Sosyal Bilimler Enstitüsü

Din Eğitimi (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. İsmail KÖZ

Tanıtım

Türkiye’de Din eğitimi Bilimi’nin bir bilimsel disiplin olarak ortaya çıkışı, Batı ülkelerine nazaran oldukça geç olmuştur.Din Eğitimi alanıyla doğrudan ilgili bilimsel çalışmalar ise Beyza Bilgin ile başlamıştır. 1965-66 Öğretim Yılında Pedagoji Kürsüsünde asistan olarak göreve başlayan Bilgin “İslam’da Eğitimin Temeli Olarak Sevgi” isimli Doktora Tezi ile (1971)Türkiye’de ilk akademik Din Eğitimi çalışmasını gerçekleştirmiştir. 13.05.1980 tarihinde ilk olarak A.Ü. İlahiyat Fakültesi bünyesinde “Din Eğitimi Kürsüsü”kurulmuştur.

Programın Amacı

Bu programın amacı, felsefe ve din bilimlerindeki bilimsel disiplinleri karşılaştırmalı ve disiplinler arası anlayışla değerlendirebilen, felsefe ve din bilimleri alanına yeni teorik ve pratik bilgiler katabilen, bilimsel yöntem ve teknikleri üst düzeyde kullanabilen, edindiği bilgileri, bireysel, toplumsal ve kurumsal düzeyde paylaşabilen, alanında yetkinliğini kanıtlamış bilim insanı yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan bir öğrenci; din eğitimi alanında ileri düzeyde bilgi sahibi olur, bu alandaki kaynakları yetkin bir şekilde kullanır, din eğitiminde kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, din eğitimi konularında objektif ve tutarlı yorum geliştirir, Din Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, alanındaki birincil ve ikincil kaynakları kullanır, bilimsel dil becerisine sahip olur, din eğitimi alanındaki problem çözme yeterliliklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular, alanla ilgili bilgileri ulusal ve uluslar arası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Din Eğitimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, bununla ilgili çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur .
2. Din Eğitimi alanındaki yeni ve karmaşık sorunları disiplinlerarası yaklaşımla çözümler ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3. Din Eğitimi alanında sahip olunan ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri tanır ve derinleştirebilmek için ilgili alandaki yerli ve yabancı bilgi kaynaklarını kullanır.
4. Din Eğitimi alanı ile ilgili geleneksel ve modern kuramları bilir ve bunları açıklayarak karşılaştırmalı olarak analiz eder.
5. Din Eğitimi alanı ile ilgili öğretim programlarını, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme sistemini inceleyerek uygun yerlerde kullanır.
6.Din Eğitiminin bilimselleşme sürecini ve bu süreçte tartışılan ulusal ve uluslararası literatürden karşılaştırmalı olarak analiz eder.
7. Din Eğitimi alanındaki yerli ve yabancı literatürü etkin bir şekilde kullanır.
8. Din Eğitiminin tarihi gelişiminde önemli kurum, dönem ve düşünürlerin özelliklerini tanıyarak alana katkısını analiz eder.
9. Din Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
10. Din Eğitimi alanına yenilik getiren bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştirir; Din Eğitimi alanında bilinen bir düşünce, yöntem ve uygulamayı farklı bir alana uygular.
11. Özgün bir din eğitimi araştırmasını tasarlar, uyarlar ve uygular.
12. Din Eğitimi alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin analizini, sentezini ve eleştirel değerlendirmesini yapar.
13. Din Eğitimi alanlarıyla ilgili çalışmalarda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini en üst düzeyde kullanır.
14.Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
15.Din Eğitimi alanı ile ilgili raporlaştırma ve sunumlarda ileri düzeyde bilimsel dil kullanma becerisine sahip olur.
16.Din Eğitimi alanı ile ilgili klasik ve modern kaynakları/metinleri okur ve çözümler.
17. Din Eğitimi araştırma ve uygulamalarının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
18.Din Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir.
19. Özgün bir çalışmayı, programı ve projeyi bağımsız olarak gerçekleştirerek din eğitimi alanındaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunur.
20. Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla din eğitimi bilimine katkıda bulunabilir.
21. Din Eğitimi alanında özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
22. Ulusal veya uluslararası projelerde yer alır ve/veya yeni projeler geliştirir.
23.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
24. Din Eğitimi alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözebilme, karşılaştırabilme, planlayabilme gibi üst düzey karar alma süreçlerini kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce, model, yöntemler ve uygulamalar geliştirir.
25. Din Eğitimi alanında ileri düzeydeki bilgileri, kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla sorumluluğu altındaki kişilere anlatır.
26.Din Eğitimi alanındaki ilişkileri yönlendiren norm ve kuralları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
27. Din Eğitimi alanında bulunan uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışırken özgün görüşler öne sürer ve alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
28. Din Eğitimi alanında bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
29.Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
30. Din Eğitimi alanındaki bilimsel, kültürel ve hukuksal gelişmeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
31. Din Eğitimi alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
32. Tarihi ve kültürel mirasın ve çevrenin korunmasına yönelik olarak ilgili din eğitimi alanındaki akademik ve mesleki kurum ve kuruluşların faaliyetlerine katkıda bulunur.
33. Din Eğitimi alanındaki kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçleri yönetir.
34.Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Din Eğitimi doktora programından mezun olan öğrenciler, öncelikli olarak din eğitimi, dini danışmanlık ve rehberlik ve din hizmetleri gibi alanlarda görevlendirilmekte ve ilgili ana bilim dallarında araştırma ve öğretim görevlisi olarak çalışabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. b) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c) Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir. d) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f) İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.