Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Spor Yönetim Bilimleri (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hakan SUNAY

Tanıtım

Spor Yöneticiliği Lisans Programı Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri, Türk Spor Teşkilatının İşleyiş Sorunları, Spor Eğitiminde Rekreasyon Etkinliklerinin Önemi, Spor Bilimlerinde İstatistik olmak üzere 4 zorunlu, 4 seçmeli olmak üzere en az 8 dersten oluşmaktadır. Derslerin yanı sıra programın başarıyla tamamlanabilmesi için Seminer, Tez Çalışması, Alan Uygulaması çalışmalarının da başarıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Programın Amacı

Spor teşkilatında çalışacak ya da yönetimin her kademesinde yöneticilik yapabilecek biçimde nitelikli, araştırmacı, üretken, toplum ve sporun sorunlarını bilerek çözüm yolları arayan, Türkiye ve Dünya’daki spor teşkilatlarını bilerek, ülkelerdeki spor sistemleri arasında karşılaştırma yapan, yönetim biliminin fonksiyonları ile kuram ve ilkelerini spor ortamına uygulayan, bilgi ve iletişim teknolojilerini spor yönetimi alanında etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, spor yönetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlayabilen Spor Yöneticisi uzmanlarını yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci; Spor bilimlerinde araştırma teknikleri Türk Spor Teşkilatının işleyiş sorunları, spor eğitiminde rekreasyon etkinliklerinin önemi, spor bilimlerinde istatistik, yönetim biliminin fonksiyonları ile kuram ve ilkelerini spor ortamına uygulayabilme, bilgi ve iletişim teknolojilerini spor yönetimi alanında etkili olarak kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, spor yönetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlayabilme becerilerine sahip olur. 
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, spor yönetimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olma, geliştirme ve derinleştirme.
Spor Yönetimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrama. ve onların çalışma özelliklerini bilme
Spor Yönetimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme,
Spor Yönetimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip, yeni bilgiler oluşturabilmek
Spor Yönetiminde uzmanlık gerektiren sorunları nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirme
Spor Yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
.Spor Yönetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulama, analiz ve sentezleyerek çözüm yolları geliştirme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme.
Spor Yönetimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
Spor Yönetimi alanındaki çalışmalarını, bağımsız ve ekip olarak yürütebilme
Spor Yönetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme
Spor Yöneticiliğindeki mesleki gelişimini ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygulayabilme
Spor Yönetimi alanındaki gelişmeleri takip etme, bu konuda hizmet içi eğitim programlarına katılma ve sonuçlarını alanında uygulayabilme.
Spor Yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, liderlik edebilmek.
Türkçeyi iyi bilme; açık, anlaşılır ve yalın bir biçimde kullanma
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Spor Yönetimi alanı ile ilgili bilgileri ulusal/ uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşabilme.
Spor Yönetimi alanıyla ilgili çalışma bulgu ve sonuçlarına ilişkin görsel göstergeleri (renk, biçim, işaret vb.) anlamlandırabilme.
Spor Yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Genel olarak etkili bir iletişim gücüne sahip olabilme
Spor Yönetimi alanını oluşturan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma, gerektiğinde onlara rehberlik edebilme
Spor Yönetimi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlayabilme, geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
Spor Yönetimi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
Spor Yönetimi alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme
Spor Yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilme.
Anayasa ve Türk Spor Teşkilatı Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincinde olarak, uygulamaları yorumlayabilme
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Spor Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programınını başarıyla  tamamlayanlar , T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarının, öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, turizm sektöründe, turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.