Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İnfertilite (DR) (İngilizce) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora (İngilizce)
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ruhşen AYTAÇ

Tanıtım

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px 'Trebuchet MS'; color: #000000} span.s1 {font-kerning: none}>Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite (REİ) Programı insan üreme sistemlerine, anormalliklerine, hastalıklarına ve bu alanda gerçekleştirilen uygulama alanlarına yaklaşımlar üzerine detaylı olarak eğilen bir doktora programıdır. Dünyamızda ve ülkemizde insan üremesi üzerine oldukça yogun bir klinik ilgi bulunmaktadır. Yıllar geçtikçe insan üremesi hem kadın hem de erkek partner kaynaklı ciddi sorunlardan ve çevresel etkenlerden etkilenebilmektedir. Bu alanda araştırmacı, sorgulayan ve bilimsel bir yaklaşımı amaçlayan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslar arası bilim camiasına yakınlaşmak ve bu alanda ülkemizin isminin duyurulması için uzman kadın hastalıkları ve doğum hekimlerinin bu alanda çalışmalar yapmaları, güncel bilgi ve beceriye sahip olmaları ve sorgulayan bir yeterliliğe ulaşmaları gereklidir. REİ doktora programı bu alanda yogunlaşmış uzman hekimlere olan ihtiyacı karşılayacaktır. 

Programın Amacı

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px 'Trebuchet MS'; color: #000000} span.s1 {font-kerning: none}>İnsan üremesi üzerine yogunlaşmış araştırmacı, sorgulayan yeterliliğe ulaşan ve bilimsel bir yaklaşımı benimseyen kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu program ile kendilerini bu alanda yoğun çalışmaya yönelten uzman kadın hastalıkları ve doğum hekimlerinin uluslar arası çalışmalar yapmaları, güncel bilgi ve beceriye sahip olmaları ve sorgulayan bir yeterliliğe ulaşmaları amaçlanmaktadır. REİ doktora programı bu alanda yogunlaşmış uzman hekimlere olan ihtiyacı karşılayacaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px 'Trebuchet MS'; color: #000000} span.s1 {font-kerning: none}>İnsan üreme sistemi üzerine yogunlaşmış bilgiye sahip olmak, ulusal insan üreme programlarında stratejik ve yönetsel planlar yapmak, bu alanda uluslar arası çalışmalar ve projeler üretmek, yardımcı üreme teknikleri konusunda gelişmelere olanak sağlamak ve uygulamalar yapmak.    
İnsan üreme sistemleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma
İnfertilite ve tedavi yöntemleri konusunda yeterli bilgiye sahip olma
Üreme endokrinolojisi, embriyoloji ve genetik gibi bilim dalları arasındaki ilişki ve etkileşimi analiz etme
Bireysel ve ekip olarak uyum halinde çalışma
Üreme endokrinolojisi araştırmalarında elde edilen bilimsel kazanımları toplumla paylaşma
Üreme endokrinolojisi ve infertilite alanında teorik bilgiler ve pratik uygulamalar arasında bağlantı kurma
Üreme endokrinolojisi ve infertilite ile ilgili tanı koyabilir ve tedavi planlayabilme
Üreme endokrinolojisi ve infertilite çalışmalarını bağımsız olarak tamamlayabilme konusunda yeterlilik kazanma
Üreme endokrinolojisi ve infertilite alanındaki yenilikler konusunda araştırma ve öğrenme yetkinliği kazanma
Üreme endokrinolojisi ve infertilite alanındaki gelişmeleri takip edip yeni araştırmalar yapabilme kazanımı edinme
Üreme endokrinolojisi ve infertilite alanındaki araştırma ve çalışmalarını bilimsel yayın ve sunumlarla meslektaşları ve konuyla ilgilenenlerle paylaşma
Üreme endokrinolojisi ve infertilite alanında Kadın Hastalıkları ve Doğum’un diğer bilim dalları ile ilişkisine uygun olarak bilgi paylaşımı yapma
Üreme sağlığı ve infertilite konusunda danışmanlık yapma
Üreme endokrinolojisi ve infertilite alanındaki güncel uygulamaları bilme ve gelişmeleri izleme ve uygulama ve Üreme endokrinolojisi ve infertilite alanındaki yeniliklere açık olma
Üreme endokrinolojisi ve infertilite alanındaki yeniliklere açık olma
İnfertil hastaların sorunlarına uygun yorum ve yaklaşımlar geliştirme
İnfertil hastalara tanı koyma ve uygun tedaviyi planlama

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px 'Trebuchet MS'; color: #000000} span.s1 {font-kerning: none}>İnsan üremesi üzerine çalışmalar yapan merkezler, yardımcı üreme teknikleri uygulayan merkezler, araştırma ve uygulama merkezleri, sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile dünya sağlık örgütü gibi insan üremesi üzerine yogunlaşan uluslar arası kuruluşlar.  

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yıldaaldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılısayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmekiçin adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahipolmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundandenklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracakadayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisansdiplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayıüzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasınasahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten enaz 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması iledoktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puantüründe ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuranadayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafındankabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puanalmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışındaİngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puanveya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dilsınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalıakademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillereek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrencikabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması vemülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile DevletKonservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuarmezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.