Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Biyofizik (DR) Programı

Tanıtım

Bu programda temel olarak, farklı lisans bölümlerinden mezun öğrencilerin (tıp, biyoloji, mühendislik, fizik vb.) multidisipliner bir program olan biyofizik doktora programına hazırlayacak altyapılarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle, bu programda öğrencilere biyofizik ile ilişkili temel teorik ve deneysel bilgileri içeren bir eğitim verilir.

Programın Amacı

"1. Bilgi: Elektrofizyolojik, moleküler biyolojik ve floresans temelli görüntüleme tekniklerinin prensiplerini hem teorik hem de deneysel olarak kazandırma. Örneğin: Hücre ve sistem fizyolojisi ile ilgili temel bilgileri öğrenmek, tıp ve biyolojide sıklıkla kullanılan nicel metodları ve yaklaşımları öğrenme gibi. Bunlara ek olarak, öğrenciler genel biyofiziksel kavramları tanımlarken biyolojik sistemleri ve biyoelektrik olayları da anlayabilmek için gerekli olan biyopotansiyellerin gözlem, ölçüm ve analiz yöntemlerini edinme. Bilimsel araştırma için gerekli olan doğru ve ilişkili literatür takibi becerisi kazanma.2. Beceri: Bir temel bilim laboratuvarında çalışmak için gerekli temel becerileri kazanma. Bir tıp-biyoloji laboratuvarında yapılabilecek bilimsel araştırma tasarlayabilme ve sürdürebilme becerisi kazanma. Temel elektrofizyoloji, görüntüleme ve moleküler biyoloji tekniklerini kullanma becerisi kazanma. Bilimsel araştırma projesi tasarlama ve deneysel verileri değerlendirebilme becerisi kazanma. Bilimsel araştıma makalesi yazabilme becerisi kazanma.3. Tutum: Bilimsel kaynakları etkili bir şekilde kullanabilme ve araştırma sonucu elde edilen bilgiyi bilimsel toplantılarda doğru bir şekilde sunabilme."

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Biyofiziğin ilişkili olduğu egzersiz, nöroloji, genetik, fizyoloji, biyokimya, farmakoloji gibi çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. Elektrofizyolojik, moleküler biyolojik ve floresan görüntüleme tekniklerinin çalışma prensiplerini kavrar.Hücre ve sistem fizyolojisi ile ilgili temel prensiplere hakim olur. Biyolojide ve tıpta kullanılan kantitatif yaklaşım ve yöntemlere aşina olur.Temel biyofizik kavramları tanımlama ve kullanma ,Biyolojik sistemi tanıma, biyolojik sistemde biyoelektrik olayları tanıma aşamasına gelir. Biyolojik sistemlerdeki biyopotansiyelleri gözlemeyi ve öçlmeyi kavrar. Biyolojik sistemlerdeki biyopotansiyelleri analiz etmeyi kavrar. Biyofizik-biyolojik sistem ilişkisine ait literatür takip edebilme özelliğini kazanır. Biyofizik alanında gerekli araç ve ekipman bilgisine sahiptir.Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. Biyofizik ve ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
1- Farklı kökenlerden (tıp, biyoloji, fizik...) gelen öğrencilerin biyofizik gibi multidispliner bir araştırma alanında açılacak doktora programına uyum sağlaması, gerekli bilgi alt yapısının oluşturulup eksiklerin tamamlanması. Temel tıp konularında biyofizik kapsamında teorik ve deneysel bilgi birikimine ulaşır.
2- Biyofiziğin ilişkili olduğu egzersiz, nöroloji, genetik, fizyoloji, biyokimya, farmakoloji gibi çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3- Elektrofizyolojik, moleküler biyolojik ve floresan görüntüleme tekniklerinin çalışma prensiplerini kavrar.Hücre ve sistem fizyolojisi ile ilgili temel prensiplere hakim olur. Biyolojide ve tıpta kullanılan kantitatif yaklaşım ve yöntemlere aşina olur.Temel biyofizik kavramları tanımlama ve kullanma ,Biyolojik sistemi tanıma, biyolojik sistemde biyoelektrik olayları tanıma aşamasına gelir. Biyolojik sistemlerdeki biyopotansiyelleri gözlemeyi ve öçlmeyi kavrar. Biyolojik sistemlerdeki biyopotansiyelleri analiz etmeyi kavrar. Biyofizik-biyolojik sistem ilişkisine ait literatür takip edebilme özelliğini kazanır. Biyofizik alanında gerekli araç ve ekipman bilgisine sahiptir
4-Laboratuvar güvenliği bilgisine sahiptir.
5-Biyofizik alanında yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir hücresel ve dokusal düzeyde biyofiziksel ölçümleri gerçekleştirebilir.
6- Araştırma ve tanı laboratuarı yönetir.
7- Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
8- Leadership in conducting the original and interdisciplinary research
9- Çalışmalarını bağımsız ve ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
10-Çalışma prosedürlerini bilir.
11-Alana ve mesleği ilişkin yasal düzenlemelere ulaşır ve yorumlar.
12-Byofizik ve ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.
13- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir
14- Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
15- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
16- Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir,
17- Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda iletişim kurabilir.
18-İnsan, hasta ve hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
19-Çalışma arkadaşlarının haklarını gözetir.
20- Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
21- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir
22-Araştırma etiğine uygun davranır.
23- Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslar arası düzlemde destekleyebilir
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

1. Üniversiteler2. Temel bilim araştırma enstitüleri3. Biyoteknoloji ve ilaç şirketleri

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu programda temel olarak, farklı lisans bölümlerinden mezun öğrencilerin (tıp, biyoloji, mühendislik, fizik vb.) multidisipliner bir program olan biyofizik doktora programına hazırlayacak altyapılarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle, bu programda öğrencilere biyofizik ile ilişkili temel teorik ve deneysel bilgileri içeren bir eğitim verilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.