Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Diş Hastalıkları ve Tedavisi (DR) Programı

Tanıtım

Diş Hastalıkları ve Tedavisi doktora eğitimi; bilimsel araştırma, sağlık, eğitim gibi alanlarda araştırmacı ve eğitimci konumda görev alabilecek donanıma sahip, Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanında araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlar.

Programın Amacı

Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanında temel ve klinik bilgilere yetkin, etik kurallara bağlı olan ve alanında her türlü tedaviyi yapabilen, gelişen teknolojiyi yakından izleyen ve bu gelişmeye katkıda bulunan, analitik, sorun çözücü, bilgiye ulaşabilen ve paylaşan, yeniliklere ve gelişmelere açık Diş Hastalıkları ve Tedavisi bilim doktorları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

1. Diş hastalıkları ve tedavisi ile ilgili olarak hakim olduğu temel bilimler bilgilerini kullanarak, karşılaştığı sorunları analiz yapar, sentezler, sorun çözer ve böylelikle özgün sonuçlara ve yeni tedavi yöntemlerine ulaşır; bu ilerlemeler hakkında toplumu bilgilendirir.2. Restoratif ve konservatif diş hekimliği alanındaki teknik ekipmanı, teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan cihaz, alet ve malzemeleri tanır ve etkinbir şekilde kullanır3. Hastasına ve topluma karşı etik ve kanuni sorumlulukları hakkında farkındalık gösterir.4. Klinik ve temel bilimler alanında bilimsel bir araştırma yapmak için gerekli sorgulamayı gerçekleştirir, konuyla ilgili literatür taraması yapar, hipotez kurar, çalışma planlanını oluşturur, alanına yönelik araştırma yapar, elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunarak, tartışır ve en az bir bilimsel yayın hazırlayarak ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilgiyi paylaşır5. Koruyucu diş hekimliği bilgilerini özümseyerek, bu konularda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik donanıma sahip olup, hizmet verir6. Disiplinler arası sağlık personelleri ile işbirliği yaparak, bireye özgü koruyucu, fonksiyonel ve estetik restoratif tedavi seçeneklerini değerlendirir, hastaya ve duruma uygun çözüm oluşturur, tedavi planlar ve uygular7. Güncel gelişmeleri takip eder, edindiği teorik bilgi ve pratik becerilerini klinik uygulamalarla toplum hizmetine sunar8. Diş sert doku defektlerinin etyolojisi ve önlenmesi hakkında hastaları ve toplumu eğitir ve sorumluluklarını benimsemeleri konusunda motive eder.9. Preventif, konservatif ve restoratif diş tedavileri alanındaki temel bilgileri benimser ve mesleki uygulamaları sırasında bu bilgilerle, kanıta dayalı güncel uygulamaları takip ederek edindiği bilgileri de birleştirir.10. Restoratif materyallerin fiziksel, mekanik, kimyasal ve biyouyumluluk özelliklerini kavrar; diş çürüğü ve mikrobiyoloji ilişkisini özümser
Diş hastalıkları ve tedavisi ile ilgili olarak hakim olduğu temel bilimler bilgilerini kullanarak, karşılaştığı sorunları analiz eder, sentezler, sorun çözer ve böylelikle özgün sonuçlara ve yeni tedavi yöntemlerine ulaşır; bu ilerlemeler hakkında toplumu bilgilendirir.
Yüksek lisans bilgilerini temel alarak diş hastalıkları ve tedavisi alanında en ileri güncel bilgilere ulaşır, analiz eder, sentezler ve özgün fikirler geliştirir
Restoratif, konservatif ve preventif diş hekimliği alanındaki teknik ekipmanı, teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan cihaz, alet ve malzemeleri tanır ve etkili bir şekilde kullanır
Klinik ve temel bilimler alanında bilimsel bir araştırma yapmak için gerekli sorgulamayı gerçekleştirir, konuyla ilgili literatür taraması yapar, hipotez kurar, çalışma planlanını oluşturur, alanına yönelik araştırma yapar, elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunarak, tartışır ve en az bir bilimsel yayın hazırlayarak ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilgiyi paylaşır
Restoratif materyallerin fiziksel, mekanik, kimyasal ve biyouyumluluk özelliklerini kavrar; diş çürüğü ve mikrobiyoloji ilişkisini özümser
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Diş Hastalıkları ve Tedavisi doktorasına sahip bireyler akademik kariyerlerini sürdürebilirler

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.