Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ermeni Dili ve Kültürü (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Birsen KARACA

Tanıtım

Lisansüstü eğitim programları açık olan Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalının Yüksek Lisans programına ilk kez 2001–2002 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul edilmiştir. 

Programın Amacı

Anabilim Dalında uygulanan programın amacı, Türkiye için geleceğin akademisyenlerini, araştırmacılarını, çevirmenlerini, Ermeni dili ve kültürü alanında gereksinim duyulan uzmanlarını hazırlamaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu program, yüksek öğretimde Ermeni Dili ve Kültürü bilim alanında 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ermeni Dili ve Kültürü Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
PY1: Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
PY2: Bilimsel etik ilkeleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
PY3: Genel edebiyat biliminin tarihsel süreci ile ilgili bilgi sahibi olur; genel edebiyat biliminin alt disiplinlerini bilir; genel edebiyat bilimine ait terimleri, araştırma, inceleme ve analiz yöntemlerini tanır.
PY4: Karşılaştırmalı edebiyat bilimi ile ilgili tarihsel bilgi sahibi olur; karşılaştırmalı edebiyat biliminin çeviribilimle olan ilişkisini bilir; karşılaştırmalı edebiyat bilimi kuramlarını ve karşılaştırma yöntemlerini öğrenir.
PY5: Ermeni edebiyatında, yazılı edebiyatın başlangıç noktasından günümüze dek şiir, roman, öykü, tiyatro vd. düzyazı türleriyle ve bu yapıtların ortaya konulmasına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY6: Doğu Ermeni dilini farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde –resmi dil, bilim dili, edebi dil vb.- kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak kullanır.
PY7: Tarih konusunda not alma sistemlerini ve uygulama yöntemlerini bilir.
PY8: Modern tarih yazıcılığında farklı yaklaşımları bilir.
PY9: Ermeni tarihini kronolojik olarak başlangıcından günümüze dek olan süreç içerisinde gerçekleşen sosyolojik, ekonomik, kültürel ve siyasi olaylarıyla kapsamlı bir şekilde tanır.
PY10: Türk-Ermeni ilişkileri ile ilgili tarihi süreci bilir.
PY11: Bilgiye erişme becerisi kazanır.
PY12: Bilimsel etik ilkeleri ile ilgili gerekli becerileri kazanır.
PY13: Genel edebiyat bilimi alanında öğrenmiş olduğu araştırma ve inceleme yöntemlerini sanat metinleri üzerinde uygular.
PY14: Karşılaştırmalı edebiyat bilimi alanında öğrenmiş olduğu karşılaştırma yöntemlerini sanat metinleri üzerinde kullanır.
PY15: Ermeni edebiyatı ile ilgili temel eserleri ve Ermeni edebiyatının klasiği kabul edilen yazarları inceler.
PY16: Doğu Ermeniceden Türkçeye çeviri yapar.
PY17: Türkçeden Doğu Ermeniceye çeviri yapar.
PY18: Tarihsel metinler üzerinde inceleme yöntemlerini uygular.
PY19: Modern tarih yazıcılığında farklı yaklaşımları uygulayarak tarihsel metinleri eleştirir.
PY20: Sanat metinlerini inceler ve eleştirir.
PY21: Türk-Ermeni ilişkileri ile ilgili kültürel ve sosyal içerikli konularda incelemeler yapar.
PY22: Ermeni tarihi konusunda incelemeler yapar.
PY23: Elde ettiği bilgileri değerlendirip yorumlar.
PY24: Bilimsel ve etik ilkelerine göre davranır.
PY25: Genel edebiyat bilimi alanında yapmış olduğu araştırma ve incelemeler sonucunda elde ettiği materyalleri değerlendirir ve yorumlar.
PY26: Karşılaştırmalı edebiyat bilimi alanında yapmış olduğu incelemeler sonucunda elde ettiği bilgileri değerlendirir ve yorumlar.
PY27: Ermeni edebiyatı ile ilgili toplanmış olduğu verileri değerlendirir ve yorumlar.
PY28: Çevirileriyle Ermeni dilinde yapılmış çalışmaları Türkçeye aktararak bilime ve sanata katkıda bulunur.
PY29: Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmaları yapar. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
PY30: Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PY31: Tarihsel metinler üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda elde ettiği verileri değerlendirir ve yorumlar.
PY32: Tarih yazıcılığı alanında elde ettiği verileri değerlendirir ve yorumlar.
PY33: Türk-Ermeni ilişkileri alanında yaptığı incelemeler sonucunda elde ettiği verileri değerlendirir ve yorumlar.
PY34: Ermeni tarihi konusunda yapmış olduğu incelemeler sonucunda elde ettiği verileri değerlendirir ve yorumlar.
PY35: Alanı ile ilgili gündemdeki gelişmeleri izler ve yorumlar.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

          - Özel okullarda nitelikli uzman öğretmen olarak,          - Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Halkla ilişkilerle ilişkili kurumlarda,          - Medyada, sanayi ve ticaretle ilişkili özel sektörde,          - Doktora programına katılarak araştırmacı akademisyen olarak üniversitelerin alanı ile ilgili birimlerinde çalışma olanaklarına sahiptirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.