Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Farmasötik Kimya (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Oya BOZDAĞ DÜNDAR

Tanıtım

Farmasötik kimya, kelime anlamıyla eczacılık veya ilaç kimyasıdır. Konusu, ilaç etken maddesi olabilecek yeni bileşiklerin tasarımı, sentezi, kimyasal yapı tayinleri, analizi, metabolizması ve yapı-etki ilişkileri olan bu bilim dalı, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü altında yer alan temel bilim dallarından birisidir. Bu programda Farmasötik Kimya alanında ileri düzeyde bilimsel çalışmalar yapma imkanı sunulmaktadır.  

Programın Amacı

İdeal ilaç geliştirme çalışmaları içinde biyoloji, tıp ve Farmasötik bilimlerin bir arada incelendiği Farmasötik kimya kapsamında, ilaç etken maddelerinin tasarımı, sentezi, kalitatif-kantitatif analizi konularında gerekli bilgilere sahip uzman eczacıların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, bilimsel araştırma ve gerekli literatür derlenmesi, heterosiklik bileşikler, peptidler ve diğer yapılardaki organik bileşiklerle ilgili adlandırma ve sentez bilgilerinin kazandırılması, organik kimya laboratuarlarında verimli ilaç sentezi çalışmalarının güvenlikle yürütülebilmesi, medisinal kimya kapsamındaki temel bilgilerin kazandırılması, ilaç etken maddesi olabilecek bileşiklerin bilgisayar destekli ortamda tasarlanabilmesi, ilaç etken maddelerinin kalitatif ve kantitatif olarak analizleri, endüstriyel sentezleri, ilaç moleküllerinin biyotransformasyonu ve bu biyotransformasyonda uğradığı metabolik yolaklara göre yeni ilaç tasarım bilgilerinin edinilmesi konularında bilgi sahibi ve çözüm önerebilen uzman yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Farmasötik Kimya alanında bilimsel araştırma, planlama yapma ve sonuçlarını yorumlayabilme, üst düzey yönetim becerisi, proje hazırlama ve uygulayabilme becerilerine sahip olur. İlaç etken maddelerinin tasarımı, sentezi, yapılarının aydınlatılması, klasik ve enstrümantal yöntemlerle analizi, biyolojik ortamdaki davranışları ve kimyasal yapısı ile biyolojik aktivitesi arasındaki ilişkilerinin bilgisayar destekli bağlantılarına ait bilgi sahibi olur.
Bilimsel araştırma tarihini, bilgi edinme yollarını, araştırmanın amacını anlama ve yöntemlerini oluşturma bilgilerine sahiptir.
İdeal ilaç geliştirme çalışmaları içinde, başta heterosiklik bileşikler, peptidler ve diğer yapıdaki organik bileşiklerle ilgili adlandırma ve sentez bilgilerinin kazandırılması ve ilaç etken maddelerinin endüstriyel sentezlerini bilir.
İlaç etken madde geliştirme çalışmaları içerisinde, medisinal kimya kapsamındaki temel bilgileri ve ilaç etken maddelerinin tasarım yöntemleri bilgilerini kazanır.
İlaç etken maddelerinin vücutta absorbsiyon, dağılım, ve atılım özelliklerini tanır, kimyasal yapı ile biyotransformasyon arasındaki ilişkileri ve olası metabolitlerden yola çıkarak ilaç geliştirme bilgileri kazanır.
İlaç etken maddelerinin kimyasal yapıları ile analizleri arasındaki ilişkileri, kalitatif ve kantitatif analiz yöntem prensiplerini, validasyon metodlarını bilir, uluslararası standartlara ve farmakopeye uygunluğunu tanımlar.
İlaç etken maddelerinin kalitatif ve kantitatif analizi için kullanılan enstrümental analiz (UV, IR, NMR Mass ve Elementel Analiz) yöntemlerinin dayandığı kimyasal, fiziksel ve teknolojik özellikleri, analiz uygulamalarını, takip edilecek başvuru kaynaklarını ve farmakope analizlerini bilir.
Organik kimya laboratuvarlarında güvenli çalışma koşullarını, verimli ilaç sentezi çalışmaların gerekli alet ve donanımı kullanarak gerçekleştirmeyi ve elde edilen bileşiklerin yapılarının aydınlatılması yöntemlerini bilir.
İlaç etken maddelerinin tasarlanması, sentezi, yapılarının aydınlatılması ve analizleri ile ilgili çalışmaları uygular.
İlaç etken maddelerinin klasik ve enstrumantal yöntemlerle kalitatif-kantitatif analizlerini yapar.
İlaç etken maddelerinin yapıları ile olası biyolojik aktiviteleri arasında bilgisayar destekli bağlantı kurar.
Farmasötik Kimya alanında ileri düzeyde bir çalışmayı ve araştırmayı bağımsız veya ekip çalışması olarak yürütür.
Farmasötik Kimya alanında araştırma konuları ile ilgili tasarım, organik sentez , kalitatif ve kantitatif analiz işlemlerinde gerekli her türlü aleti kullanma yetkinliği kazanır.
Farmasötik Kimya alanında ileri düzey araştırmaları yürütebilmek için yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak kişisel ve mesleki gelişimini sürdürür.
AR-GE grupları içinde meslektaşları ile etik ilkeler çerçevesinde iş birliği yapar.
İlaç sanayi, ilaç-kalite kontrol laboratuvarları ile işbirliği ve danışmanlık yapar.
Farmasötik Kimya alanında etkinliği artırmak amacıyla bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler, doğru ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşır.
Üniversite, sanayi, ilaç-kalite kontrol laboratuvarlarında görev alır.
İlaç etken maddelerinin tasarım, sentez , analiz ve biyolojik ortamdaki davranışlarına ait olguları değerlendirir ve çözüm önerir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar ilaç endüstrisinde, devlet dairelerinde, üniversitelerde, hastanelerde ve araştırma enstitülerinde çalışabilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.