Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Histoloji-Embriyoloji (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Levent ERGÜN

Tanıtım

Histoloji-Embriyoloji Doktora Programının ana araştırma faaliyetleri, hücre ve doku biliminde yeni gelişmeler, ışık ve elektron mikroskopi tekniklerinin sağlık bilimleri alanında kullanımı, immunohistokimyasal ve hücre kültürü teknikleriyle ilgili bilgiler gibi konuları kapsamaktadır.

Programın Amacı

Histoloji-Embriyoloji doktora programının amacı, genel ve özel histoloji ve embriyolojiyi lisansüstü seviyede bilecek; histolojik kesitlerin hazırlanma aşamalarını teorik ve pratik düzeyde çok iyi derecede öğrenecek; ışık ve elektron mikroskopu hakkında lisansüstü bilgi seviyesine ulaşacak; ayrıca histoloji ve embriyoloji bilgilerini uygulayarak multidisipliner bir konuda proje oluşturacak, deney ve doku preparasyonunu yürütecek ve makale haline dönüştürebilecek bireyler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci;Hücre, doku ve organların ışık ve elektron mikroskobik yapılarını, moleküler bileşenleri ile kavrayarak, yapı-işlev ilişkisini kurabilir. Mikroskop kullanımı, mikroskobik düzeyde dokuların tanınması ve histolojik incelemelerin yapılabilmesi için gerekli şartları bilir. Organizmadaki doku, organ ve sistemlerle ve bunların gelişim süreçleri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olur. Veteriner Histoloji-Embriyoloji alanında bilimsel çalışmalar yapabilir ve öğrendiği yeni bilgileri mesleki alanında etkin bir şekilde kullanabilir.
1. Histoloji-Embriyoloji alanında bilimsel yenilikleri takip eder.
2. Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
3.Histoloji-Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir.
4.Histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir
5.Hayvanların embriyolojik gelişimini ve düzenleyen moleküler mekanizmaları kavrar.
6.Histokimya, immunohistokimya, elektron mikroskobu, hücre kültürü gibi yöntemlerin prensiplerini kavrar.
7. Histoloji-Embriyoloji bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
8. Araştırma laboratuarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
9.Sunum ve aktarma becerisi kazanır.
10. Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
11. Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
12.Bağımsız olarak bir proje önerisini ve makaleyi değerlendirebilir
13.Tek başına bilimsel bir çalışma kurgulama ve uygulama becerisi kazanır.
14. Kongre, sempozyum gibi etkinliklere katılarak bilimsel tartışma ortamlarında yer alabilir.
15. Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur.
16. Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
17.Kendini geliştirmek için bilgiye ulaşma yöntemlerini bilir ve sürekli öğrenmenin önemini benimser.
18. Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir.
19.Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir
20. Histoloji-Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olan öğrenciler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve bu konularda hizmet veren laboratuar ve merkezlerde ya da üniversitelerde akademisyen olarak iş bulabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.