Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Protetik Diş Tedavisi (DR) Programı

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik DişTedavisi Doktora Programında, zorunlu ve seçmeli dersler olarak verilen; dişlerve çevre dokuların kaybının telafi edilmesi, teşhis ve tedavisi dersleribulunmaktadır. Temel konular diş eksikliğini gideren sabit ve hareketli tam vebölümlü protezlerin öğretilmesidir. Anabilim dalında 20 profesör görevyapmaktadır.

Programın Amacı

Bu programda 5 yıllık yüksek lisans yeterliliklerine bağlı olarak doktora öğrencilerine, dental protezler ve kullanım amaçları, hastaların diş ve doku kayıplarının teşhis ve tedavisi ile dental materyallerin tanıtılması ve uygulanması yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun öğrenci; ağız ve çevre dokuların anatomisi, dişlerin morfolojisi, diş eksikliğinin nedenleri ve giderilmesi, protez materyalleri, materyal kullanımı, hasta tedavisinde yetkin olur ve klinik düzeyde hasta tedavi etme becerisine sahip olur.
Lisans yeterliklerine ek olarak, sabit protezler, tam protezler, bölümlü protezler, implantüstü protezler, maxillo-facial protezler ve maddeler bilgisi alanlarında bilgilerini güncel ve ileri düzeyde değerlendirebilir ve alanlar arasında ilişki kurabilir.
Lisans düzeyinden farklı olarak özgün ve spesifik konular hakkında bilgi sahibi olur.
Protez alanında gerekli araç ve ekipman ile materyal bilgisine sahiptir.
Dental laboratuvar çalışmalarına hakim olma ve denetleme bilgisine sahip olur
Alanında bilim ve teknolojiye yenilik getirme koşuluyla araştırma yetisi kazanır.
Yüksek lisans düzeyinde başladığı uygulamalı eğitimi daha ileri bir düzeyde hasta üzerinde kullanabilir.
Hasta ile iletişimi ve hasta tedavi yöntemleri ileri ve etkin seviyeye çıkabilir. Hasta değerlendirme becerisi gelişir.
Tedavi yöntemlerini karşılaştırmalı olarak hasta üzerinde uygular. Bilim alanında yeni bir tedavi yöntemi geliştirebilir, özgün bir araştırma tasarlayıp gerçekleştirebilir.
Klinik alanda hastasını tam yetki ile tedavi eder.
Ulusal ve uluslar arası alanlarda, alanı ile ilgili makale yayınlayabilir.
Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
Protetik diş tedavisi ve alt tedavi alanlarında hasta tedavi eder.
Alanı ile ilgili materyal ve teknikleri kullanabilir ve proje geliştirebilir.
Doktora programının her açıdan çok geniş ve kapsamlı olması nedeniyle en detaylı şekilde güncel teorik ve klinik uygulamaları takip eder.
Hasta ilişkileri ve sosyal ilişkileri gelişmiştir.
Hasta karşısında bilgi ve becerisini güvenle kullanır.
Meslektaşları karşısında görüş ve becerilerini sunabilir.
Ulusal, uluslar arası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir. Meslek grubunu temsil edebilir.
İnsan ve hasta haklarına ve çevreye duyarlıdır.
Akademik ve profesyonel anlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri hastasına aktarabilir ve hasta tedavisini en üst seviyede tamamlar.
Genel etik kurallarına uygun davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Doktora programından mezun olanlar, akademik düzeyde ilerleme imkanına sahip olabildikleri gibi, her türlü kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarında, uzman, danışman, yönetici vb. kadro ve pozisyonlarda istihdam edilebilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.