Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Beslenme ve Diyetetik (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Nurcan YABANCI AYHAN

Tanıtım

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans programı Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tek bir program olarak açılmıştır. Öğretim Dili Türkçe’dir. Program, Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili zorunlu dersleri ve seçmeli dersleri içermektedir.Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak öğrenciler, danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda, Sağlık Bilimleri Enstitüsü veya diğer Enstitüler kapsamındaki farklı programlardan da dersler seçebilmektedir. Alan ile ilgili en az 18 AKTS zorunlu derslerden olmak üzere seçmeli dersler, seminer ve tez çalışması ile birlikte 120 AKTS’nin tamamlanması gerekmektedir.

Programın Amacı

Toplum sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik Beslenme ve Diyetetik alanında ileri düzeyde bilgi vererek, araştırma, uygulama yaptırarak uzman yeterliliğine sahip bireyler yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Beslenme ve Diyetetik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Alanı ile ilgili yaptığı çalışma sonuçlarını ulusal değerler doğrultusunda birey ve toplum yararına kullanır.  
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili bilgilerini güncelleme, yeni bilgilere ulaşma
Besin ögelerinin yetersiz veya aşırı alımları durumlarının sağlık üzerine etkilerini değerlendirme
Bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme, yorumlama.
Hastalıklara özgü tıbbi beslenme tedavisine ilişkin bilgileri kullanma ve yorumlama
Edindiği bilgilerin sentez ve analizini yapma, yorumlama, raporlama ve çözüm önerileri geliştirme
Bilimsel araştırmaların analizi için doğru istatistiksel yöntemleri kullanma
Uzmanlık alanıyla ilgili edindiği bilgilerle yeni bilgiler oluşturmak için gereken teknolojik donanımları kullanarak bilimsel araştırmalar yapma
Toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak alanı ile ilgili konularda eğitim materyalleri hazırlama ve eğitim verme
Alanıyla ilgili problemlerle karşılaştığında sorumluluk alma, topluma örnek olma, çözüm önerileri getirme
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kendini güncelleme, bilimsel makaleleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yorumlama
Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili bilgilerini güncelleyerek etik ilkeler doğrultusunda mesleki gelişime katkıda bulunma
Alanıyla ilgili ekip çalışması gerçekleştirme, gerektiğinde alan dışındaki birey ya da gruplarla sözlü veya yazılı iletişime geçerek güncel bilimsel gelişmeleri tartışma, paylaşma
Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili yaptığı çalışma sonuçlarını ulusal değerler doğrultusunda birey ve toplum yararına kullanma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar, yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakım evlerinde, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, özel beslenme danışma merkezlerinde, toplu beslenme yapılan çeşitli kurum ve kuruluşlarda; araştırıcı, yönetici, eğitici ve/veya tedavi edici diyetisyen olarak hizmet verirler. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                          3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                          1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.