Sosyal Bilimler Enstitüsü

Din Felsefesi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. İsmail KÖZ

Tanıtım

Din Felsefesi tezli yüksek lisans programı, din üzerine felsefi bir yöntemle araştırma yapan bir bilim dalıdır.  Bu çerçevede, metafiziğin temel problemleri, din felsefesinin temel problemleri, ahlak felsefesinin temel problemleri, ruh ve ölümsüzlük düşüncesi, yaratma teorileri, teistik ve ateistik argümanlar, mantık ve felsefi analiz yöntemleri gibi konularda öğrencilere bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırır. 

Programın Amacı

Diniinançların anlamlı, doğru, muhtemel veya makul olup olmadıklarını, kendi içindebir bütünlük ve tutarlılık oluşturup oluşturmadıklarını tartışabilen, buinançların doğurduğu sonuçlar ile ne gibi bir açıklama gücüne sahip olduklarınıeleştirel bir açıdan inceleyebilen bireyler yetişmesini amaçlar.  

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan bir öğrenci; din felsefesi alanındaileri düzeyde bilgi sahibi olur, bu alandaki kaynakları yetkin bir şekildekullanır, din felsefesinde kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerinikullanır, din felsefesi konularında objektif ve tutarlı yorum geliştirir, DinFelsefesi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalıbilgileri kullanır, alanındaki birincil ve ikincil kaynakları kullanır,bilimsel dil becerisine sahip olur, din felsefesi alanındaki problem çözmeyeterliliklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular, alanla ilgilibilgileri ulusal ve uluslar arası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
Din Felsefesi alanıyla ilgili ileri düzeyde literatür bilgisine sahip olur.
Lisans düzeyi yeterliklerine dayalı olarak, Din Felsefesi alanındaki kaynakları etkin şekilde kullanır.
Din Felsefesi araştırmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
Din Felsefesinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
Din Felsefesinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olur.
Din Felsefesindeki temel konularına ilişkin tartışmaların ortaya çıkışı ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
Din Felsefesinin temel konularına ilişkin tartışmalar hakkında bilgi sahibi olur.
Din Felsefesinin temel kavram ve konuları arasında tutarlı bir ilişki kurar.
Din Felsefesindeki temel konularına ilişkin tartışmaları objektif ve tutarlı bir şekilde yorumlar.
Din Felsefesi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar uygular.
Din Felsefesi alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Din Felsefesi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Din Felsefesi ile ilgili birincil ve ikincil kaynakları kullanır.
Din Felsefesi ile ilgili bilimsel dili kullanma becerisine sahip olur.
Din felsefesinin temel tartışmalarını doğru, tutarlı ve çelişkisiz bir şekilde ifade eder.
Din Felsefesinin temel tartışmalarını felsefi bir bakış açısı ile analitik ve eleştirel bir yaklaşımla analiz eder.
Din Felsefesi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur; uzmanlık gerektiren sorunları nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
Din Felsefesi ile ilgili kaynak metinlerin dilini kullanır.
Din Felsefesi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
Din Felsefesi alanındaki tartışmalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
Din Felsefesi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir.
Din Felsefesi alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Din Felsefesi alanı ile ilgili bilgileri ulusal/ uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
Din Felsefesi alanıyla ilgili ileri düzeyde literatür bilgisine sahip olur.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Eğitim, Din Hizmetleri ve diğer kamu hizmetleri

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

DinFelsefesi tezli yüksek lisans programı, din üzerine felsefi bir yöntemlearaştırma yapan bir bilim dalıdır.  Buçerçevede, metafiziğin temel problemleri, din felsefesinin temel problemleri,ahlak felsefesinin temel problemleri, ruh ve ölümsüzlük düşüncesi, yaratmateorileri, teistik ve ateistik argümanlar, mantık ve felsefi analiz yöntemlerigibi konularda öğrencilere bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırır. 

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.