Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İç Hastalıkları Hemşireliği (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Sevinç KUTLUTÜRKAN

Tanıtım

İç Hastalıkları Hemşireliği lisansüstü programının açılması ile kronik hastalıkların yönetim sürecinde, bilimsel problem çözme anlayışı kazanmış, bilgilerini iç hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanında beceriye dönüştürebilen, literatür okuma, araştırma yapma, analiz etme, sonuçları yayınlama ve uygulamaya geçirme yetkinliğine sahip uzman hemşireler yetiştirir. Mesleki etik ilkeler anlayışı çerçevesinde multidisipliner çalışma ve hasta bakım sonuçlarını geliştirme yaklaşımlarına sahip hemşirelerin mezun edilmesi amaçlanır.

Programın Amacı

Mezunlara iç hastalıkları hemşireliği alanında daha üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak uzman hemşire yetiştirmek, hemşireliğin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İç hastalıkları hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirebilir ve derinleştirebilir.  İç hastalıkları hemşireliği alanında sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip analiz ve sentez edebilir.  İç hastalıkları hemşireliği alanına ilişkin sorunları saptar ve çözümü için bilimsel araştırma yöntemini kullanır.  Sağlık alanındaki istatistik yazılımları kullanma, hesaplama ve yorumlama bilgi ve becerisine sahiptir.  Alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıt, yorumlama ve sözel/yazılı bildiriminde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir. Etik ilkelere uygun davranır, birey ve toplum için önemini bilir. İç hastalıkları hemşireliği ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimser. İç hastalıkları hemşireliği ile ilgili uzmanlık gerektiren karmaşık sorunlara çözüm önerileri getirir, sorumluluk alarak çözüm üretir ve sonuçları değerlendirir. 
İç hastalıkları hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirebilir ve derinleştirebilir.
İç hastalıkları hemşireliği alanında sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip analiz ve sentez edebilir.
İç hastalıkları hemşireliği alanına ilişkin sorunları saptar ve çözümü için bilimsel araştırma yöntemini kullanır.
Sağlık alanındaki istatistik yazılımları kullanma, hesaplama ve yorumlama bilgi ve becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıt, yorumlama ve sözel/yazılı bildiriminde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir.
Etik ilkelere uygun davranır, birey ve toplum için önemini bilir.
İç hastalıkları hemşireliği ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimser.
İç hastalıkları hemşireliği ile ilgili uzmanlık gerektiren karmaşık sorunlara çözüm önerileri getirir, sorumluluk alarak çözüm üretir ve sonuçları değerlendirir.
Sağlık alanında yayınlanmış bir makaleyi bilimsel olarak analiz edebilir, kanıta dayalı uygulamaları takip ederek sonuçları mesleki uygulamalarına yansıtır ve kanıt oluşturacak araştırmalar yapar
Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazar ve ulusal/uluslararası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlayabilir, geliştirebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir.
Alanı ile ilgili özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alanı ile ilgili mesleki faaliyetlerde liderlik rolünü üstlenir ve eleştirel bir bakış açısıyla inceler.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

İç hastalıkları Hemşireliği uzmanlığını alan hemşireler klinik alanlarda, eğitimsel ve yönetsel faaliyetlerde istihdam edilebilir.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.