Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eskiçağ Tarihi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Selda KILIÇ

Tanıtım

Tarih (Eskiçağ Tarihi) Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Eskiçağ Tarihi konusunda uzmanlık kazandıracak bir eğitim programı takip eder. Bu alana Eski Yakındoğu ve Eski Batı medeniyetleri dâhil olmaktadır. Ancak bu geniş medeniyetler çerçevesi içinde belli bir alanda uzmanlaşmaya yönelik çalışmalar yapılması esastır. Bu çalışmaları yürütebilecek düzeyde kaynak dilinin (Hititçe, Akkadca, Eski Yunanca ve Latince) öğrenilmesi programın en önemli ihtiyaçlarındandır.

Programın Amacı

İnsana, topluma ve çevreye duyarlı, alanın gerektirdiği maddi ve manevi yeterliliklere sahip olma arzusunda ve çabasında, bilimsel yaklaşımı esas alan bir disipline sahip, modern öğretim yöntemlerini kullandıran, yaratıcı, üretken bireyler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci;Eskiçağ Tarihini bir bütün olarak algılayıp Prehistorik çağlardan itibaren olan Eskiçağ medeniyetlerini kaynaklara dayalı olarak araştırma ve yorumlama yeteneği kazanır. 
PY1: İnsanlık tarihi, kültür ve medeniyeti ile ilgili problemleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY2: Eskiçağ Medeniyetleri Tarihinin dünya tarihi içerisindeki yerini ve önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PY3: Eskiçağ Tarihi bütünlük içerisinde değerlendirebileceği tarihsel olayları ve bu olayların etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
PY4: Çivi yazısı, Sümerce, Latince, Osmanlı Paleografyası gibi arşiv dillerini öğrenerek arşivlerden yeni belge ve bilgi çıkarmanın yolları hakkında bilgi sahibi olur.
PY5: Tarihle ilgili metodik çalışmanın önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PY6: Tarihle ilgili bir problemin araştırılmasında kullanılacak en uygun metodu seçerek, sistematik çalışma ile yeni bilgi üretme yollarını fark eder.
PY7: Dünya tarihinin bir parçası olarak Eskiçağ Tarihinin değişik sorunlarının çözümü konusunda değerlendirmeler yapar.
PY8: Üniversitelerin tarih bölümlerinde öğretim elemanı olarak görev alabilir.
PY9: Kütüphanelerde arşiv uzmanı olarak çalışabilir.
PY11: Müzelerde uzman olarak görev yapabilir.
PY12: Bağımsız olarak araştırma ve incelemeler yapabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanı Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

 Üniversitelerin  tarih bölümlerinde öğretim elemanı olarak görev yapabilir. Tarih öğretmenliği formasyonu da alarak tarih öğretmeni olarak atanabilir. Müzelerde uzman olarak görev yapabilir. Bağımsız olarak araştırma ve incelemeler yapabilir

Akademik Gelecek

Doktora ProgramıBu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

24 Kredi, 120 AKTS, Seminer dersi, En az iki kez uzmanlık alan dersi almış olmak ve Yüksek Lisans Tezi hazırlamak, zorunlu dersleri başarıyla tamamlamış olmakTezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

24 Kredi, 120 AKTS, Seminer dersi, En az iki kez uzmanlık alan dersi almış olmak ve Yüksek Lisans Tezi hazırlamak, zorunlu dersleri başarıyla tamamlamış olmak.Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler Final Sınavı ve ödevler, seminer üzerinden değerlendirilirlerHarf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.