Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Yönetimi (DR) Programı

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı tarafından yürütülen Sağlık Kurumları Yönetimi Doktora Programı kapsamında Sağlık Ekonomisi, Sağlık Kurumlarında Pazarlama Yönetimi, Sağlık Hizmetleri Finansmanı, Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri, Sağlık Kurumlarında Yönetim Muhasebesi, Avrupa Birliği ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri, Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış, Önemli Sağlık Sorunları, Sağlık Politikası Analizi, Sağlık Kurumlarında İleri Araştırma Yöntemleri, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Sistemleri Analizi ve Değerlendirilmesi dersleri yer almaktadır. Anabilim Dalı'nda şu an iki profesör, beş doçent ve bir yardımcı doçent olmak üzere toplam sekiz öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Programın Amacı

Bu programın amacı; çağdaş ve evrensel değerler ışığında sağlık kurumları yönetimi öğretimi vererek, sağlık kurumları yönetimi konusunda profesyonel düzeye ulaşmış, sağlık sektörüne yenilik getirebilecek, bilimsel anlamda kendisini geliştiren ve bilime katkıda bulunacak, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş, ülkenin geleceği için üstün niteliklere sahip "Sağlık Kurumları Yönetimi Doktoru" yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program örgütsel sürekliliği geliştirecek ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek, sistemi analiz edebilecek, sistemsel ve kurumsal düzeyde problemleri, stratejileri ve örgütsel teorileri uygulayarak çözebilecek, farklı uzmanlık alanlarında (sağlık politikası, sağlık ekonomisi, finansal yönetim vb.) yönetsel becerilerle donanacak bireyler yetiştirmeyi öngörmektedir.
PY1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak sağlık kurumları ve içerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yönetimi hakkında güncel ve ileri düzeyde bilgi saihibidir.
PY2. Sağlık Kurumları Yönetimi alanında veri analiz yöntemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, alana katkıda bulunacak sonuçlara ulaşır ve çıkarımlarda bulunur.
PY3. Sağlık Kurumları Yönetimi ile bağlantılı tüm bilim disiplinleri ve alt alanları arasında ilişki kurar, analiz eder, değerlendirir ve uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PY4. Sağlık Kurumları Yönetimi alanında güncel teknik ve mesleki bilgileri, metod, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirerek kullanabilir.
PY5. Sağlık Kurumları Yönetimi alanına yönelik ileri düzey araştırma ve projeleri planlayarak yürütebilir.
PY6. Araştırmalarında gerekli analizi yöntemlerini başarıyla uygular. Teorik ve uygulamalı bilimler ışığında özgün ve yaratıcı sonuçlara ulaşabilir.
PY7. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlarda uzman ve üst düzey yönetici posizyonlarında çalışabilir. Farklı büyüklüklerdeki sağlık kurumlarını yönetebilir.
PY8. Ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak veya kongre/sempozyumlarda bildiri sunarak çalışmalarını duyurabilir.
PY9. Sağlık Kurumları Yönetimi alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası araştırmalarda liderlik ve proje yürütücülüğü yapabilir. Saha çalışmaları, veri analizi ve değerlendirme gibi araştırma aşamalarında bir ekibin üyesi olarak sorumlu ve etkili bir şekilde çalışır.
PY10. Sağlık Kurumları Yönetimi ve ilgili alanlarda mesleki, sektörel ve bilimsel yenilik ve gelişmeleri izler.
PY11. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karr verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alana ilişkin yeni fikir ve yaklaşımlar geliştirebilir.
PY12. Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirip uygulayabilir.
PY13. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
PY14. Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini sunma ve savunma yetkinliğini gösterir.
PY15. Ulusal, uluslar arası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilir.
PY16. Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PY17. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
PY18. Araştırmalarında etik ilkeler gözetir ve buna uygun olarak davranır
PY19. Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektörel ve bilimsel konulardaki sorunlara çözümler üretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programı tamamlayanlar bir sağlık kurumunda üst düzey yönetici, araştırma ekibinde araştırmacı ya da bir üniversitede akademik personel olarak çalışma fırsatı yakalayabileceklerdir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar Notlar Katsayılar90-100 A 4,0085-89 B1 3,5080-84 B2 3,2575-79 B3 3,0070-74 C1 2,7565-69 C2 2,5060-64 C3 2,0050-59 F1 1,5049 ve aşağısı F2 0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.