Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Adli Eczacılık (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Binay CAN EKE

Tanıtım

Adli Eczacılık Tezli Yüksek Lisans programı, eczacıların ilaç ve ilaç kullanımı ile ilgili adli olaylarda “bilirkişi” olarak verdikleri hizmetin niteliğinin artırılmasına yönelik olup, ileride, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlarda çalışan eczacıların bu konuda eğitim almış uzman eczacılar olmasını sağlaması açısından da yararlı olacaktır.  Mezun olan öğrencilerin akademik olarak adli bilimler alanında lisansüstü eğitimine ve bu alanda tamamlanacak olan tezler ve bilimsel çalışmalarla akademik alanda yararlanılacak bir veri ve bilgi altyapısı oluşturulmasına olanak sağlar. Adli Eczacılık Tezli Yüksek Lisans programına girebilmek için, Eczacılık Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir

Programın Amacı

Bu program ile, öğrencilerin akademik olarak adli bilimler alanında lisansüstü eğitimi alması ve bu alanda tamamlanacak olan tezler ve bilimsel çalışmalarla akademik alanda yararlanılacak bir veri ve bilgi altyapısı oluşturulması amaçlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Eczacılık mevzuatını tanımlar, etik ilkeleri benimser, ilaçla ilgili temel analiz yöntemlerini uygular, analiz sonuçlarını yorumlar, adli eczacılık alanında akademik faaliyetler yürütür.
Adli eczacılık alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği verileri yorumlama
Adli eczacılık alanındaki meslek örgütleri ile çalışıp, mesleği için gerekli düzenlemelerde görev alma
Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseme
Mesleki alanda ulusal ve uluslararası alanyazına erişme
Ulusal ve uluslararası disiplinlerarası çalışmalarda yazılı ve sözlü katkı sunma
Bilgi ve becerilerini paylaşabilmek için alanındaki kongre, meslek içi eğitim programların ve toplantıların düzenlenmesinde ve sunumunda görev alma
İş ortamında hasta, hasta yakını, meslektaşları ve diğer sağlık elemanları ile etkili iletişim kurma
Topluma, diğer sağlık elemanlarına ve ilaç politikalarından sorumlu kurum ve kuruluşlara beşeri ve veteriner ilaçlar, diğer tıbbi ürünler, gıda destek ürünleri ve farmasötik bakım ürünlerinin kullanılışları ile ilgili bilgileri objektif bir şekilde aktarma
Adli eczacılık ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetme
Adli eczacılıkla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme
Adli eczacılık alanında elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirme
Adli eczacılıkla ilgili bilgiyi problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanma
Farmasötik ticari preparatlar ve biyolojik sıvılardan ilaç etken maddelerinin duyarlı ve doğru tayinleri için analitik yöntem geliştirme
Yöntem optimizasyonu ve validasyonu yapabilecek bilgiye sahip olma
Analiz işlemlerinde kullanılan analitik cihaz ve parçaları ile çalışma ilkelerini işe koşma
Analitik cihaz ve yöntemlerini uygulama bilgisine sahip olma
Elde edilen analiz verilerini hesaplayacak programları kullanma
Analiz sonucunda elde edilen bilgileri rapor halinde sunma
Analiz işlemlerinden elde edilen verileri yorumlama
Araştırmalarda gerekli yöntemleri etkin biçimde uygulama
Analiz yöntemleri ile ilgili mesleki ve teknolojik uygulama ve gelişmeleri izleme
Adli eczacılık alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanma
Sorunların çözümünde ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurma
Adli eczacılık alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretme
Adli eczacılık alanındaki değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzeyde destekleme
Laboratuvar güvenliğini sağlama
Biyolojik materyallerin izolasyonu ve bunlar üzerinde yapılacak olan kalitatif ve kantitatif analizlere ve aktivite tayinlerine ilişkin yöntemleri kullanma
Fizyolojik ve patolojik durumlarda uygun analiz yöntemlerini kullanma
Klinik biyokimyasal parametrelerin analizini yaparak yorumlama
Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden ilaç, kozmetik/kozmesötik ve diğer tıbbi ürünlerin üretim yeri özellikleri, saklanması, kalitesinin ve standardizasyonuna yönelik donanıma sahip olma
İlaç-ilaç, ilaç-besin, ilaç-bitkisel ürün etkileşmelerini yorumlama
İlaç ve diğer tıbbi ürünlerle ilgili sorunları çözmek üzere araştırma tasarıları ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirme
Fiziksel ve kimyasal etmenlerin mikroorganizmalar üzerine olan etkileri hakkında bilgi sahibi olma
Fiziksel, kimyasal ve radyasyonla sterilizasyon ve kontrol yöntemlerini kullanma
Adli durumlarda tıbbi bitkiler ile ilgili olarak uzmanlık gerektiren konularda ortaya çıkan sorunları ele alarak çözme
Adli durumlarda tıbbi bitkiler ile ilgili olarak uzmanlık gerektiren konularda belirlediği yöntemleri yetkinlikle uygulama
Araştırma etiğine uygun davranma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olanların büyük çoğunluğu, çalışmış oldukları özel veya kamu kuruluşlarında Eczacılık mesleğini icra ederken Adli Eczacılık alanında akademik çalışmalar yaparak  bilime katkıda bulunabileceklerdir. İlaçların istenmeyen reaksiyonlarında etkenin belirlenmesi, polis memurlarına ilaçlar hakkında bilgi vermek, olimpiyatlarda ilaç analizlerinde teknik danışman olarak bulunmak (doping analizleri), sanığın cinayet anında ilaç etkisiyle şiddete başvurup vurmadığına tanıklık etmek, besin ve ilaç kullanımında tüketici güvenliğini sağlamak (ambalaj tahrifatı, son kullanma tarihinin kontrolü, bozuk-kırık farmasötik kullanımını önlemek), ilaçların saklanma, depolanma ve transportunun güvenliğini sağlamak, Cezaevlerinde farmasötik servisin sağlanmasında görev almak, hastane ve muayenehanelerde danışman olarak çalışmak, farmakoterapiyle ilgili tazminat davalarında danışman olarak görev almak, ilaç analizlerini ve düzeylerini yorumlamak, ilaç kullanımı ile ilgili otoritelerin belirlediği düzenlemelere uyulup uyulmadığı kontrolu amacıyla Yurtiçi ve Yurtdışı kuruluşlarda;  (Ulusal narkotik bürolar,serbest ve hastane  eczaneleri veya sağlık meslek örgütlerinde, temsilci, araştırıcı, veya müfettiş olarak çalışmak, polis incelemelerinde  kriminalist olarak çalışmak) istihdam olanağı bulacaklardır. Ayrıca Disiplinlerarası Adli Eczacılık Tezli Yüksek Lisans Programı, akademik ilerleme potansiyeli olan bir program olup, üniversitemizin akademik yapısına katkı sağlayacak niteliktedir.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Biröğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstündenot aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmakzorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı dersalınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b)ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c)YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç)Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d)Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e)ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrencikabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun %50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitüyönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralamayapılır.f)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.