Sosyal Bilimler Enstitüsü

Din Psikolojisi (DR) Programı

Tanıtım

Din psikolojisi ana bilim dalında Manevi Danışmanlık, İnsanın Ruhsal Gelişimi Ve Manevi Değerler, Din Psikolojisine Bütüncül Yaklaşım I,II, gibi derslerle doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.

Programın Amacı

Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, Din Psikolojisi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olma, geliştirme ve derinleştirme

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve gelişmeleri takip etmek için yerli ve yabancı kaynakları tanır. Alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir. Alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası projelerde görev alır veya yeni projeler geliştirir. Alanının gerektirdiği dilleri (Arapça ve Batı dilleri) ileri düzeyde bilir ve kullanır. Alanıyla ilgili akademik kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirir.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
İlgili akademik kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur.
Alanına yenilik getirecek özgün konu ve kavramlara hakim olur
Alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanır.
Alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir.
Alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir.
Alanıyla ilgili akademik kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur.
Alanıyla ilgili bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir.
Alanındaki gelişmeleri takip etmek için yerli ve yabancı kaynakları tanır.
Alanının gerektirdiği dilleri (Arapça ve Batı dilleri) ileri düzeyde bilir ve kullanır.
Alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası projelerde görev alır veya yeni projeler geliştirir.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Din Psikolojisi Anabilim Dalı Doktora programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, İlahiyat Fakültelerinde araştırma görevlisi/yardımcı doçent olarak çalışabilirler. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetlerde de aktif rol oynayabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.c) Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.e) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.f) İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.