Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Epidemiyoloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Meltem ÇÖL

Tanıtım

Tıp, Eczacılık, Veterinerlik ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarının sağlıkla ilgili konularda bilimsel ve epidemiyolojik yaklaşım bilgi ve becerisi, analitik düşünce, bilimsel yöntemlerle araştırma yapma ve değerlendirme yetisini kazandırmaya yönelik teorik ve uygulamalı dersler içeren bir tezli yüksek lisans programıdır. Epidemiyolojide temel ilkeler ve epidemiyolojik teknikler, Epidemiyolojik ölçütler, Araştırma planlama ve veri analizi, Temel halk sağlığı, Bulaşıcı-kronik hastalıklar gibi özel alanlar epidemiyolojisi gibi dersler ve ayrıca seçmeli diğer bazı dersleri de içerir.Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Çöl, AKTS Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koçak'tır. 

Programın Amacı

Sağlık sorunlarının saptanması, nedenleri ve çözüm yollarının belirlenmesi için gerekli bilimsel yaklaşıma sahip, bunları bilimsel yöntemlerle değerlendirebilecek ve gerekli uygulamaları yapabilecek nitelikli sağlık elemanı yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu programı tamamlayan kişiler;-Epidemiyolojide temel ilkeler ve epidemiyolojinin kullanım alanlarını değerlendirir.-Epidemiyolojik ölçütleri kullanarak sağlıkta öncelikleri belirleyebilir.-Epidemiyolojik araştırma yöntemlerinin özelliklerini değerlendirebilir.-Sağlık sorunlarının belirlenmesi ve çözümü için bilimsel araştırma planlayabilir, uygulayabilir, sonuçlarını değerlendirebilir.-Araştırma raporu yazabilir, makaleleri eleştirel olarak değerlendirebilir.-Bilimsel çalışmaları izleyerek tartışabilir.-Kronik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar gibi özel alanların epidemiyolojisini değerlendirebilir.-Salgın inceleme, hastalık tarama alanlarında çalışma yapabilir.
Temel Halk Sağlığı kavramlarını tanımlama, hedef kitlenin sosyodemografik özelliklerini belirleme
Epidemiyolojinin temel ilkelerini ve kullanım alanlarını kavrama, Epidemiyolojik ölçütleri tanımlama, kullanım alanlarını belirleme, Epidemiyolojik araştırma yöntemlerinin özelliklerini, farklılıklarını, hata kaynaklarını, elde edilen ölçütleri ve etik ilkeleri kavrama
Araştırma planlama basamaklarını tanımlama, açıklama, Araştırma raporu yazımı ve değerlendirmesinin teorik kurallarını kavrama
Toplumda tarama programı gereksinimlerini belirleyerek, tarama testlerinin özelliklerini tanımlama; Salgın tanımı ve incelemesinin özelliklerini değerlendirme
Bulaşıcı, bulaşıcı olmayan hastalıklar gibi özel alanların epidemiyolojisini değerlendirme; klinik epidemiyoloji alanı uygulamalarını tanımlama
Epidemiyoloji istatistik ilişkisini değerlendirme, araştırmalarda istatistik kullanımını kavrama
Demografiyi tanımlama, sağlık alanında demografinin yerini kavrama, nüfusun yapısı ve temel demografik ölçütleri değerlendirme
Epidemiyolojik ölçütleri hesaplayabilme, sağlıkta öncelikleri belirleyebilme
Sağlık sorunlarının belirlenmesi ve çözümü için nasıl bir araştırma tasarımı gerektiğini belirleyerek bilimsel ve etik kurallara uygun araştırma planlayabilme
Veri toplama araçlarını geliştirip, kullanabilme ve veri kaynaklarına ulaşabilme
Araştırma raporu yazabilme ve olası yan tutma ve hata kaynaklarını belirleyerek araştırma raporlarını eleştirel gözle değerlendirebilme
Toplumda tarama programı gereksinimini belirleyebilme ve geçerlilik-tutarlılık hesapları yapabilme, tarama programlarının etkililiğini değerlendirebilme
Salgın incelemesi yapabilme; araştırmalarda istatistiksel analizleri yapabilme
Alanında bağımsız ya da disiplinlerarası bilimsel araştırma yönlendirebilme, yapabilme
Bilimsel makale hazırlayabilme
Epidemiyoloji alanındaki gelişmeleri ve bilimsel çalışmaları izleyerek kendini sürekli geliştirebilme
Araştırma sonuçları ve bilimsel değerlendirmelere ilişkin topluma yönelik mesaj hazırlayabilme, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilme
Araştırmanın her aşamasında araştırma etiğine uygun davranış sergileme
Sağlık plan ve uygulamalarında kanıta dayalı öneri geliştirerek yer alabilme
Yapılacak araştırmalarda epidemiyolojik yaklaşım içinde yönlendirmelerde bulunabilme
Toplum taramaları, salgın incelenmesi ve kontrolü gibi çalışmalarda, önerilerde bulunabilme
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Sağlık ve eğitim hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı birimleri, Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Ar-Ge kuruluşları.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Tıp, Eczacılık, Veterinerlik ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarının sağlıkla ilgili konularda bilimsel ve epidemiyolojik yaklaşım bilgi ve becerisi, analitik düşünce, bilimsel yöntemlerle araştırma yapma ve değerlendirme yetisini kazandırmaya yönelik teorik ve uygulamalı dersler içeren bir tezli yüksek lisans programıdır. Epidemiyolojide temel ilkeler ve epidemiyolojik teknikler, Epidemiyolojik ölçütler, Araştırma planlama ve veri analizi, Temel halk sağlığı, Bulaşıcı-kronik hastalıklar gibi özel alanlar epidemiyolojisi gibi dersler ve ayrıca seçmeli diğer bazı dersleri de içerir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.