Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi (DR) Programı

Tanıtım

Ülkemizde Veteriner Hekimliği Eğitim Öğretiminin başladığı 1842 yılından 1958 tarihine kadar Cerrahi Enstitüsü içersinde “Fenni Veledi Baytariye” ve Evcil Hayvanların Doğum Bilgisi ve Hastalıkları” isimleri ile yer alan ve 1958 yılında Prof. Dr. Hüseyin Erk’in Doğum ve Jinekoloji Kürsüsünde açık bulunan kadroya atanması ve Doğum ve Jinekoloji Kürsüsü’nün yönetimi ile görevlendirilmesi ile bağımsız Anabilim Dalı ve Kliniği kurulmuştur. Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı kurulduğu günden bugüne kadar ülkemizdeki tüm Veteriner Fakültelerinin Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dallarının kuruluşunda ve çok sayıda öğretim elemanının yetişmesinde öncülük yapmıştır. Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında Evcil hayvanlarda ; üreme fizyolojileri ve endokrinolojileri, gebelik ve tanı yöntemleri, gebelik fizyolojisi ve sorunları, normal doğum ve doğuma yardım yöntemleri, östrus senkronizasyonu ve yöntemleri, embriyo transferi, in-vitro fertilizasyon ve maturasyon, reproduktif biyoteknoloji ve yöntemleri, puerperal dönem ve sorunları, infertilite ve sterilite, jinekoljik operasyonlar, meme sağlığı ve hastalıkları, sağım ve hijyeni, meme sağlığı kontrol programları, teorik,pratik dersler verilmekte, yüksek lisans ve doktora programları düzenlenmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Anabilim Dalı Kliniğinde evcil hayvanlarda ortaya çıkan gebelik,doğum ve jinekoloji ile ilgili tüm hastalıkların tanı ,sağaltım ve operasyonları için klinik ve poliklinik hizmetleri verilmektedir. Özellikle DİŞİ KEDİ VE KÖPEKLERİN KISIRLAŞTIRMA OPERASYONLARI kliniğin önemli işlevleri arasında yer almaktadır. 

Programın Amacı

a)Veteriner doğum ve jinekoloji alanında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmak;b)çalışma alanı ile ilgili temel sorunlara, kullanılan yöntemlere ve tarihsel gelişmelere aşina olmak;c) alanındaki gelişmeleri takip edebilmek ve bilimsel teorileri anlayabilmek;d) Kendi başına bir araştırmayı planlayıp, yürütüp, sonuçlandırabilecek düzeye erişmiş, kamu kurumları, özel sektör ve üniversitelerin gereksinim duyduğu araştırmacı bilim insanını yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

-Alanında, derinlemesine ve güncel bilgilere sahip; disiplinlerarası etkileşimi özümsemiş ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.- Bir araştırma sürecini, bilimsel bir bütünlük içinde, planlama, tasarlama, uygulama ve uyarlamabecerisine sahip olur-özgün bir çalışmaya katkıda bulunur ve bu çalışmaların bir kısmını veya tamamını ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlar-Çalışma alanına veya sektöre yönelik ileri ve modern mesleki - teknik becerileri ustalaşmış düzeyde uygular- Teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeler yaratabilecek veya bilgi toplumuna katkıda bulunabilecek yeni fikir ve yöntemler geliştirir-Yeni ve karmaşık fikirleri eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yeteneğine sahip olur veedinmiş olduğu bilgi ve becerileri yeni veya tanıdık olmayan durumlara uygulayabilir-Uzmanlık alanları ile ilgili kendi emsalleri, bilimsel topluluklar ve halk ile iletişim kurabilir-Akademik ve mesleki çerçevede teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeler yaratması beklenir-Mesleki etiğe uygun bilimsel düşünce ve görüşler doğrultusunda davranışlar sergiler 
Evcil hayvanlarda Doğum ve Jinekolojinin temelleri, üreme, üreme, ve meme hastalıklarının hücresel, fizyolojik ve endokrinolojik mekanizmaları ve bunların sağaltılmaları ile reproduktif biyoteknoloji , sürü yönetimi, fertilite alanlarında bilgisini özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirebilecek tanımlara ulaşır
Temel bilimler, pre-klinikler, diğer klinik bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler ile disiplinlerarası etkileşimi özümsemiş ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
Özgün bir araştırma sürecini, bağımsız olarak, planlama, tasarlama, uygulama ve uyarlama becerisine sahip olur
Mesleğine ve sektöre yönelik modern teknik becerileri ustalaşmış düzeyde uygular ve bu becerilerini yeni veya tanıdık olmayan durumlara uyarlayabilir
Yeni ve karmaşık fikirleri eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yeteneğine sahip olur
Yeni bir araştırma projesini eleştirel bakış açısı ile değerlendirip, projede karşılaştığı sorunlara yeni çözüm önerileri getirir
Uzmanlaştığı alanda kendi emsalleri, bilimsel topluluklar ve halk düzeyinde anlaşılabilir ve etkin bir sunum yapma, sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi kazanır
Öğretme becerisini geliştirir
Teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeler yaratabilecek veya bilgi toplumuna katkıda bulunabilecek yeni fikir ve yöntemler geliştirir
Akademik ve mesleki çerçevede teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeler yaratması beklenir
Mesleki etiğe uygun bilimsel düşünce ve görüşler doğrultusunda davranışlar sergiler
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Doktora programından mezun olan adayların tanımlanmış öncelikli çalışma alanı üniversite ortamında ileri akademik çalışma ve aşamalara yönlenmesidir. Ayrıca bağımsız olarak proje üretebilir ve elde ettiği teknolojik, bilimsel, sosyal ve kültürel çıktıları toplumsal ve akademik yaşama aktarır. Saha koşullarında sığırlarda reprodüktif biyoteknoloji, reprodüktif sürü sağlığı ve yönetimi; damızlık kısrak yetiştiriciliği ve haralarda reprodüktif sistem yönetimi; pet hayvanlarının fertilite-infertilite ve onkolojik sorunlarını derinlemesine inceleyip bu alanlarda strateji geliştirir ve insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunur.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.