Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Anatomisi (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR

Tanıtım

Söz konusu doktora programında veteriner anatomi üzerine kapsamlı bir eğitim öğretim yapılmaktadır.  Bu programda verilen dersler aracılığıyla öğrencilerin; evcil memeli hayvanların, kanatlıların ve laboratuvar hayvanlarının karşılaştırmalı, topografik ve klinik  anatomisi konusunda bilgi sahibi olmaları, kadavra üzerinde diseksiyon, eksenterasyon vb. girişimleri gerçekleştirebilmeleri ve öğrendiği bilgileri insan anatomisi ile kıyaslama ve değerlendirme yeteneğine ulaşmaları sağlanmaktadır. Bu doktora programı mezunları; veteriner anatomi ile ilgili bilimsel araştırma, planlama yapma ve sonuçlarını yorumlayabilme, kliniğe yönelik kapsamlı anatomik değerlendirme yapabilme,  akademik çalışma ve davranış biçimine adapte olma gibi özelliklere sahip olacaktır.

Programın Amacı

Bu program; yüksek lisans yeterliliklerine de bağlı olarak, bilimsel ve etik ilkeler ışığında memeli hayvanların anatomisini doktora düzeyinde kavratmayı amaçlar.  Veteriner anatomi alanındaki konuların, uygulamaların derin bir bakış açısı ile irdelenerek analiz edilmesi, problemlerin tespit edilmesi ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneğinin kazandırılması da ayrıca amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program mezunları teknik olarak bilgili ve becerili, meslek ilkelerini sosyo-kültürel koşullarla bağdaştırabilen, bilimsel ve teknolojik yeniliklere açık bireylerdir.
PY 1. Anatomi alanında gerekli alet ve donanım bilgisine sahip olur.
PY 2. Laboratuar güvenliği bilgisine sahip olur.
PY 3. Sistematik ve topografik olarak evcil memeli ve kanatlı hayvanların anatomisi hakkında bilgi sahibidir. Bilgisini araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir.
PY 4. Anatomi alanında uzmanlık bilgisini klinik ve klinik öncesi bilimlere adapte edebilir.
PY 5. Anatomi alanında bilimsel ve teknolojik yenilikleri değerlendirebilir ve kullanabilir.
PY 6. Evcil memeli ve kanatlı hayvanların diseksiyomlarını makro ve mikro düzeyde titizlikle gerçekleştirebilir.
PY 7. Cerrahi anatomik bilgisini uygulamaya dökebilir. Anatomik bilgisini radyolojide, besin kontrolünde, patolojik anatomide ve zooarkeolojide kullanır. Stereolojik çalışmalar yapabilir.
PY 8. Bilime yenilik getirme çabasındadır.
PY 9. Bilinen bir yöntemi, yeni bir alana uygulayabilir. Özgün bir araştırmayı tasarlayıp gerçekleştirebilir.
PY 10. Araştırma laboratuarlarında bağımsız olarak çalışabilir.
PY 11. Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmaları planlayabilir.
PY 12. Ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde alanı ile ilgili makale yayınlama yetisindedir.
PY 13. Alanı ve mesleğine ilişkin yasal düzenlemeleri izler ve yorumlar.
PY 14. Anatomi ve ilişkili olduğu alanlardaki mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.
PY 15. Sorunları çözme, karar verme, yaratıcı ve eleştirel düşünme yetisine sahiptir.
PY 16. Ulusal, uluslar arası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
PY 17. Uzman bir topluluk önünde görüşlerini sunma ve savunma yetisindedir.
PY 18. İnsan, hasta ve hayvan haklarına, çevreye karşı duyarlıdır.
PY 19. Bilgi ve yetisini, teknolojik gelişmeleri, sosyo-kültürel ilerlemeleri toplumla paylaşabilme becerisindedir.
PY 20. Araştırma etiğine uygun davranır, çalışma yaşamında karşılaşılan etik, bilimsel ve toplumsal sorunlarda çözüm üretebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Veteriner Anatomi doktora programından mezun olanlar; öncelikle üniversite, enstitü gibi akademik kurumlarda, askeri kuruluşlarda, ilgili bakanlıklarda, klinik, çiftlik, hara vb. kuruluşlarda araştırmacı, uzman, danışman, yönetici vb.  akademik - idari kadro ve pozisyonlarda istihdam edilebilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.