Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kök Hücre ve Yenileyici Tıp (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Kamil Can AKÇALI

Tanıtım

Enstitümüzün deneyimli akademik kadrosu tarafından yürütülmekte olan "Kök Hücre ve Yenileyici Tıp Tezli Yüksesk Lisans Programı" Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı “Disiplinler Arası Kök Hücre ve Yenileyici Tıp Anabilim Dalı”  nda gerçekleştirilmektedir. Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü'nde bulunan dersliklerde ve laboratuvarlarda eğitim yapılmaktadır.  Eğitim dili Türkçe-İngilizcedir. Tezli Yüksek Lisans programımızda 6 Profesör ve 1 Yardımcı Doçent eğitim vermektedir. Derslerimiz; Yenileyici Tıpta Kavram, Temel Araştırma Teknikleri 1-2, Hematopoietik Kök Hücre, Kök Hücre Kullanım Alanları, Akım Sitometri Teorik-Uygulama, Kardiyovasküler Yenilenme, Mezankimal Kök Hücre, Kök Hücre Politikaları, Seminer ve Tez Çalışmaları başlıkları altında toplanmaktadır. Başarılı öğrencilerimize, gelişmiş cihazlarla donatılmış bulunan araştırma laboratuvarlarında ulusal ve uluslararası araştırma ve Ar-Ge projeleri çerçevesinde deneyim kazanma ve burs desteklerinden faydalanma imkanları sunulmaktadır.

