Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tıbbi Biyokimya (DR) Programı

Tanıtım

Tıbbi Biyokimya doktora programı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir. Anabilim Dalımız akademik kadrosunda 5 profesör, 1 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Programın Amacı

Biyokimya alanında bağımsız araştırma yapabilen, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilen, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğine sahip akademik hayata hazır akademisyenler, bilim insanları yetiştirmek. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci; Biyokimya alanında yapı ve mekanizma bilgisini ileri düzeyde geliştirerek özgün araştırmalar yapar. Biyokimya laboratuarlarında kullanılan cihaz ve ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olur. Laboratuvar güvenliğini uygular. Yöntem geliştirmeyi bilir. Alanındaki yenilikleri takip eder ve yayınlar.
Doktora yeterliklerine dayalı olarak güncel ve ileri düzeyde Biyokimyanın temel ve klinik alanda entegratif mekanizmalar bilgisini, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bu alanda bilime yenilik getirecek özgün tanımlamalara ulaşır.
Biyokimyanın ilişkisi olduğu moleküler biyoloji ve klinik bilimler gibi disiplinler arasında ilişkiler kurar, analiz ve sentez yaparak özgün sonuçlara ulaşır.
Biyokimya laboratuarında kullanılan gerekli araç cihaz ve ekipman bilgisine sahiptir.
Laboratuar güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
Biyokimya alanında yeni bilgileri ve teknolojik gelişmeleri sistematik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilir kullanabilir.
Alanı ile ilgili deneyleri yapabilir.
Biyokimyasal alanda uygulamalarla ilgili ileri düzeyde araştırmalar yürütebilir.
Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir. Özgün bir araştırmayı hazırlayıp gerçekleştirebilir.
Ulusal/Uluslar arası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlar çalışmalarını ulusal/uluslar arası konferans ve kongrelerde sunar.
Biyokimya ve ilişkili alanlarda özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
Alanında tanı amaçlı çalışmaları ve araştırmaları bağımsız olarak veya ekiple yürütebilir.
Alanındaki yasal düzenlemeleri ve yapılan değişiklikleri izler ve yorumlar.
Biyokimya ve ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.
Problem çözüm basamaklarını doğru kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler kurabilir.
Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri kazanma ve kazandırma adına etkili eğitim stratejileri geliştirir uygular.
Uzman bir topluluk önünde görüşlerini savunma yetkinliği sergileyebilir.
Ulusal ve uluslar arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.
Çalıştığı ortamdaki kişilerle düzeyli ilişkiler kurabilir.
İnsan, hasta ve hayvan haklarına duyarlıdır.
Akademik ve profesyonel açıdan bilimsel, teknolojik sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
Araştırma etiğine uygun davranır.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslar arası alanda destekleyebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversitelerin ilgili bölümlerindeki akademik kadrolar. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.>Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.>Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.>b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.>c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.>d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.>e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.>f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora programına kabul için özel koşullar istenebilir.