Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Fizyopatoloji (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Nuray YAZIHAN

Tanıtım

Fizyopatoloji Bilim Dalı, hastalıkların oluş mekanizmalarını inceler. Hastalıkları ve hastalıkların semptom ve bulgularının oluşum süreçlerinin kavranmasına yönelik eğitim verir ve araştırmalar yapar. Bilimsel çalışma konuları temel olarak Laboratuvar çalışmalarına dayanmaktadır. Çalışma konularında eser elementler, oksidatif ve nitrozatif stres, antioksidanlar, inflamatuar mekanizmalar, iskemi, kanser ve metabolik hastalıkların molekuler mekanizmaları  geniş olarak yer almaktadır. Bu konulara yönelik olarak intrasellüler antioksidan enzimlerin (superoksit dismütaz, katalaz) aktivitelerinin analitik ölçümleri, oksidatif ve nitrozatif stesin çeşitli marker’larının (malondialdehit, nitrik oksit) ölçümleri Fizyopatoloji Laboratuvarlarında yapılmakta, çalışmalar hem klinik ve hem de deneysel nitelikte olmak üzere sürdürülmektedir. Bu çalışmalara ek olarak, Fizyopatoloji Bilim Dalı Laboratuvarlarında rutin ve klinik araştırmalara yönelik özel laboratuar hizmetleri de verilmektedir; hastaların serum, plazma, eritrosit içi ve doku düzeyinde eser element düzeyleri belirlenebilmekte; bakır, çinko, magnezyum, lityum, bor gibi ölçümler başarı ile yürütülmektedir. Bugün Fizyopatoloji Bilim Dalı gerek teorik dersler ve gerekse laboratuvar çalışmaları ve bilimsel yayınları ile modern tıbba katkıda bulunmaktadır. Bilim Dalımız Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırma faaliyetleri, rutin hasta tetkikleri ve Fakülte içi ve diğer kurumlarla ortak bilimsel işbirliği ve tez çalışmalarına olanak sağlanmaktadır.

Programın Amacı

Fizyopatoloji, Temel Tıp ve Klinik Tıp Bilimleri konularında yapılanaraştırmalar üzerine kurulmuş modern, integratif biyomedikal bir bilimdir.Kapsamında fizyopatolojik süreçlerin başlangıcı, gelişimi ve tedavisindensorumlu mekanizmalar yer almaktadır. Fizyopatoloji Bilim Dalının kurulmasındakiamaç, organizmada beliren olağan dışı durumlar ile semptom ve bulgularının oluşmekanizmalarını incelemek, Temel Tıp Bilimleri ile Klinik Tıp Bilimleriarasında integrasyonu sağlamaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirme, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurma; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşma. Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahip olma. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir araştırmayı, tasarlayabilme ve gerçekleştirebilme. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme. Uygulayabilme, laboratuar yöntemleri geliştirme. 
BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı
Geçmiş eğitim yeterliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirme, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. - Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurma; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşma.
BECERİ − Kavramsal/ Bilişsel - Uygulamalı
- Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahip olma. - Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir araştırmayı, tasarlayabilme ve gerçekleştirebilme. - Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
YETKİNLİK Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunabilme, - Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. - Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilme
YETKİNLİK Öğrenme Yetkinliği
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme. Uygulayabilme, laboratuar yöntemleri geliştirme.
YETKİNLİK İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme. - Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilme, - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
YETKİNLİK Programa Özgü Yetkinlik
- Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak. - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilme. - Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilme ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslar arası düzlemde destekleyebilme.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

FizyopatolojiBilim Dalı öncelikle Akademik Kadrosunu geliştirmeyi amaçlayarak DoktoraProgramı açmıştır. Fizyopatoloji Bilim Dalı tıp eğitiminde çok önemli bir roltaşımaktadır. Yeni yetişen Fizyopatologların, öncelikle ülkemiz genelindebulunan ve yeni kurulan Üniversitelerin Tıp Fakültesi çatısı altında istihdamedilmesi amaçlanmaktadır. Diğer yandan, kurulacak laboratuarlardaFizyopatologların yürütücü konumunda görev alması da gerçekleştirilmek istenengelişmeler arasındadır

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.