Programın Amacı

Programın temel amacı, adayların kök hücre ve yenileyici tıp ile ilgili temel ve uygulamaya yönelik teorik ve laboratuvar teknik eğitimine ve donanımına sahip, araştırma yapabilen, uluslararası seviyede disiplinler arası araştırmacı niteliklerini taşıyan, özgün ve bağımsız bilimsel düşünce geliştirebilme yeterliliğine sahip bilim insanları olarak yetiştirilmesidir. Bu araştırmacıların etik kurallara uyması ve elde ettiği verileri bilimsel araştırmalar çerçevesinde kullanabilmesi, birbirleri ile yakın ilişkili olan kök hücre, yenileyici tıp ve doku mühendisliği alanında klinik araştırmalar yapabilmesi, kök hücre teknolojileri alanlarında ortak bir dili konuşabilmesi ve bu alanda ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurarak projeler üretebilmesi  programın diğer amaçlarını oluşturmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Disiplinler Arası Kök Hücre ve Yenileyici Tıp Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olanlar;                                                           - Hücre kültürü teknolojileri (izolasyon, çoğaltma, zenginleştirme, ayırma, saklama, kalite değerlendirilmesi) ile ilgili araştırmaları,- İmmünhematoloji ( test reaktifi üretimi, teknoloji geliştirme )- Kök Hücre biyolojisi araştırmaları,- Doku Mühendisliği ( ex vivo doku geliştirilmesi, ileri biyomalzemeler, nanobiyoteknoloji )- Gen Tedavisi ve kanser aşısı araştırmaları,- Kök Hücre bankacılığı ve Biyobanka araştırmaları,- Deneysel modeller de hücresel tedavilerin işlevselliği araştırmaları;  başlıca program yeterlilik alanlarıdır.
Disiplinler arası kök hücre ve yenileyici tıp alan bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
Alanı ile ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda yeni fikir ve yaklaşımlar edinir.
Özellikle mezenkimal ve hematopoetik kök hücre, kardiyovasküler yenilenme ile ilişkili konularda bilgi sahibidir.
Edindiği yeni fikir ve yaklaşımlar doğrultusunda konuları farklı boyutları ile analiz edebilir, bilimsel ve eleştirel olarak yaklaşabilir.
Eleştirilerini kök hücre politikaları ve biyoetik kavramları doğrultusunda yapabilir.
Konuları farklı boyutlarıyla analiz edebilme, eleştirel ve bilimsel yaklaşımla yeni buluşlar geliştirebilir.
Disiplinler arası kök hücre ve yenileyici tıp alanında bilimsel araştırma yapma ve bilimsel çalışma becerisine sahip olur.
Bilimsel araştırma yapabilme ve çalışma becerisi doğrultusunda projeler üretebilir; ulusal/uluslar arası projelerde çalışabilir.
Ürettiği ya da içinde yer aldığı çalışmalarda öğrenmiş olduğu bilgileri, laboratuvar tekniklerini etkili bir şekilde kullanabilir.
Temel araştırma tekniklerinin yanısıra özellikle akım sitometri tekniğini etkin bir şekilde uygulayabilir.
Çalışmaları doğrultusunda elde ettiği verileri analiz edip değerlendirebilir.
Çalışmaları sonucunda elde ettiği verileri kongre, çalıştay ve seminer gibi bilimsel etkinliklerde sunabilir; bilimsel makale olarak yayınlayabilir.
Özgün olarak ürettiği çalışma ürünlerini ticari olarak geliştirebilir; patent çalışması yapabilir.
Disiplinlerarası kök hücre ve yenileyici tıpile ilişkili araştırmalarda ve projelerde etkin olarak çalışır, sorumluluk alır, uzmanlık bilgilerini yeni ve farklı sorunların çözümünde kullanır.
Alanı ile ilgili özgün araştırmalar tasarlar, araştırmalarını yapabileceği bilimsel yöntemleri bağımsız olarak yürütür, farklı alanlara uygular.
Bilimsel araştırmalarda uygun araştırma teknik ve yöntemlerini belirler, araştırma verilerinin analizini yapar, araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde değerlendirir.
Grup projelerinde görev alır, proje kapsamında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.
Çalışmalarında karşılaştığı sorunlara çözümler üretir; grup çalışmalarında karşılaşılan sorunların çözümüne ise yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile katkıda bulunur.
Disiplinlerarası kök hücre ve yenileyici tıpile ilişkili araştırmalarda ve projelerde etkin olarak çalışır, sorumluluk alır, uzmanlık bilgilerini yeni ve farklı sorunların çözümünde kullanır.
Bilimsel araştırmalarda uygun araştırma teknik ve yöntemlerini belirler, araştırma verilerinin analizini yapar, araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde değerlendirir.
Araştırma sonucunda elde ettiği verilerin nasıl analiz edileceğini öğrenir.
Seminer hazırlanmasından sunumuna kadar yapılması gereken çalışmaları bilir.
Tez çalışması yapma gibi belli bir plan ve program doğrultusunda yapılması gereken işleri yürütebilecek bilgi birikimine sahiptir.
Bilimsel araştırma yapabilme ve çalışma becerisi doğrultusunda projeler üretebilir; ulusal/uluslar arası projelerde çalışabilir.
Kongre, seminer, çalıştay gibi bilimsel etkinliklere gerek katılımcı gerekse verilerini sunmak üzere iştirak eder.
Alanla ilgili düşünce ve çalışmalarını bilimsel ortamlarda paylaşır, tartışır ve fikir alışverişinde bulunabilir.
Halkın eğitilmesi ve kamuoyu oluşturulması doğrultusunda seminerler verebilir; toplantılar düzenleyebilir.
Bilimsel verilerini poster, derleme, makale vb ulusal/uluslar arası platformlarda paylaşır.
Yenileyici tıp ve kök hücre ile ilişkili kavramları öğrenir.
Araştırmalarını yürüteceği temel teknikleri gerek teorik, gerekse pratik olarak öğrenir.
Temel tekniklerin yanısıra araştırmalarında sıkça kullanabileceği akım sitometrisi yöntemine hakimdir.
Hematopoetik ve mezankimal kök hücre temel kavramları, alanda yapılan çalışmalar ve klinik uygulamalar hakkında fikir sahibidir.
Kardiyovasküler yenilenme konusunda bilimsel ortamlarda fikir beyan etme yetkinliğindedir.
Kök hücrelerin deneysel ya da klinikteki kullanım alanlarını bilerek projelerini tasarlar ya da tasarlanmış projelerde yer alır.
Kök hücre politikaları ve biyoetik konularına hakim olduğu için çalışmalarını bu kavramların gerektirdiği biçimde programlar.
Alanda ilgili herhangi bir bilimsel konuda seminer hazırlayabilme ve bu hazırlığını toplum önünde sunabilme yetkinliğindedir.
Alanında uzman bilimsel danışmanıyla birlikte güncel gelişmeler doğrultusunda tez çalışmasını planlar ve gerçekleştirir.
Tez çalışmasının sonuçlarını bilimsel ortamlarda sözlü ya da yazılı olarak paylaşır.
Tez çalışmasının sonuçlarını ulusal/uluslar arası bilimsel dergilerde makale ve/veya derleme olarak yayınlar.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

İleri kişisel hücre tedavileri,İleri tedavi tıbbi ürünler (ATMP),Doku ve organ mühendisliği, Rejeneratif biyomalzemeler,Yenileyici tıp bağlamındaki hastalıklar,Hücre kültürü teknolojileri (izolasyon, çoğaltma, zenginleştirme, ayırma, saklama, kalite değerlendirmesi), Test reaktiflerinin ve nanobiyoteknolojik ürünlerin üretimi ve teknoloji geliştirme,Kök hücre biyolojisi ve gen tedavisi,Deneysel modellerde hücresel tedavilerin işlevselliği şeklinde özetlenebilecek konularla ilişkili olarak araştırmaların, klinik uygulamaların, Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı hastaneler, üniversiteler, kök hücre saklama bankaları, laboratuarlar ve özel firmalar mezun olanların istihdam alanlarını oluşturmaktadır

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.