Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kök Hücre ve Yenileyici Tıp (DR) Programı

Tanıtım

Kök Hücre Enstitüsü, Ülkemizde kök hücre ve yenileyici tıbba hizmet etme misyonuyla kurulmuş ilk enstitüdür. Enstitümüzün vizyonu; kök hücre ve yenileyici tıp alanında yapılacak çalışmalarla hastalıkların tedavisinde daha ekonomik ve kısa süreli yeni tedavi yöntemleri geliştirmek ve Üniversitemizi bu alanda Ulusal ve Uluslararası Mükemmeliyet Merkezi haline getirmektir. Mükemmeliyet Merkezinde yürütülecek çalışmalarda, bu alanda yetişmiş doktora dereceli personele ihtiyaç olacaktır. Bu personelin varlığıyla, Mükemmeliyet Merkezi, Ülkemizde ve dünyada hızla gelişen kök hücre ve yenileyici tıp çalışmalarında öncül araştırmalara imza atacaktır. 

Programın Amacı

Bu doktora programının amacı bu alandaki en yetkin uzmanların eğitiminden geçmiş, yenilikleri yakalayabilen, disiplinlerarası çalışabilen ve bilgi birikimini sahaya aktarabilen doktora dereceli kişiler yetiştirmektir. Bu sayede birçok hastalığın daha kısa sürede ve daha ekonomik şekilde, güvenli, etkili ve kaliteli tedavisi için çalışacak insan gücü sağlanmış olacaktır. Program dahilinde yetiştirilen öğrenciler temel bilimsel eğitimlerine ek olarak, hücresel tedavi ürünlerinin ve ilaçlarının uygulama alanları, izlenmesi gereken etik kurallar ve ilgili mevzuat konusunda bilgilendirileceklerdir. Bu sayede Ülkemizi dünyada kök hücre ve yenileyici tıp alanında tanınır hale getirebilecek araştırmacılar yetişmiş olacaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Dünyada olduğu gibi, Ülkemizde de kök hücre ve yenileyici tıp uygulamaları ve ilişkili mevzuat çalışmaları hızla gelişmektedir. Ancak mevzuatımız her ne kadar şart koşsa da Ülkemizde henüz doku ve hücre bankacılığı, hücresel kaynaklı ürün üretim prosedürleri, bağış ve transplantasyon etiği gibi bu alana özgü uzmanlık programları bulunmamaktadır. Bu programda yetiştirilecek öğrencilerin, bağışlanan insan dokularından geliştirilen ürünlerin çeşitli kronik ve yaşamı tehdit eden hastalığa deva olacak kök hücre vb. kaynaklarla yenileyici tıbbın klinik ve endüstriyel gelişimine gözle görülür katkı sağlama potansiyeline sahip olacağı öngörülmektedir. Başvuruya esas doktora programı, bu önemli açığı kapatacak nitelikte hazırlanmıştır. Kök hücre ve yenileyici tıp oldukça bakir bir alandır. Dolayısıyla bu konu Üniversitemizde veya diğer öğretim kurumlarında henüz doktora programı olarak yürütülmemektedir.
PY1. Kök hücre ve yenileyici tıp alanında kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
PY2. Alana ilişkin bilinen bir yöntemi kullanarak bağımsız bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir.
PY3. Kök hücre ve yenileyici tıp alanındaki durumları değerlendirir ve politika geliştirme sürecini anlayarak sağlık eylem planı geliştirir ve uygular, uygulatır.
PY4. Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerisiyle alana ilişkin konuları eleştirel yaklaşımla değerlendirir.
PY5. Sorunları, etkili iletişim yöntemleri kurarak çözümler.
PY6. Alanıyla ilgili strateji, politika ve eylem planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olanlar; Üniversitemiz bünyesinde kurulacak olan Mükemmeliyet Merkezinde araştırmacı ve/veya öğretim personeli, Ülkemizdeki diğer üniversitelerde öğretim personeli ve/veya araştırmacı ya da devlet bünyesinde kurulmuş veya özel doku-hücre merkezlerinin üretim personeli olarak görev alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yıldaaldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılısayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmekiçin adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahipolmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundandenklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracakadayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisansdiplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayıüzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasınasahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten enaz 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması iledoktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puantüründe ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuranadayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafındankabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puanalmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışındaİngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puanveya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dilsınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalıakademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillereek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrencikabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması vemülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile DevletKonservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuarmezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.