Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Patolojisi (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Osman KUTSAL

Tanıtım

Doktora programı, 18 kredizorunlu ve 18 kredi seçmeli olmak üzere 36 kredi ders, 2 seminer, nekropsi,laboratuvar (sitopatoloji, histopatoloji, elektron mikroskop, immunohistokimyave moleküler patoloji) çalışmaları, tez çalışmalarından oluşan en az 4 yıllıkbir programdır (2 yıl ek süre tanınabilir). Program, 5yıllık veteriner hekimliği lisans programını tamamlayan veya lisans eğitimisonrası herhangi bir alanda yüksek lisans eğitimini tamamlayan veterinerhekimlere  açıktır. Adayların,biyoistatistik, metodoloji ve araştırma, bilim etiği derslerini öncelikliolarak tercih etmeleri teşvik edilir. Tez çalışmaları, genelde klinik bilimlerile işbirliği içinde klinik alanda karşılaşılan bir soruna yönelik olarak projebazlı kurgulanır ve yürütülür. Tez konuları, evcil hayvanlarda deneysel vedoğal hastalıklarda ve tümörlerde makroskopik, sitopatolojik, histopatolojik,immunohistokimyasal moleküler patoloji ve elektron mikroskobik bulgularayöneliktir.  Programı başarı iletamamlayanlar, “Bilim Doktoru” ünvanı ile akademik yaşamda, devlet ve özelsektörde öncelikli kariyer yapma olanaklarına sahiptir.

Programın Amacı

PROGRAMIN AMACI: a) Veteriner patoloji  alanında derinlemesine bilgi ve beceri sahibiolmak;b) Çalışma alanı ile ilgili temelsorunlara, kullanılan yöntemlere ve tarihsel gelişmelere aşina olmak;c) Alanındaki gelişmeleri takipedebilmek ve bilimsel teorileri anlayabilmek;d) Kendi başına bir araştırmayıplanlayıp, yürütüp, sonuçlandırabilecek düzeye erişmiş, kamu kurumları, özelsektör ve üniversitelerin gereksinim duyduğu araştırmacı bilim insanınıyetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

PROGRAM YETERLİKLERİÖZETİ: - Alanında, derinlemesine ve güncel bilgilere sahip;disiplinlerarası  etkileşimi özümsemiş veyenilik getirecek  özgün tanımlaraulaşır. - Bir araştırma sürecini, bilimsel bir bütünlük içinde, planlama,tasarlama, uygulama ve uyarlama becerisine sahip olur - Özlü bir çalışma ile bilginin sınırlarını geliştiren özgün bir çalışmayakatkıda bulunur ve bu çalışmaların bir kısmını veya tamamını ulusal veyauluslararası hakemli dergilerde yayınlar- Çalışma alanına veya sektöre yönelik ileri ve modern mesleki - teknikbecerileri ustalaşmış düzeyde uygular Teknolojik,sosyal ve kültürel ilerlemeler yaratabilecek veya bilgi toplumuna katkıdabulunabilecek yeni fikir ve yöntemler geliştirir- Yeni ve karmaşık fikirleri eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmeyeteneğine sahip olur ve edinmiş olduğu bilgi ve becerileri yeni veya tanıdık olmayan durumlarauygulayabilir- Uzmanlık alanları ile ilgili kendi emsalleri, bilimsel topluluklar vehalk ile  iletişim kurabilir- Akademik ve mesleki çerçevede teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleryaratması beklenir- Mesleki etiğe uygun bilimsel düşünce ve görüşler doğrultusundadavranışlar sergiler       Kısaca; doktora düzeyinde mezun olanadayların; ustalaşmış düzeyde, alan bilgisi kültürüne, araştırma kültürü vebecerisine, mesleki ve sektöre yönelik beceriye, yargıda bulunma ve karar vermebecerisine, iletişim ve öğretme becerisine sahip olur. Etik değerleri özümser,uluslararasılaşmaya ve farklı kültürlere aşinadır. 
1- Güncel, ileri düzeyde ve pek çok alana uygulanabilir düzeyde sistemlere göre hastalıkların patogenezi, sistemler patolojisi (makroskobik-mikroskobik) ve nekropsi bilgisine özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve veteriner patoloji adına yenilik getirecek özgün bilgilere ulaşır.
2- Patolojinin ilişkili olduğu klinik (doğum ve jinekoloji,iç hastalıkları, cerrahi) preklinik (farmakoloji, biyokimya, parazitoloji, viroloji, mikrobiyoloji) ve temel bilimler (anatomi, fizyoloji) gibi çeşitli disiplinlerle ilişkiler kurar.Ayrıca yeni ve açıklaması zor fikirlerin değerlendirilmesi, analizi ve yorumlanmasında uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3- Veteriner patoloji alanında kullanılan her türlü laboratuvar ve uygulama araç ve gereçlerin kullanımı bilgisine sahiptir.
4- Araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
5- Zoonoz hastalıklardan korunma, laboratuvar ve biyogüvenlik bilgilerine sahip olur.
6- Veteriner patoloji alanında yer alan yeni bilimsel verileri ve uygulamaları hem eleştirel hem de çözümsel anlamda değerlendirebilir ve yapabilir
7- Tüm sistemlerin patolojisine ilgili nekropsi uygulamasını ve laboratuvar (sitoloji, histopatoloji, immunhistoloji) değerlendirmelerini yapabilir
8- Veteriner patolojinin uygulama alanlarına yönelik proje yapma, yürütme ve sonuçlandırma gibi araştırma faaliyetleirini yapabilir.
9- Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir araştırma tasarlayıp gerçekleştirir.
11- Araştırma ve tanı laboratuvarını bağımsız olarak yönetebilir.
12- Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayabilir. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sözlü sunu ve poster bildirileri sunabilir.
13- Alanı ile ilgili özgün ve disiplinlerarası çalışmalarda yapabilir.
14- Veteriner patoloji alanında araştırma ve tanı amaçlı çalışmaları bağımsız ve ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
15- Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler ve yorumlar.
16- Veteriner patoloji ve ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.
17- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
18- Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
19- Konusu ile ilgili özgün görüşlerini savunma yetkinliğini gösterebilir.
20- Konusu ile ilgili ulusal, uluslararası ve disiplinlerarası yazılı ve sözlü etkili iletişimlerde bulunabilir.
21- Hayvanlara , hayvan haklarına ve çevreye duyarlılığı doğrultusunda davranır.
22- Konusu ile ilgili olarak kazanmış olduğu bilgi ve becerileri ilgili birimlere anlatarak bilgilendirme sürecine katkıda bulunur.
23- Alanı ile ilgili olan sorunların çözümünde ilgili kişi ve kurumlarla iletişim kurabilir.
24- Araştırma etiğine uygun davranır.
25- Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslar arası sahalarda savunabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

MEZUN OLANLARINİSTİHDAM ALANI: Doktora programından mezun olanadaylar; üniversitelerde akademik sürece devam etme olanaklarını yakalamanınyanısıra, özel sektör, araştırma enstitüleri, Tarım Bakanlığı, SağlıkBakanlığı, Çevre Bakanlığı, pet hayvanları klinikleri, haralar, küçük ve büyükruminant işletmeleri, biyoteknolojik araştırmalar ve uygulama birimleri,uluslararası proje koordinatörlüklerinde istihdam edilme olanaklarına sahipolurlar.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.