Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Fitoterapi Drogları (YL) Programı

Tanıtım

Programın başlıca hedefi bitkilerin insan sağlığı bakımından önemli özelliklerini bilimsel bulgulara dayanarak değerlendirmesini sağlayabilmektedir. Bu amaçla bitkisel ürünlerinin insan sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisindeki yerini bilimsel bulgular ışığında değerlendirebilen, bitkisel bileşenlerin biyoyararlanım, farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini yorumlayabilen, fitoterapi ürünlerinin hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki etkili bileşenlerini, etki şeklini, dozajını ve olası risklerini değerlendirebilen roblemler karşısında güncel analitik araçları uygulayarak çözümler üretebilen, profesyonel ve etik değerlere sahip, iletişim becerileri güçlü mezunlar yetiştirmektir.

Programın Amacı

Akademisyen ve ilaç sanayiinde sorumluluk alabilecek eleman yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Farmakognozinin ilişkili olduğu farmakoloji, toksikoloji, biyoloji, kimya gibi çeşitli disiplinler arasında ilişkiler kurarak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. Farmakognozi ile ilgili yeni bir ekstraksiyon, izolasyon, analiz ve biyolojik etkiyi eczacılığın diğer alanlarına uygulayabilir. Analitik cihazlardan elde edilen spektrum ve kromatogram yorumlanması bilgi ve becerisine sahiptir.
PY1-Fitoterapinin tanımını yaparak, fitoterapi ürünlerinin insan sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisindeki yerini bilimsel bulgular ışığında değerlendirebilir.
PY2-Fitoterapi uygulamalarının güncel tedavi kavramı içerisindeki yerini anlar ve dünyada ve ülkemizde durumunu tartışabilir.
PY3-Fitoterapi uygulamalarında söz konusu olabilecek riskleri öğrenir; mevcut hastalık, diyet ve ilaçlar ile olası etkileşmeleri değerlendirebilir.
PY4-Bitkisel bileşenlerin biyoyararlanım, farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini yorumlayabilir.
PY5-Fitoterapi ile ilgili güncel ve bilimsel makalelere ulaşarak sonuçlarını yorumlayabilme becerisi edinir.
PY6-Fitoterapide kullanılan bitkilerin veya bitki ekstrelerinin kalite standartlarını bilir ve farmakope standartlarına uygun olup olmadığını anlayabilecek gerekli teorik ve pratik donanıma sahip olur.
PY7-Fitoterapi ürünlerinin hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki etkili bileşenlerini, etki şeklini, dozajını ve olası risklerini öğrenir ve değerlendirebilir.
PY8-Alanındaki özgün çalışmalarını bilimsel literatüre katkı sağlayacak şekilde rapor eder.
PY9-Yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PY10-Disiplinler arası çalışır, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
PY11-Mesleğinin gerektirdiği laboratuvar malzemeleri, bilgisayar yazılımı ve teknolojik cihazları kullanır ve karşılaşılan problemleri çözebilir.
PY12-İlaç araştırma ve geliştirme süreçlerinde karşılaştığı yeni bir aparat/cihaz olduğunda kullanımda yetkin olmak için hangi adımları uygulayacağını bilir.
PY13-Alanında bilimsel, teknolojik, sosyal ilerlemeleri tanıyarak projeler üretebilir.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Akademik kurumlar, ilaç sanayii, an aliz kontrol laboratuvarları 

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezsiz yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezsiz yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.