Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Diş Hastalıkları ve Tedavisi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Arzu MÜJDECİ

Tanıtım

Diş Hastalıkları ve Tedavisi yüksek lisans eğitimi; bilimsel araştırma, sağlık, eğitim gibi alanlarda araştırmacı ve eğitimci konumda görev alabilecek donanıma sahip, Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanında araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlar.

Programın Amacı

Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanında temel ve klinik bilgilere yetkin, etik kurallara bağlı olan ve alanında her türlü tedaviyi yapabilen, gelişen teknolojiyi yakından izleyen ve bu gelişmeye katkıda bulunan, analitik, sorun çözücü, bilgiye ulaşabilen ve paylaşan, yeniliklere ve gelişmelere açık Diş Hastalıkları ve Tedavisi uzmanları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

1. Diş hastalıkları ve tedavisi ile ilgili olarak hakim olduğu temel bilimler bilgilerini kullanarak, karşılaştığı sorunları analiz yapar, sentezler, sorun çözer ve böylelikle özgün sonuçlara ve yeni tedavi yöntemlerine ulaşır; bu ilerlemeler hakkında toplumu bilgilendirir.2. Restoratif ve konservatif diş hekimliği alanındaki teknik ekipmanı, teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan cihaz, alet ve malzemeleri tanır ve etkinbir şekilde kullanır3. Hastasına ve topluma karşı etik ve kanuni sorumlulukları hakkında farkındalık gösterir.4. Klinik ve temel bilimler alanında bilimsel bir araştırma yapmak için gerekli sorgulamayı gerçekleştirir, konuyla ilgili literatür taraması yapar, hipotez kurar, çalışma planlanını oluşturur, alanına yönelik araştırma yapar, elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunarak, tartışır ve en az bir bilimsel yayın hazırlayarak ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilgiyi paylaşır5. Koruyucu diş hekimliği bilgilerini özümseyerek, bu konularda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik donanıma sahip olup, hizmet verir6. Disiplinler arası sağlık personelleri ile işbirliği yaparak, bireye özgü koruyucu, fonksiyonel ve estetik restoratif tedavi seçeneklerini değerlendirir, hastaya ve duruma uygun çözüm oluşturur, tedavi planlar ve uygular7. Güncel gelişmeleri takip eder, edindiği teorik bilgi ve pratik becerilerini klinik uygulamalarla toplum hizmetine sunar8. Diş sert doku defektlerinin etyolojisi ve önlenmesi hakkında hastaları ve toplumu eğitir ve sorumluluklarını benimsemeleri konusunda motive eder.9. Preventif, konservatif ve restoratif diş tedavileri alanındaki temel bilgileri benimser ve mesleki uygulamaları sırasında bu bilgilerle, kanıta dayalı güncel uygulamaları takip ederek edindiği bilgileri de birleştirir.10. Restoratif materyallerin fiziksel, mekanik, kimyasal ve biyouyumluluk özelliklerini kavrar; diş çürüğü ve mikrobiyoloji ilişkisini özümser
Diş hastalıkları ve tedavisi ile ilgili olarak hakim olduğu temel bilimler bilgilerini kullanarak, karşılaştığı sorunları analiz eder, sentezler, sorun çözer ve böylelikle özgün sonuçlara ve yeni tedavi yöntemlerine ulaşır; bu ilerlemeler hakkında toplumu bilgilendirir.
Yüksek lisans bilgilerini temel alarak diş hastalıkları ve tedavisi alanında en ileri güncel bilgilere ulaşır, analiz eder, sentezler ve özgün fikirler geliştirir
Restoratif, konservatif ve preventif diş hekimliği alanındaki teknik ekipmanı, teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan cihaz, alet ve malzemeleri tanır ve etkili bir şekilde kullanır
Klinik ve temel bilimler alanında bilimsel bir araştırma yapmak için gerekli sorgulamayı gerçekleştirir, konuyla ilgili literatür taraması yapar, hipotez kurar, çalışma planlanını oluşturur, alanına yönelik araştırma yapar, elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunarak, tartışır ve en az bir bilimsel yayın hazırlayarak ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilgiyi paylaşır
Restoratif materyallerin fiziksel, mekanik, kimyasal ve biyouyumluluk özelliklerini kavrar; diş çürüğü ve mikrobiyoloji ilişkisini özümser
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörlerde çalışma imkanına sahip olabilirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.