Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kriminalistik (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Nebile DAĞLIOĞLU

Tanıtım

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kriminalistik Yüksek Lisans programına; Fen FakültelerininFizik, Kimya, Biyoloji Bölümlerinin en az lisans düzeyindeki mezunlarıöğrenci olarak kabul edilir. Bununla birlikte, Programa öğrencikabulünde, Fen Bilimleri eğitimi veren Fakültelerden, Polis AkademisiAdli Bölümünden veya Jandarma Subay Okulundan mezun olmak koşuluaranmaktadır. Disiplinler arası Adli Bilimler Anabilim Dalı AkademikKurulunun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun görülenilgili diğer bilim dallarından programa öğrenci kabul edilebilmektedir. Mezun olan öğrencilerin adli bilimler alanında lisans üstü eğitimine olanak sağlar.

Programın Amacı

Kriminalistik Yüksek Lisans programı; adli olayların çözümündefiziksel incelemeler ve kriminalistiği ilgilendiren alanlarda bilimsel ve teknikdesteğinin sağlanmasını üstlenecek eğitimli kadroların oluşturulmasını amaçlar.Eğitim kadrosu, ülkemizin profesyonel anlamda akademik kariyerlerini sürdüren,farklı disiplinlerden seçilmiş ve adli bilimler alanında çalışmış en deneyimlieğitim kadrosunu içermektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdanmezun olanların büyük çoğunluğu, çalışmış oldukları özel veya kamukuruluşlarında mesleklerini icra ederkenkriminalistik alanına giren olayların çözümünde bilirkişilikyapabilirler. Ayrıca ilgili alanda bilimsel çalışma yaparak bilimekatkıda bulunabilirler.
PY1 Adli bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
PY2 Kriminalistik konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahiptir.
PY3 Kriminalistik alanının adli bilimlerin diğer bilimdalları ile olan ilişki ve etkileşimini analiz eder.
PY4 Bireysel ve ekip olarak uyum halinde çalışır.
PY5 Kriminalistik araştırmalarında elde edilen bilimsel kazanımları toplumla paylaşır.
PY6 Kriminalistik alanında teorik bilgiler ve pratik uygulamalar arasında bağlantı kurar.
PY7 Kriminalistik çalışmalarında karşılaşılan sorunlarda yorum yapabilme ve çözüm bulabilmede sorumluluk alır.
PY8 Kriminalistik çalışmalarını bağımsız olarak tamamlayabilme konusunda yeterlilik kazanır.
PY9 Kriminalistik alanında ki yenilikler konusunda araştırma ve öğrenme yetkinliği kazanır.
PY10 Kriminalistik alanındaki gelişmeleri izleyip yeni araştırmalar yapabilme kazanımı edinir.
PY11 Kriminalistik alanındaki araştırma ve çalışmalarını bilimsel yayın ve bilimsel toplantı etkinlikleri ile meslektaşları ve konuyla ilgilenenler ile paylaşır.
PY12 Kriminalistik alanının adli bilimlerin diğer bilim dalları ile olan ilişkisine uygun olarak bilgi paylaşımı yapar.
PY13 Kriminalistik alanının çalışma alanı olan adli olgularda yeni durumlara uygun yorum ve yaklaşımlar geliştirir.
PY14 Kriminalistik alanındaki güncel uygulamaları bilir ve gelişmeleri izler ve uygular.
PY15 Kriminalistik alanındaki yeniliklere açıktır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Polis Kriminal ve Jandarma Kriminal Laboratuvarları ile Adli Tıp Kurumu ve Üniversitelerin İlgili Anabilim Dalları.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.