticari preparatlar ve biyolojik sıvılardan ilaç etken maddelerinin duyarlı ve doğru tayinleri için analitik yöntem geliştirir, yöntem optimizasyonu ve yöntem validasyonu yapabilecek bilgiye sahiptir.
PY 3- Analiz işlemlerinde kulanılan analitik cihaz ve parçaları ile çalışma prensipleri konusunda bilgiye sahiptir.
PY 4- Analitik cihaz ve yöntemle-rini uygulama bilgisine sahiptir.
PY 5- İlaç etken maddesine ve ihtiyaca göre gerekli analiz yöntemini seçerek ve bu yöntem için gereken uygulamaları yapacak deneyime sahiptir.
PY 6- Elde edilen analiz verilerini hesaplayacak programları kullanma bilgisine sahiptir.
PY 7- Analiz sonucunda elde edilen bilgileri rapor halinde sunar, bu raporu yorumlar ve gereken bilgileri kullanır.
PY 8- Analitik Kimyanın uygulama alanları olan, Ecza-cılık ve endüstriyel alanlardaki analiz işlemlerinde analitik yöntemleri uygulayabilme, yeni yöntemler geliştirebilme ve sonuçları yorumlayabilme beceri ve yetkinliği kazanır.
PY 9- Modern analitik cihaz-lardan elde edilen analitik veri-lerin analiz işlemlerinde yo-rumlanmasını ve çok yönlü kullanımını sağlar.
PY 10-Analitik kimyanın uygulama alanlarında araştır-maların planlaması ve yürü-tebilme becerisi sağlar.
PY 11- Analitik kimya açısından klasik yöntemlerin farklı alanlara uygulamasını yapar.
PY 12-Analiz işlemlerinden elde edilen verileri yorumlar ve bu verileri rapor haline getirir.
PY 13- Geliştirilecek bir analiz işlemi için gerekli olan madde ve çözücüleri uygun bir biçim-de seçerek, analizi maliyeti düşük şekilde geliştirebilme becerisine sahiptir.
PY14-Analitik Kimya alanında özgün çalışmaları kendi başına geliştirebildiği gibi eczacılık alanındaki diğer disiplinler ile de ortak çalışmalar gerçekleştirir.
PY 15- Araştırmalarda bağımsız olarak çalışır, araştırmalarda gerekli yöntemleri uygular ve yöntemler geliştirir.
PY 16- Kendisine verilecek olan bir çalışmayı tek başı-na sonuçlandırıp, rapor ha-linde sunar.
PY 17- Çalışma alanı ve mesleki yasal düzenleme-leri ve düzenlemelerdeki değişimleri izler ve yorumlar.
PY 18- Analitik Kimya ve uygulama alanları ile ilgili mesleki ve teknolojik uygulama ve gelişmeleri izler.
PY 19- Alanındaki her türlü gelişmeyi öğrenmeye açıktır.
PY 20- Çalışma alanıyla ilgili literatürlere ulaşır.
PY 21- Alanı ile ilgili uzman bir topluluk içinde görüşlerini savunma yetkinliğini sergiler.
PY 22- Ulusal, uluslara-rası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
PY 23- Alanındaki meslek örgütleri ile çalışıp, mesleği için gerekli düzenlemelerde yer alır.
PY 24-Alanı ile ilgili karşıla-şılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar. Araştırma etiğine uygun davranır.
PY 25- Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzeyde destekler.
PY 26- Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
PY 27- Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
PY 28- Etik kurallara uyma
PY 29- İletişim becerilerini etkili kullanma
PY 30- Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
PY 31- Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
PY 32- Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
PY 33- İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
PY 34- Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
PY 35- Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
PY 36- Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
PY 37- Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
PY 38- Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
PY 39- Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
PY 40- Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
PY 41- Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
PY 42- Araştırmayı rapor haline getirir.
PY 43- Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

1.Akademik çalışma 2.İlaç firmalarının kontrol laboratuvarları 3. Hıfsızsıhha ilaç analizleri laboratuvarları 4.Hastahanelerin merkez laboratuvarları 5. Su, gıda ve çevre analiz laboratuvarları 6. Her türlü diğer analiz laboratuvarları 

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                          3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.