Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Halk Sağlığı Hemşireliği (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tezli Yüksek Lisans
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ayfer TEZEL

Tanıtım

Halk Sağlığı Hemşireliği  tezli yüksek lisans programı, hemşirelikte lisans mezunlarına halk sağlığı hemşireliği alanında daha üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak uzman hemşire yetiştirir. Bunun yanı sıra hemşireliğin bilimsel gelişimine katkıda bulunur. Lisans düzeyindeki okulların öğretim elemanı gereksinimine yanıt verecek akademisyenler yetiştirir. Programda halk sağlığı hemşireliği yetkinliklerin kazanılması için  zorunlu ve  seçmeli dersler yer alır.  Öğrenciler diğer anabilimdalları, enstitüler veya üniversitelerden de ders seçebilirler. Programın dili Türkçedir.

Programın Amacı

Bu programda öğrencinin halk sağlığı hemşireliği alanında bilgi kazanması, halk sağlığı hemşireliği bilgisini uygulama alanına aktarması, alanındaki bilgilere erişmesi, bilgiyi eleştirel değerlendirmesi, bilimsel araştırma yaparak alanına katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Bu program halk sağlığı hemşireliği alanında eğitim ve araştırma konusunda yetkin halk sağlığı hemşireliği uzmanı yetiştirmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

1-Sağlık hizmet sunumunda halk sağlığı hemşiresinin görev ve işlevlerini tanımlama
2- Üreme sağlığı programlarının amaç, içeriğini kavrama
3- Kontraseptif yöntem bilgisi kazanma
4-Aile planlaması danışmanlığı sürecini ve danışmanın özelliklerini kavrama
5- Toplumda sağlık eğitim ihtiyacını belirleme
6- Toplumun sağlık ihtiyacına yönelik sağlık eğitim programı oluşturmanın adımlarını kavrama
7- Bir eğitim programı içinde yer alan eğitim yöntemlerini amaca yönelik kullanabilme
8- Eğitim değerlendirme yöntemlerini kavrama
9- Toplumda risk gruplarının sağlık sorunlarının önceliğini saptama
10- Risk gruplarına yönelik programları ve içeriğini tanımlama
11- Halk Sağlığı hemşiresinin hizmet alanında yönetim ilkelerini kavrama
12- Toplumda sosyal hizmet uygulamalarının amacı ve yöntemlerini kavrama
13- Toplumun sağlık düzey göstergelerini tanımlama
14- Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini tanımlama ve kavrama
15- Toplumda beslenme sorunlarını tanımlama
16- Toplumda bulaşıcı hastalık kontrol programlarını kavrama
17- Hemşirelik hizmetlerini yönetme becerisi elde etme
18- Aile planlaması danışmanlığı yapma
19- Sağlık eğitim programı oluşturma ve uygulama
20- Toplumda sağlık kontrol programlarını uygulama ve yönetme
21- Sağlık göstergelerini hesaplama
22- Araştırma proje önerisi yazma ve sunma
23- Çalışma alanında halk sağlığı hemşireliği hizmetlerini bağımsız olarak yönetebilme
24- Toplumun ve bireyin sağlık sorunlarına bütüncül yaklaşım sergiler.
25- Çalışma alanlarında değişen koşullara göre halk sağlığı hemşireliği hizmetlerini yürütme kendini geliştirme
26- Halk sağlığı hemşirelik hizmetlerinde toplumla ve hizmet içinde meslektaşları ve sağlık çalışanları etkili iletişim kurabilir, olumlu bir iletişim ortamı sağlayabilir
27- Halk sağlığı hemşireliği hizmetlerinin kalitesini arttırmaya yönelik farklı çalışma alanlarında rol alabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
3- Kontraseptif yöntem bilgisi kazanma
1-Sağlık hizmet sunumunda halk sağlığı hemşiresinin görev ve işlevlerini tanımlama
Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak halk sağlığı hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahip olma, bunları geliştirme ve derinleştirme.
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak halk sağlığı hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahip olma, bunları geliştirme ve derinleştirme.
2.Halk sağlığı hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürme.
3.Halk sağlığı hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, ilgili kişi/ grup/ toplum/ kurum/ kuruluşlarla paylaşama süreçlerinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurma.
4.Halk sağlığı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir soruna yönelik yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve çözüm önerileri getirebilme.
5.Halk sağlığı alan uygulamalarında kullanılması gereken kanıta dayalı rehberleri bilme, izleme ve kullanım alanına aktarma.
6.Sağlık alanında sorunların tanımlanmasına ve çözümüne yönelik planlanmış kanıt oluşturacak bir bilimsel araştırmayı yürütebilme.
7.Halk sağlığı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapma.
8.Halk sağlığı alanındaki güncel gelişmeleri takip etme yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli ve multidisipliner biçimde paylaşama.
9.Sosyolojik bakış açısı ile toplumsal olayları eleştirel olarak inceleme, kaynakları harekete geçirme, sektörlerarası işbirliği yapma.
10.Halk sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili araştırma yaparken doğru istatistiksel yöntemleri seçme, hesaplama ve yorumlama; bilimsel bir makaleyi değerlendirme istatistiksel analiz etme becerisine sahip olma.
11.Halk sağlığı hemşireliği alanına yönelik çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütme.
1-Sağlık hizmet sunumunda halk sağlığı hemşiresinin görev ve işlevlerini tanımlama
12. Halk sağlığı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri ve alana özgü alet ve cihaz hakkında bilgi sahib olma.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Tezli Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programın mezunu, kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder. Sağlık kurum ve kuruluşlarında uzman hemşire ve/veya  lisans düzeyindeki okullarda öğretim elemanı olarak istihdam edilebilirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Program Yüksek hemşirelik bölümünü bitirmiş hemşirelerin halk sağlığı hemşireliği kavram ve uygulama alanları hakkında bilgi ve beceri kazanarak, bu alanda bilimsel araştırma planlama ve uygulama yeterliği kazanmalarını sağlayan bir yüksek lisans programıdır.İçeriğinde halk sağlığı hemşiresinin toplumda hemşirelik hizmetlerini yönetme, üreme sağlığı hizmet sunumunda halk sağlığı hemşiresinin rolü, topluma yönelik ve hizmet içi eğitim programları hazırlama ve uygulama , toplumda beslenme sorunları eğitimi ve uygulamaları ve topluma genel ve özel alanlarda epidemiyolojik yaklaşımda bulunma ve araştırma yapma yeterliğini elde etmeye zorunlu dersler ve toplumda sosyal hizmet uygulamaları, risk gruplarında halk sağlığı hemşiresinin işlevleri, bulaşıcı hastalıkların kontrolunda halk sağlığı hemşiresinin rolü gibi seçmeli dersler vardır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacakadayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)Tezli yükseklisans programlarına başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları,yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerinYükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekirve lisans mezuniyet not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yükseklisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.5olması veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan olması gerekir.b)Öğrencilerin ALES’ten başvurdukları programın puantüründe en az 65 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olanlisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birincifıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 60 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarakyeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyılara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c)Öğrencilerin YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan veyaÜniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 incimaddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası birsınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. d)Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerindendeğerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu veneden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonudikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.e)Tezli yüksek lisans programlarına öğrencikabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.Değerlendirmede ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının % 20'si vemülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisive enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.