Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Hekimliği Tarihi ve Deontoloji (DR) Programı

Tanıtım

Ankara ÜniversitesiVeteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 1950yılında kurulmuştur. Bölümde 1954 yılında ilk doktora çalışması tamamlanmış;1957 yılında da ilk öğretim üyesi yetişmiştir. >Anabilim Dalında veteriner hekimliği tarihi, meslek etiği ve mevzuatıana başlıklarına ilişkin bütün konularda eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetleriulusal ve uluslar arası düzeyde yürütülmektedir.

Programın Amacı

VeterinerHekimliği Tarihi ve Deontoloji Doktora Programının amacı, tarih, mevzuat veetik gibi üç temel ve farklı disiplinin bilgi ve metodolojisini veterinerhekimliği özelinde birleştirerek bu alanda akademik kariyer yapmayı planlayan veterinerhekimlerin, alanla ilgili konuları ileri düzeyde kavramalarını,değerlendirmelerini ve bu konular üzerinde bağımsız araştırma yaparak, özgünçalışmalar üretmelerini sağlamaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci; veteriner hekimliği tarihi, veteriner hekimliği mevzuatı ve meslek etiği konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olur. Bu bilgileri kullanarak alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirme ve bu alanın bilgi birikimine katkıda bulunma yeterliğine ulaşır. 
1-Lisansüstü yeterliklerine uygun olarak veteriner hekimliği tarihi, etiği ve mevzuatı konularına hâkim olur.
2-Veteriner hekimliği tarihi öncelikli olarak tıp-eczacılık tarihi gibi bilim tarihi konularında bilgi sahibi olur.
3-Veteriner hekimliği etiği öncelikli olarak sağlık uğraşıları etiği alanında bilgi sahibi ve analiz ve sentez yapabilir.
4-Bilimsel etkinlik yöntembilimi konusunu hakkında bilgi sahibi olur.
5-Tarih araştırmaları yöntembilimi konusunda bilgi sahibi olur, arşiv çalışması yapabilir.
6-Osmanlıca okuyup yazabilir.
7-Veteriner hekimliği tarihi, etiği ve mevzuatı alanlarında ileri düzeyde araştırmalar yapabilir.
8-Tarih yöntembilimi ile ilgili yeni çalışmalar yapabilir.
9-Mesleki felsefe ve mesleki etik alanlarında yeni düşünceler ortaya koyabilir.
10-Araştırma ve proje çalışmalarını tek başına yapabilir.
11-Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
12-Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
13-Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
14-Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler ve yorumlar.
15-Alanı ile ilişkili alanlarda gelişmeleri izler.
16-Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
17-Alanı ile ilgili, bilgi ve becerileri kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
18-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
19-Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir.
20-Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı sözlü etkili iletişim kurabilir.
21-İnsan, hasta ve hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
22-Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilir.
23-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkinlik kurabilir
24-Araştırma etiğine uygun davranır.
25-Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekleyebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversitelerde araştırıcı ve akademisyen; kamu kurum ve kuruluşlarında bürokrat olarak  çalışabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.