Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Klinik Eczacılık (YL) Programı

Tanıtım

Sağlık bilimlerinde bilimsel araştırmanın gerçekleştirilmesi aşamalarının öğrenilmesi ve bunun klinik eczacılık temelinde yapılmasına yönelik tasarlanmıştır. Genel olarak sağlık bilimleri alanında beş yıllık lisans eğitimi mezunlarına yöneliktir. İki akademik dönemden oluşan ileri düzeyde teorik farmakoloji dersleri ve bunu takiben laboratuvar çalışmalarına dayalı bir tez çalışması yapılmasından oluşur.  

Programın Amacı

Lisans düzeyindeki bilgilerin belirli hasta ya da hastalığa odaklanmış ve ileri düzeyde araştırılması amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu programdan mezun olanlar, hastaların yaşam kalitesini yükseltmek üzere ilaç tedavisinin sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde yürütmek üzere, biyomedikal, klinik bilimler, farmakoekonomi ve davranış bilimlerini, teknolojik bilgilere sahip olur. Hastalıkların teşhis ve tedavi sürecini, ilaçların etkin ve maliyet bakımından akılcı ve güvenli kullanımının sağlanması açısından, hasta bulgularının izlenmesinde, hastanın tedavi rejiminin belirlenmesinde, geliştirilmesi ve yorumlanmasında üstleneceği rolü kavrar.
PY 1. Hastaların yaşam kalitesini yükseltmek üzere ilaç tedavisinin sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde yürütmek üzere, biyomedikal, klinik bilimler, farmakoekonomi ve davranış bilimlerini, teknolojik bilgilere sahip olur.
PY 2. Hastalıkların teşhis ve tedavi sürecini, ilaçların etkin ve maliyet bakımından akılcı ve güvenli kullanımının sağlanması açısından, hasta bulgularının izlenmesinde, hastanın tedavi rejiminin belirlenmesinde, geliştirilmesi ve yorumlanmasında üstleneceği rolü kavrar.
PY 3. İlaçların tüm kimyasal ve fiziksel özelliklerini, biyolojik ilişkilerini, formülasyonlarını ve ilaç şekillerini, ilacın vücutta taşınım ve dağılım özelliklerini, ilaç yan etki ve etkileşimlerini ve toksik etkilerini temel olarak değerlendirebilir. Kullanılan ilacın vücut sıvılarından analizi için gereken yöntemleri bilir ve uygular. Tedavinin analizini yapar, hastane ve eczanede tedavinin doğruluğu konusunda sağlık elemanlarına tavsiyelerde bulunur
PY 4. İlaçların vücutta taşınım ve dağılım özelliklerini, ilaç yan etki ve etkileşimlerini ve toksik etkilerini araştırmak üzere deneysel çalışmalar yapar, sonuçları değerlendirir.
PY 5. Alanı ile ilgili yayınları takip eder. Diğer sağlık elemanları ve hasta için bilgi servisi oluşturur. Eczacıların ve diğer sağlık elemanlarının eğitim ve staj aktivitelerine katılır.
PY 6. Her hasta için özel olarak, ürünlerin ve malzemelerin formülasyon ve hazırlanmasında çalışır
PY 7. İlaç ve malzemelerini kullanma/ farmakoepidemiyoloji / epidemioloji / farmakovigilans konularında klinik tarama çalışmaları yapar. Tedavilerle ilgili verileri toplar, maliyet analizi yapar
PY 8. Tedavi planlanmadan önce ilaçların doğru kullanılmasını sağlamak üzere klinik taramaları, formülerleri ve ilaç bilgisini izlemek, formülerlerin hazırlanması, reçeteleme politikaları ve tedavi protokollarının hazırlanması hakkında bilgi sahibi olur.
PY 9. Klinik çalışmaların çeşitli safhalarında görev alır. (etik komitelerde, araştırmalarda, yeni bulunmuş ilaçların dispenzasyonunda)
PY 10. Klinik eczacı terapotik izleme gerektiren ilaçların (dar terapotik pencereli) dozajlarını takip eder. İlaçların etkin kullanımı için vücut sıvılarından analizi için gerekli optimizasyon ve validasyon çalışmalarını yapar. İlaçların farmakokinetik çalışmasını araştırarak doz optimizasyonunu yapar.
PY 11. Hastayı tedavisi konusunda bilinçlendirir , tedaviye cevabı izler, ilaçlara uyuncunu sağlamaya çalışır .
PY 12. Farmasotik ürünlerin kullanımı sonucu gerek birey gerekse toplum ölçeğinde ortaya çıkan çok yönlü sorunlara etik ilkeler çerçevesinde çözüm getirecek, bilgilerini, hasta üzerinde uygulayabilme, yorumlayabilme, analiz edebilme becerilerine sahiptir
PY 13. Klinik bulgulardan hareketle tedavi sürecini değerlendirme becerisini gösterir. Tedavi planının belirlenmesinde yürütülmesinde ve sonuçlandırılmasında diğer sağlık ekibi ve hasta ile işbirliği yapar
PY 14. İlaçla ve ilaç dışı ürünlerle ilgili problemleri tanımlamak, ilacın kendisinden ve kullanılışından kaynaklanan olumsuz etkileri gidermeye çalışmak, çözmek ve önlemek konusunda araştırmalara ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir
PY 15. Farmasötik ürünlerin terapötik etkilerini ve ilaçla tedavide ilacın farmakogenetik, farmakokinetik, farmakodinamik özelliklerini tanır, bunula ilgili sorunları çözer.
PY16. Kullanılan ilaçların vücut sıvılarından analizi için gerekli tüm analiz yöntemler uygulayabilir.
PY 17. Klinik Eczacılıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı ve araştırmayı bağımsız veya ekip çalışması olarak yürütür.
PY 18. Toplumu sağlık alanında eğitme, yönlendirme, sağlıklı yaşamı özendirme ve sağlık tarama çalışmalarında sorumluluk alır.
PY 19. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak klinik eczacılık alanında kişisel ve mesleki gelişimini sürdürür.
PY 20. Eleştirel düşünme, karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak sorunları çözecek yöntemler geliştirir
PY 21. Eczacılık hizmetlerinin geliştirilmesi için meslektaşları ve diğer sağlık meslek çalışanları ile etik ilkeler çerçevesinde işbirliği yapar.
PY 22. Eczanede hasta ve diğer sağlık elemanları ile etkili iletişim kurar.
PY 23. Reçete yazıldıktan sonra hastayla iletişim kurar ve öğütler verir
PY 24. İlaç tedavisinin risk ve yarar ilişkisinin sürdürülmesini sağlar
PY 25. Eczacılık hizmetlerinin etkinliğini arttırmak amacıyla bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler, eczacılık meslek ve eğitiminin gelişime ait olay ve olguları değerlendirir ve çözümünde rol alır
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan yüksek lisans derecesi ile mezun olanlar, uzman eczacı olarak hastanelerde ya da ilgili kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.