Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Biyokimya (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Bilgehan DOĞRU

Tanıtım

Temel biyokimyada metabolik yolaklar ve mekanizmaları üzerinde çalışılır.

Programın Amacı

Lisans eğitiminden sonra Biyokimya ile ilgili konularda bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, sorgulama, özümseme, yorum yapabilme, kullanma, becerilerine sahip, laboratuvar bilgi ve tekniklerini bilen ve uygulayan alanında uzman kişiler yetiştirmek amaçlanmıştır

Ders Listesi

Ders Kazanımları

"Fizyolojik ve patolojik koşullardaki temel biyokimyasal reaksiyonlar ve yolaklar hakkında çeşitli kimyasal maddelerin bu biyokimyasal reaksiyonlar ve yolaklar üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi sahibi olunmasıdır."
1- Canlının moleküler yapısı ve metabolizması ile ilgili temel biyokimyasal reaksiyonların koşullarını ve biyokimyasal yolakları, çeşitli kimyasal maddelerin ve farmasötik ürünlerin bu yolaklar üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
2- Biyokimyasal yolaklar arasındaki işbirliğini ve bu konudaki gerekli metabolik şartlar hakkında bilgi sahibi olur.
3- Fizyolojik ve patolojik durumda gözlenen biyokimyasal reaksiyonları ve biyokimyasal parametreler hakkında bilgi sahibi olur.
4- Temel Biyokimya ve Klinik biyokimya alanında uygulanan biyokimyasal hesaplamaları, kullanılan temel laboratuvar tekniklerini, analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
5- Biyolojik materyali tanır ve bunların biyokimyasal özelliklerini açıklar. Biyolojik materyalin izolasyonu ile bunlar üzerinde yapılacak olan kalitatif ve kantitatif analizlerine ve aktivite tayinlerine ilişkin yöntemler hakkında bilgisi vardır.
6- Biyokimya alanında gerekli araç ve gereç bilgisine sahiptir
7- Laboratuvar güvenliği ve bilimsel çalışma etiği bilgisine sahiptir
8-Biyolojik materyallerin izolasyonu ve bunlar üzerinde yapılacak olan kalitatif ve kantitatif analizlerine ve aktivite tayinlerine ilişkin yöntemleri kullanabilir.
9- Çevresel faktörlerin, çeşitli kimyasal maddelerin, ilaçların ve diğer farmasötik ürünlerin etki ettiği biyokimyasal reaksiyonların diğer metabolik yolakların üzerindeki etkisini değerlendirir.
10- Bireylerin yaşam koşullarına göre biyokimyasal olayları yorumlar.
11- Uygun analiz yöntemlerini kullanarak temel biyokimya ve klinik biyokimya parametrelerininin analizini yapar ve yorumlar.
12- Fizyolojik ve patolojik durumlarda gözlenen biyokimyasal yolaklardaki değişimlerin ayırımını yapar.
13- Elde edilen verilere göre ulaştığı sonuçları, kaynakça bilgileri ile karşılaştırarak sonuca ulaşır.
14- Alanı ile ilgili bir konuda araştırma planlar.
15- Bilimsel düşünme yeterliliğine sahip olur.
16- Konusuyla ilgili bir çalışmayı ve araştırmayı ekip çalışması içinde yürütür.
17- Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak doğru ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşır, mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür.
18- Biyokimya alanında grup çalışmalarına ve konu ile ilgili tartışmalara katılır, düşüncelerini savunur.
19- Araştırma etik ilkelerine uygun davranır.
20- Çalışma alanı ile ilgili bilgi ve teknolojiyi kullanır

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversite, araştırma enstitüleri, sağlık bakanlığı, hastaneler

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.