Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İş Sağlığı (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Meltem ÇÖL

Tanıtım

İş Sağlığı Doktora Programına yalnızca tıp Fakültesi mezunu olanlar başvurabilir. Dört yarıyılda zorunlu krediler ve uygun görülen ek krediler tamamlandıktan sonra tez çalışmasına başlanır. Program kapsamında İş Sağlığı ve İş Hijyeni, Meslek Hastalıkları I,  Meslek Hastalıkları II, Epidemiyoloji, İş Sağlığı Epidemiyolojisi, İş Sağlığında Araştırma Teknikleri, İş Kazaları, Ergonomi, İş Hekimliği ve İş Hijyeni, İlk Yardım, İş Sağlığında Fiziksel Risk Etmenleri, İş Sağlığında Kimyasal Risk Etmenleri, İ ş Sağlığında Uluslararası Örgütler ve Sözleşmeler, İş Sağlığında Biyolojik Risk Etmenleri, İş Sağlığında Psikososyal Risk Etmenleri, İş Sağlığında Bireysel Risk Etmenleri, İş Sağlığında Laboratuvar Teknikleri, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı gibi teorik ve/ ya da uygulamalı dersler açılmaktadır.              

Programın Amacı

Öğrenciye Dünya’da ve Türkiye’de Çalışan Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin temel ilkeler,  başlıca risk etmenleri, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasının yasal dayanakları, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik araştırma planlama ve uygulama, çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından  koruma ilkeleri, başlıca meslek hastalıkları ve  tanı konulması alanlarında temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programı tamamlayanlar;Dünyada ve Türkiye'de Çalışan Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin mesleksel, sektörel ve bilimsel gelişmeleri izler. Çalışan Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin önlemler (koruyucu-geliştirici) önerir. Tıbbi ekiple olduğu kadar İş Güvenliği ekibiyle de (teknik ekip) birlikte çalışabilir. Sorunlara yönelik olarak sektörel, ulusal bazda araştırmalar planlayıp yürütebilir. Çalışan Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin sektörel, ulusal sorunlara yönelik çözüm önerileri üretebilir. Meslek hastalıkları ve İşle İlişkili Hastalıklara tanı koyar.
Çalışanların sağlığını etkileyen başlıca risk etmenlerini bilir
Çalışma ortamında risk etmenlerinin nasıl değerlendirileceğini bilir.
Meslek Hastalığı ve İşle İlişkili Hastalıklar kavramlarını tanımlayabilir, bu hastalıklara yönelik hakların gelişimini açıklayabilir.
Çalışanların sağlığını etkileyen başlıca risk etmenlerini bilir
Çalışma ortamında risk etmenlerinin nasıl değerlendirileceğini bilir.
Meslek Hastalığı ve İşle İlişkili Hastalıklar kavramlarını tanımlayabilir, bu hastalıklara yönelik hakların gelişimini açıklayabilir.
Dünyada ve Türkiye'de meslek hastalıklarının dağılımını açıklayabilir
Öykü alırken meslek hastalığı işle ilişkili hastalık sorgulaması yapabilir.
İş Sağlığında araştırma tekniklerini bilir.
Risk değerlendirmesi yapabilir/ risk değerlendirmesi çalışmalarına katılabilir.
Meslek hastalıkları ve İşle İlişkili Hastalıklara tanı koyabilir.
Meslek Hastalıkları ve İşle İlişkili Hastalıklar açısından bireysel düzeyde doğru bir tutum içinde olur.
Kurumsal düzeyde doğru bir tutum benimsenmesine öncülük edebilir.
Sahada çalışan sağlığı ile ilgili bağımsız sorumluluk üstlenebilir.
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği alanında bilimsel araştırma planlayıp yürütebilir.
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale(ler) yayınlayarak ya da kongre/sempozyumlarda bildiri sunarak çalışmalarını ilgili meslek ve toplum kesimlerine duyurabilir.
Çalışan sağlığı alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası araştırmalarda liderlik ve proje yürütücülüğü yapabilir.
Saha çalışmaları, veri analiz ve değerlendirme gibi araştırma aşamalarında bir ekibin üyesi olarak sorumlu ve etkin şekilde çalışır.
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği alanında mesleki, sektörel ve bilimsel yenilik ve gelişmeleri izler.
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey bilişsel süreçleri kullanarak alana ilişkin yeni görüş ve yöntemler geliştirebilir.
Değişik gruplara (farklı sektörlerde çalışanlar, yöneticiler, uzmanlaşacak bireyler) konuyla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak için etkili eğitim yöntemleri geliştirip uygulayabilir.
Çalışma hakkına, çalışanların sağlığına, sağlıklı bir ortamda üretme haklarına, duyarlıdır.
Çalışma yaşamına ilişikin toplumsal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla irdeler, bunları geliştirmeye ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini sunma ve savunma yetkinliğini gösterir.
Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilir.
Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri topluma tanıtarak, bilginin yaygınlaştırılması sürecine katkıda bulunur.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
Araştırmalarında etik ilkeleri gözetir ve buna uygun olarak davranır.
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği alanında karşılaşılan toplumsal, sektörel ve bilimsel sorunlara yönelik çözümler üretebilir ve önerilerin uygulanmasını destekleyebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkez örgütlerinde, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının perifer örgütlerinin değişik birimlerinde,  Üniversitelerin Halk Sağlığı Anabilim Dallarında, Üniversitelerin İş Sağlığı İş Güvenliği Birimlerinde,  İş Sağlığı İş Güvenliği uzmanlığı, İş Yeri hekimliği sertifikası veren özel sektör kuruluşlarında,  ayrıca İş yeri hekimi olarak çalışabilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                              Notlar                                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.