Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Medisinal Kimya (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Oya BOZDAĞ DÜNDAR

Tanıtım

Medisinal kimya, yeni terapötik bileşiklerin tasarımı ve bu bileşiklerin yararlı ilaçlar haline getirilmesiyle ilgilenen bilim dalıdır. Bunun için ilaç etki mekanizmasını anlamaya ve açıklamaya, ilacın kimyasal yapısı ile aktivitesi ve toksisitesi arasında ilişkiler kurmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bütün bu bilgileri temel alarak aktif/daha aktif, yan etki ve toksisitesi en aza indirilmiş aday ilaç moleküllerinin tasarımı ve sentezi, yapılarının aydınlatılması, etki mekanizmalarının araştırılması ve yapı-etki ilişkilerinin belirlenmesi çalışmaları yürütülmektedir.

Programın Amacı

Bir ilaç etken maddesinin kimyasal yapısı ile biyolojik etkisi arasındaki ilişkilerinin, ilaçların etki mekanizmalarının, farmakokinetik ve farmakodinamik prensiplerinin öğretilmesini esas alarak tedavide kullanılan, tedaviye yeni giren ve tedaviye aday olabilecek bileşikleri kapsamlı olarak inceleyerek elde edilecek bilgiler doğrultusunda üniversitedeki araştırmalara, ilaç sanayine ve topluma hizmet verebilecek uzman eczacılar yetiştirmektir.    

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Medisinal Kimya alanında bilimsel araştırma, planlama yapma ve sonuçlarını yorumlayabilme, üst düzey yönetim becerisi, proje hazırlama ve uygulayabilme becerilerine sahip olur. İlaç etken maddelerinin tasarımı, kimyasal yapıları, stereokimyasal özellikleri ile biyolojik etkisi arasındaki ilişkileri, etki mekanizmaları, metabolizması, farmakokinetik ve farmakodinamik profilleri, hakkında bilgi edinir.
Bilimsel araştırma tarihini, bilgi edinme yollarını, araştırmanın amacını anlama ve yöntemlerini oluşturma bilgilerine sahiptir.
İlaç etken maddesinin kimyasal yapısı, stereokimyasal özellikleri ile biyolojik etkisi arasındaki ilişkileri, etki mekanizması, farmakokinetiği ve farmakodinamiği, metabolizması hakkında bilgi edinir.
Bazı enzimler ve reseptörler ile ilaç etken maddelerinin etkileşim teorileri, yapı ile etki ilişkileri hakkında bilgi edinir.
İlaç tasarımına yönelik olarak mevcut klasik yöntemler ve DNA rekombinant teknolojisinin Medisinal Kimya içindeki yeri hakkında bilgiye sahiptir.
Yeni ilaç etken maddesine ulaşmak üzere öneriler geliştirebilir.
Tedavide kullanılan ve tedaviye yeni giren beşeri ilaçlar (nükleozid, diagnostik, gen teknolojisi ile üretilen immün sistem ilaçları, antikanser gibi), beşeri olmayan tarım ve veterinerlikte kullanılan ilaçlar gibi bileşiklerin kimyasal özellikleri ve biyolojik etkileri hakkında bilgiye sahiptir.
Farmasötik ürünlerin terapötik etkilerini tanır ve ilaçla tedavide ilacın farmakogenetik, farmakokinetik, farmakodinamik özellikleri doğrultusunda kullanımına ve stabilitesine ilişkin sorunları çözümler.
İlaç etken maddelerinin kimyasal yapıları ile biyolojik ortam arasındaki ilişkileri değerlendirir
Farmasötik ve medisinal kimya ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı yürütür.
İlaç etken maddesinin tasarımı, farmakokinetik, fizikokimyasal ve metabolizma özelliklerini iyileştirmek için bağımsız veya ekip çalışmasında sorumluluk alır.
İlaç tasarımı ve biyolojik ortamdaki davranışları ile ilgili bilgi ve becerileri kullanır, kaynağa ulaşarak bilgi ve deneyimini artırarak mesleki gelişimini sürdürür.
Organize ilaç tasarım ve ARGE çalışmalarında içinde yer aldığı grupla bilimsel iletişimi sağlar ve işbirliği yapar.
ARGE çalışmalarının etkinliğini artırmak amacı ile bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler, doğru ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşır.
Bulunması zor, tedavisi güç ve böylece tedavide önemli bazı ilaç gruplarının kullanımına ilişkin sorunları tanır ve öneri geliştirir.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar ilaç endüstrisinde, devlet dairelerinde, üniversitelerde, hastanelerde ve araştırma enstitülerinde çalışabilir.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.