Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Farmakognozi (DR) Programı

Tanıtım

Araştırma becerisi, edinilen bilgileri değerlendirme kapasitesine sahip, farmakognozi ile ilgili cihazları kullanbilen, ekstraksiyon, izolasyon, miktar tayini, analiz yöntemleri, biyolojik etki çalışmalarını yapabilen eleman yetiştirir.  

Programın Amacı

Akademisyen ve ilaç sanayiinde sorumluluk alabilecek eleman yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Farmakognozinin ilişkili olduğu farmakoloji, toksikoloji, biyoloji, kimya gibi çeşitli disiplinler arasında ilişkiler kurarak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. Farmakognozi ile ilgili yeni bir ekstraksiyon, izolasyon, analiz ve biyolojik etkiyi eczacılığın diğer alanlarına uygulayabilir. Analitik cihazlardan elde edilen spektrum ve kromatogram yorumlanması bilgi ve becerisine sahiptir.
PY1- Yüksek Lisans yetkinliklerine dayalı olarak güncel ve ileri düzeyde doğal ürünler ile ilgili bilgilerin (kaynak, elde ediliş, etki, kullanım v.d.) özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde derinliğine araştırılması sonucu bilime yenilik getirecek tanımlara ulaşılmasıdır.
PY2- Farmakognozinin ilişkili olduğu farmakoloji, toksikoloji, biyoloji, kimya gibi çeşitli disiplinler arasında ilişkiler kurarak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PY3- Doğal ilaç hammaddelerini veya drogları içeren ticari preperatların, etken maddelerinin duyarlı ve doğru tahminleri için analiz yöntemleri seçebilir, geliştirebilir, yöntem optimizasyonu ve yöntem validasyonu yapabilecek bilgiye sahiptir.
PY4- Farmakognozi alanında gerekli araç ve ekipman bilgisine ve çalışma prensiplerine sahiptir.
PY5- Elde edilen analiz verilerini hesaplayacak programları kullanma bilgisine sahiptir.
PY6- Analiz sonucunda elde edilen bilgileri rapor halinde sunabilir, bu raporu yorumlar ve gereken bilgileri kullanabilir.
PY7- Doğal ürünlerin kullanımı ve yan etkileri ile ilgili detaylı bilgiye sahiptir.
PY8- Farmakognozi alanında yeni bilgileri sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kullanabilir.
PY9-Farmakognozi uygulamaları ile ileri düzeyde araştırmalar yürütebilir.
PY10- Farmakognozi ile ilgili yeni bir ekstraksiyon, izolasyon, analiz ve biyolojik etkiyi eczacılığın diğer alanlarına uygulayabilir.
PY11- Farmakognozinin uygulama alanları olan, endüstri ve eczacılık alanlarındaki analiz işlemlerinde analiz yöntemlerini uygulayabilme, yeni yöntemler geliştirebilme ve sonuçları yorumlayabilme beceri ve/veya yetkinliği kazandırır.
PY12- Farmakognozi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriye sahiptir
PY13- Analitik cihazlardan elde edilen spektrum ve kromatogram yorumlanması bilgi ve becerisine sahiptir.
PY14- Farmakognozi alanında mevcut klasik yöntemlerin özgün ve geliştrilmiş yeni yöntemlere uygulamasını yapabilir ve bilime yenilik getiren yöntemler geliştirir.
PY15- Analiz işlemlerinden elde edilen verileri yorumlayabilir ve bu verileri rapor haline getirebilir.
PY16- Bir analiz yöntemini oluşturma, geliştirme ve yürütme yetkinliğine sahiptir.
PY17- Geliştirilecek bir analiz işlemi için gerekli olan madde ve çözücüleri uygun bir biçimde seçerek, analizi maliyeti düşük şekilde geliştirebilme becerisine sahiptir.
PY18- Farmakognozi alanında özgün çalışmaları kendi başına geliştirebildiği gibi eczacılık alanındaki diğer disiplinler ile de ortak çalışmalar geliştirebilir.
PY19- Alanı ile ilgili bilime yenilik getiren bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Farmakognozi alanındaki ilerlemelere katkıda bulunur.
PY20- Araştırmalarda gerekli yöntemleri uygulayabilir ve yöntemler geliştirebilir.
PY21- Bir çalışmayı tek başına sonuçlandırabilir, rapor halinde sunabilir.
PY22- Farmakognozi ile ilgili en az 1 bilimsel/özgün makaleyi uluslarası dergilerde yayınlayabilir.
PY23- Farmakognozi alanında özgün çalışmalar yapabildiği gibi ve eczacılık alanındaki diğer disiplinler ile de ortak çalışmalarda öncülük yapabilir.
PY24-Farmakognozi ile ilgili özgün ve disiplinlerarası çalışmalar da liderlik yapabilir.
PY25- Farmakognozi alanında araştırma ve uygulamalarda bağımsız ve grup halinde çalışmalar yürütebilir.
PY26- Eczacılığa, doğal ürünler ve tıbbi bitkilere ilişkin yasal düzenlemeleri ve düzenlemelerdeki değişimleri izler ve yorumlar.
PY27- Alanındaki meslek örgütleri ile çalışıp, mesleği için gerekli düzenlemelerde yer alabilir.
PY28- Alanındaki yeni gelişmeleri kendi çalışmalarında kullanabilir.
PY29- Farmakognozi ile ilgili alanlarda mesleki ve teknolojik uygulama ve gelişmeleri izler.
PY30- Çalışmalarda yaratıcı ve eleştirel düşünce ve yaklaşımlar ile sorun ve/veya problem çözme, yorumlama ve doğru karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak mesleki alanı ile ilgili yeni yöntem ve yaklaşımlar öne sürebilir.
PY31- Mesleki alanı ilgili bilgi ve yetkinlik kazanmak için etkin ve aktif eğitim stratejileri programlar, geliştirir ve uygular.
PY32- Alanındaki her türlü gelişmeyi öğrenmeye açıktır.
PY33- Çalışma alanı ile ilgili yurtdışı eğitimlere katılabilir.
PY34- Gelecekte yeni ilaç modelleri geliştirmek amacıyla doğal kaynaklardan etkili bileşiklerin izole edilmesi, yapılarının aydınlatılması, biyolojik etkilerinin incelenmesine ilişkin çalışmalar yapar.
PY35- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normal eleştirel bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
PY36- Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir.
PY37- Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.
PY38- İnsan, hasta ve hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
PY39- Meslek örgütleri ile iletişim halindedir.
PY40- Bilgi ve becerilerini paylaşabilmek için alanında ilgili kongre, meslek içi eğitim programlarında ve çalıştaylarda görev alabilir.
PY41- En az 1 yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir.
PY42- Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PY43- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
PY44- Araştırma etiğine uygun davranır.
PY45- Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekleyebilir.
PY46- Alanı ile ilgili konuları ve kendi alanını daha ileri düzeylere taşır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler uzman kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Akademik kurumlar, ilaç sanayii, an aliz kontrol laboratuvarları 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli Yüksek Lisans başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Tezli Yüksek Lisansa başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli Yüksek Lisansa başvuran adayların YDS’den en az 50 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.c)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. d)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.