Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tıbbi Biyoloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Asuman SUNGUROĞLU

Tanıtım

Anabilim dalımız 1967 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalımız moleküler biyoloji ve genetik konusunda araştırmalar yapan ve verdiği eğitim ile Türkiyenin önde gelen anabilim dallarından birisi olmaya devam etmektedir. Çalışma konularımız, kanser moleküler biyolojisi, kök hücre, hücre-hücre füzyonu ve telomerler, hipoksi, polimorfizm, apoptozis, üremebiyolojisi,proteomiks alanlarında yer almaktadır. Anabilim dalımızda moleküler genetik ve hücre biyolojisi alanında çalışan öğretim üyeleri, Lisansüstü öğrencileri ile ÖYP öğrencileri bulunmaktadır. Misyonumuz, moleküler biyoloji ve genetik alanındaki gelişmelere katkıda bulunmak ve gelecek nesil bilim insanlarını yetiştirmektir

Programın Amacı

Tıbbi biyolojide özgün araştırmaları tasarlayıp sürdürebilecek, eğitim ve öğretim etkinliklerinde bulunabilecek akademik nitelikli bireylerin yetişmesi

Ders Listesi

Ders Kazanımları

           Hücreden organizmaya, basit canlıdan insana kadar biyolojik yapı ve işlevleri karşılaştırmalı olarak, makroskopik ve moleküler yönleriyle ileri düzeyde öğrenme.            Tıbbi biyolojinin geleneksel ve moleküler yöntemlerini uygulayabilme ve geliştirebilme ve bilgilerini aktarabilme.      Meslek ahlakına saygılı ve yaptığı işin bilincinde olma.  
1- Tıbbi biyoloji ve genetik bilgisini özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir.
2-Tıbbi biyoloji ve Genetiğin ilişkili olduğu disiplinler ve alt alanları hakkında ilişki kurar.
3-Laboratuar güvenliği bilgisine sahiptir.
4- Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında gerekli araç ve ekipman bilgisine sahiptir.
5- Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında yeni,güncel bilgileri değerlendirebilir ve kullanabilir.
6- Tıbbi Biyoloji ve Genetik ile ilgili alanlarda araştırmalar yürütebilir.
7- Tıbbi Biyoloji ve Genetik ile ilgili deneysel çalışmaları yapabilir.
8-Tıbbi Biyoloji ve genetik alanında araştırma ve rutin tanı amaçlı çalışmaları, etkin bir üyesi olarak yürütebilir.
9- Ulusal ve /veya uluslar arası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilgisinin sınırlarını genişletebilir.
10-Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler.
11-Tıbbi biyoloji ve Genetik ile ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.
12-Alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir, yaratıcı yaklaşabilir.
13- Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
14- Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir.
15- Ulusal ve uluslar arası her türlü çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.
16- Hasta haklarına ve gizliliğe saygılıdır, etik ilkeleri uygular.
17- Bilimsel araştırmalarda ekip çalışmasının öneminin bilincindedir.
18- Hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
19- Teknolojik, bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
20-Araştırma etiğine uygun davranır.
21-Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve karşılayabilir.
22-Sağlık bilimleri alanında yeterli alt yapıya sahiptir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

 1. Kamu ve özel kesim 2. Akademik ve akademik olmayan kurum ve kuruluşlar.  

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.