Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Genetiği (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Doç.Dr. BENGİ ÇINAR KUL

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Genetik Anabilim Dalı 1995 yılında kurulmuştur ve 1995 yılından bu yana tezli yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Program teorik genetik bilgilerinin yanı sıra, moleküler uygulamaları da içeren zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Uygulamalar, anabilim dalı bünyesinde bulunan Moleküler Genetik Laboratuarı'nda sürdürülmektedir. Anabilim dalında, programın uygulanmasına yönelik olarak, hayvan genetiği ile ilgili olarak çeşitli konularda uzmanlaşmış üç öğretim üyesi ve bir öğretim elemanı görev almaktadır.

Programın Amacı

Programın amacı, hayvan genetiği ve ıslahı ile ilgili bilgilere gereksinim duyacak kamu ve özel sektör kuruluşlarına bilgili araştırıcı, nitelikli eleman yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program mezunları;temel ve moleküler genetik kavramlar, temel laboratuar uygulamaları, hayvan genetiği ile ilgili veritabanları, veteriner genetiğin uygulama alanları, kalıtsal hastalıklar, canlılarda kalıtımın mekanizmaları, çiftlik hayvanlarında belirteç yardımcılı seleksiyon, hayvanlarda bioçeşitliliğin ölçülmesi gibi konularda bilgi sahibi olur.
Hücre tanımı ve hücre bölünmeleri, sitogenetik, kalıtım kuralları ve modelleri, bileşiklik ve gen etkileşimleri, DNA’nın organizasyonu, genlerin yapı ve fonksiyonları ve mutasyon tiplerini bilir.
Kalitatif ve kantitatif genetik ile bunların moleküler genetik mekanizmalarını bilir ve ilişki kurar.
Çiftlik hayvanlarında zararlı ve letal genlerin belirlenmesini ve eleminasyonunu bilir.
Biyoinformatik veri tabanlarını kullanmasını ve değerlendirmesini bilir.
Genetik laboratuarı temel ekipmanları ile PCR, PCR-RFLP ve agaroz jel elektroforez kullanım bilgisine sahiptir.
Laboratuar güvenliği bilgisine ve disiplinine sahiptir.
Genetik alanında yeni bilgileri sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
Moleküler genetik alanında temel teknikleri kullanabilir. Karşılaştığı problemleri çözüme yönelik fikir yürütebilir.
Bandlama ile karyotip hazırlayabilir ve bandları değerlendirilebilir.
Bilimsel gelişmeleri takip edebilir.
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda rol alabilir.
Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler ve yorumlar.
Genetik ve ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanabilir.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açışı ile inceleyebilir.
Uzman bir topluluk içerisinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğine sahiptir.
Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olanlar, hayvan genetiği alanında hizmet veren kamuya ait ve özel kuruluşlarda görev alabilecek, sektöre hizmet götüren kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında uzman vb. kadro ve pozisyonlarda istihdam edilebilecektir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.