Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ekonomi ve Mâlî Piyasalar Analizi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Türkmen GÖKSEL

Tanıtım

Ekonomi ve Mali Piyasalar Analizi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren İktisadi ve Mali Analiz Anabilim Dalına bağlı olarak yürütülmektedir. Program disiplinlerarası bir programdır. Dört yıllık bir üniversiteden mezun olanlar, her yıl Güz ve Bahar dönemlerinin başlangıcından önce bu programa başvurabilirler. Programa kabul edilen makximum öğrenci sayısı her sömestr 30'dur. Seçim süreci, ALES puanlarına ve bölümün üç profesöründen oluşan bir jüri tarafından verilen yazılı sınavın puanına bağlıdır. Mezuniyet, 10 ders (30 kredi) ve bir final projesi başarıyla tamamlanarak elde edilir. Öğrenciler, her yıl Güz ve Bahar dönemlerinde sunulan aşağıdaki kurslar arasından seçim yapabilmektedir.   >DERS PROGRAMIBirinci Dönem (GÜZ): (Z: Zorunlu, S: Seçmeli dersleri göstermektedir)KodDersin AdıEMAP501Ekonomik Analiz Yöntemleri (Z)EMAP503Nicel Analiz Yöntemleri (Z)EMAP505Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat (S)EMAP507Küresel Ekonomik İlişkiler ve Türkiye Ekonomisi (S)EMAP509Kamu Yatırımlarının Alternatif Finans Yöntemleri (S)EMAP511Uygulamalı Uluslararası Finans (S)EMAP513Finansal Piyasalar ve Bankacılık Sektörü (S) İkinci Dönem (BAHAR):KodDersin AdıEMAP502Fayda ve Maliyet Analizi (Z)EMAP504Uygulamalı Uluslararası İktisat (S)EMAP506Para Teorisi-Politikası ve Merkez Bankası Bilançosu (S)EMAP508Siyasal Davranışlar ve Ekonomi Politikaları (S)EMAP510Özelleştirme, Kamu Düzenlemeleri ve Üst Kurullar (S)EMAP512Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (S)EMAP514Avrupa Birliğinin Ekonomik, Siyasal ve Hukuki Yapısı (S)EMAP516Finans Piyasalarının Yapısı ve İşleyişi (S)EMAP518Bitirme Projesi (Z)                                                                                                                                                                Not: Zorunlu ve seçmeli derslerin her birinin kredi saati 3, Bitirme Projesinin kredi saati bulunmamaktadır.

Programın Amacı

Dünya ekonomisi özellikle son 30 yıldır hızla küreselleşmekte; başka bir deyişle artan ve çeşitlenen uluslararası mal, hizmet ve faktör (özellikle sermaye ve teknoloji) hareketleri aracılığıyla ülke ekonomilerinin birbirlerine olan karşılıklı bağımlılığı ve yakınlaşması hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu bakımdan; bir yandan iktisadi gerçeklik giderek karmaşıklaşmakta, diğer yandan da bu iktisadi gelişmeler ve ilgili ulusal/uluslararası iktisat politikalarının sebep ve sonuçlarıyla ilgili iktisat kuramları ve görgül analizler hızla gelişmekte, çeşitlenmekte ve karmaşıklaşmaktadır. Dolayısıyla, ekonomik aktörlerin (tüketiciler, üreticiler, hükümet, merkez bankası, uluslararası kuruluşlar vb.) yurtiçi ve uluslararası mal, hizmet, faktör (işgücü, para, sermaye, teknoloji, vb.) ve döviz piyasalarındaki iktisadi davranışlarının ele alınması amacıyla geliştirilen kuramsal yaklaşımlar ve bu kuramların görgül sınanma yöntemleri günümüzde, yakın geçmiştekilere göre bile önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Ayrıca, özellikle 1980'li yıllarda ülkemizde başlayan ekonomik, sosyal, siyasal dönüşüm, son yıllarda Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin hızlanmış olması, Uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin artması ve küresel dönüşüm konularında alanındaki yazını okuma güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu alanlarda araştırma yapabilmeyi teşvik etmek bu programın başlıca amaçlarıdır.Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve Mali Analiz Anabilim Dalı'na bağlı olarak yürütülen Ekonomi ve Mali Piyasalar Analizi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı, mevcut iktisadi ve mali gelişmelerin üst düzeyde takip edilebileceği bir bilimsel zemin sağlamayı, bu alanda yetkin uzmanlar yetiştirmeyi ve bu alanda çalışan üst düzey yöneticileri hızla değişen ve gelişen dünya ekonomik, siyasal ve sosyal dönüşüm ve küresel bütünleşme süreçlerine uygun hale getirecek bilgi ve teknik donanıma sahip hale getirmeyi de amaçlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

