Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tıbbi Biyoloji (DR) Programı

Tanıtım

Anabilim dalımız 1967 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalımız moleküler biyoloji ve genetik konusunda araştırmalar yapan ve verdiği eğitim ile Türkiyenin önde gelen anabilim dallarından birisi olmaya devam etmektedir. Çalışma konularımız, kanser moleküler biyolojisi, kök hücre, hücre-hücre füzyonu ve telomerler, hipoksi, polimorfizm, apoptozis, üremebiyolojisi,proteomiks alanlarında yer almaktadır. Anabilim dalımızda moleküler genetik ve hücre biyolojisi alanında çalışan öğretim üyeleri, Lisansüstü öğrencileri ile ÖYP öğrencileri bulunmaktadır. Misyonumuz, moleküler biyoloji ve genetik alanındaki gelişmelere katkıda bulunmak ve gelecek nesil bilim insanlarını yetiştirmektir

Programın Amacı

Tıbbi biyolojide özgün araştırmaları tasarlayıp sürdürebilecek, eğitim ve öğretim etkinliklerinde bulunabilecek akademik nitelikli bireylerin yetişmesi

Ders Listesi

Ders Kazanımları

            Hücreden organizmaya, basit canlıdan insana kadar biyolojik yapı ve işlevleri karşılaştırmalı olarak, makroskopik ve moleküler yönleriyle ileri düzeyde öğrenme.            Tıbbi biyolojinin geleneksel ve moleküler yöntemlerini uygulayabilme ve geliştirebilme ve bilgilerini aktarabilme.     Meslek ahlakına saygılı ve yaptığı işin bilincinde olma.  
1- Yüksek lisans bilgisine dayanarak, ileri düzeyde tıbbi biyoloji ve genetik bilgisini özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
2-Tıbbi biyolojinin ilişkili olduğu Moleküler Biyoloji, Genetik, Biyoteknoloji, Biyokimya gibi çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişki kurar. Genetik alanındaki laboratuvarlarda çalışabilmek için gerekli alt yapıya sahiptir
3- Tıbbi Biyoloji ve çalışma alanlarında gerekli araç ve ekipman bilgisine sahiptir
4- Laboratuvar güvenliği bilgisine sahiptir
5- Moleküler Biyoloji ve Genetik konusunda rutin testleri uygulayabilir ve yorumlayabilir
6- Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında yeni, güncel bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yorumlayabilir
7- Tıbbi Biyoloji ve Genetik bağlantılı alanlarda ileri düzeyde araştırmalar yürütebilir
8- Yeni bilimsel bir yöntem geliştirebilir , bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir araştırma tasarlayıp gerçekleştirebilir.
9- Tıbbi biyoloji ve genetik ’de yer alan Moleküler Biyoloji, genetik, kök hücre, epigenetik, hücre biyolojisi, üreme biyolojisi ve genetiği, kanser genetiği farmakogenetik ve polimorfizm gibi konularda deneysel çalışmaları yapabilir
10- Araştırma ve rutin tanı laboratuarını bağımsız olarak yönetebilir
11- Ulusal ve /veya uluslar arası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilgisinin sınırlarını genişletebilir
12- Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
13- Tıbbi Biyoloji alanında araştırma ve tanı amaçlı rutin çalışmaları bağımsız ve ekibin bir üyesi olarak yürütebilir
15- Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler ve katkıda bulunur.
16- Tıbbi Biyoloji ve Genetik ile ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler ve uygular
17- Tibbi Biyoloji ve Genetik Alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir, yaratıcı ve eleştirel yaklaşabilir
18- Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olur
19- Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir
20- - Ulusal ve uluslararası her türlü çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir
21- Hasta haklarına ve gizliliğe saygılıdır, etik ilkeleri uygular
22- Bilimsel araştırmalarda Ekip çalışmasının öneminin bilincindedir.
23- Hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
24- Teknolojik, bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak ,bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
25- Araştırma etiğine uygun davranır
26- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve karşılayabilir
27- Alanı ile ilgili gelişmeleri takip etme ve karşılaşılan sorunları çözmede stratejik yol izleyerek ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir
28- Sağlık bilimleri alanında yeterli alt yapıya sahiptir ve bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanabilir
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

1. Kamu ve özel kesim 2. Akademik ve akademik olmayan kurum ve kuruluşlar.  

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.