 PROGRAM YETERLİKLERİ       KATKI DÜZEYİ * PROGRAM YETERLİKLERİ12345İPY1 Ulusal ve uluslar arası iktisadi gelişmeleri çok yönlü olarak değerlendirir ve analiz eder.    XİPY2İktisadi modellerin teorik çerçevesini ve işleyiş mekanizmalarının gelişmesine katkı yapar.   X İPY3İktisadi büyüme ve kalkınma süreçlerini tarihsel bağlamda değerlendirir.   X İPY4İktisadi analizde geçerli niceliksel ve niteliksel yöntemleri ve teknikleri kullanır.  X  İPY5İktisat düşüncesinin gelişiminin modern düşüncenin evrimi içindeki yeri ve önemini kavrar ve farklı düşünce okullarının iktisat bilimini ele alış ve değerlendiriş biçimlerini öğrenir.   X İPY6İktisat tarihi alanındaki araştırmalarda kullanılan bilimsel yöntem ve analiz araçlarını öğrenir.* 1: katkısı az; 5:katkısı fazlaDersinizin karşıladığını düşündüğünüz program yeterliğinin (PY 1, PY 2, ....) katkı düzeyini belirtmek için 1, 2, 3, 4 veya 5 rakamlarının altına X işareti koyunuz ve dersinize uymayan diğer PY satırlarını siliniz  PROGRAM YETERLİKLERİ       KATKI DÜZEYİ * BECERİ12345İPY7İstatistiksel ve ekonometrik yöntemler kullanarak iktisadi hipotezleri ve yaklaşımları sınar.   XİPY8İktisadi model kurma bilgi ve becerisini edinir.   XİPY9İktisadi verileri bilimsel yöntemler kullanarak analiz eder ve değerlendirir.   XİPY10Niceliksel, niteliksel yöntem ve araçları veri toplama, derleme ve değerlendirmede kullanır.   XİPY11İktisat bilimindeki gelişmelerin ışığı altında yerel, bölgesel ve küresel iktisadi sorunları bilimsel yöntemler kullanarak analiz eder.   XİPY12İktisat bilimindeki gelişmelerin ışığı altında yerel, bölgesel ve küresel iktisadi sorunları bilimsel yöntemler kullanarak analiz eder.   XİPY13İktisat bilimindeki gelişmelerin ışığı altında yerel, bölgesel ve küresel iktisadi sorunları bilimsel yöntemler kullanarak analiz eder.   XİPY14İktisat bilimindeki gelişmelerin ışığı altında yerel, bölgesel ve küresel iktisadi sorunları bilimsel yöntemler kullanarak analiz eder.   X* 1: katkısı az; 5:katkısı fazlaDersinizin karşıladığını düşündüğünüz program yeterliğinin (PY 1, PY 2, ....) katkı düzeyini belirtmek için 1, 2, 3, 4 veya 5 rakamlarının altına X işareti koyunuz ve dersinize uymayan diğer PY satırlarını siliniz  PROGRAM YETERLİKLERİ       KATKI DÜZEYİ * YETKİNLİKLER12345İPY15Bilimsel iktisat dilini doğru ve etkin kullanır.    XİPY16Mesleki etik ilkelerine uygun davranır.  X  İPY17İktisadi problemleri aşma yönünde alternatif çözüm yolları, modeller, projeler üretir ve geliştirir.  X  İPY18Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.   XİPY19Uzmanlaştığı alandaki iktisadi literatürü takip eder.   X* 1: katkısı az; 5:katkısı fazlaDersinizin karşıladığını düşündüğünüz program yeterliğinin (PY 1, PY 2, ....) katkı düzeyini belirtmek için 1, 2, 3, 4 veya 5 rakamlarının altına X işareti koyunuz ve dersinize uymayan diğer PY satırlarını siliniz 
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Ekonomi ve Mali Piyasalar Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan ve diploma almaya hak kazananlar, kamu sektöründe ve özel sektörde iş bulabilirler veya kendi ilerini yapabilirler. Kamu ve özel sektörde yapabilecekleri işler:Yöneticilik,Muhasebe ve finans uzmanı,Yönetici asistanlığı,Ekonomi Uzmanlığı,Vergi Uzmanlığı,Politikacı,Ekonomi ve Mali konularda danışmanlık,Siyasi Danışmanlık,Muhasebecilik,Yeminli Mali Müşavirlik,Banka Müfettişliği,Banka müdürlüğü,Memurluk.   

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.