Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fransız Dili ve Edebiyatı (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ünal KAYA

Tanıtım

Fransız Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programında öğrencilere Fransız Edebiyatının farklı dönemlerde geçirdiği süreç ve yazarlarının bu süreçte yaptıkları katkılar incelenmektedir. Ayrıca Fransız edebiyatının dünya edebiyatı ve kültürü içindeki yerini anlama ve değerlendirebilme başlıca hedeftir.

Programın Amacı

Öğrencilerin Fransız Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programı Fransa Tarihi, Fransız Edebiyatı Tarihi ve yazar, şairleri ile ilgili edindikleri bilgilere dayanarak daha derinlemesine araştırmalar yapmalarını sağlar. Avrupa ve Dünya edebiyatı tarihine Montaigne, Rabelais, Molière, Racine, Descartes, Pascal, Rousseau, Voltaire, Diderot, Victor Hugo, Stendhal, Balzac, Zola, Baudelaire, Camus ,Sartre, Beckett, Ionesco, Todorov, Duras, Maalouf gibi yazarlarla önemli katkılarda bulunmuş olan Fransa'nın dil, kültür ve edebiyatını araştıran ve öğretimini yapan bu Anabilim dalı Fransa'nın bu zenginliğinin ülkemizde tanıtılmasına katkıda bulunarak çağdaş dünya ile rekabet edebilmemize destek olur.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Fransız dili ve edebiyatı ile ilgili birincil kaynakları okuyabilir ve inceleyebilir. Fransızca ile ilgili olayları kavrayabilir ve bu olaylar arasında bağlantı kurabilir. Fransız dili ve edebiyatı ile ilgili gelişmeleri yakından takip eder ve gerekli durumlarda kültürler arası karşılaştırma yapar. Fransızcayı farklı alanlarda kullanabilir.
PY1. Fransız Dili ve Edebiyatı alanında kronolojik olarak başlangıcından 21. yy. dek Fransız romanı, şiiri, tiyatrosu ve diğer düzyazı türleri ve ilgili alanda yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY2. Edebi/Yazınsal türlere ilişkin temel ve genel (özelliklerini, örneklerini ve farklı dönemlerdeki geçirdikleri değişimleri) bilgi sahibi olur ve yapıtları bu bağlamda değerlendirmeyi öğrenir.
PY3. Fransız Edebiyatının tarihi evrelerini ve bunların ayırt edici edebi, biçimsel ve biçemsel özelliklerini tanır.
PY4. Fransız Edebiyatıyla ilintili tarihsel, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve tartışır.
PY5. Yazınsal yapıtları klasik ve çağdaş edebi eleştiri kuramları doğrultusunda değerlendirir.
PY6. Fransız Dili’nin farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde -günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil v.b- kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanımımı öğrenir.
PY7. Fransızca metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
PY8. Farklı toplumların tarihsel gelişimlerini edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak inceler.
PY9. Fransızca metinleri Türkçeye ve Türkçe metinleri Fransızcaya çevirir.
PY10. Fransızcayı yazılı ve sözlü iletişimde kullanır.
PY11. Fransızcayı bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanır.
PY12. Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme ve bunu Fransızca yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur.
PY13. Fransızcayı öğretmede çağdaş öğretim tekniklerini ve yöntemlerini kullanır.
PY14. Fransız Dili ve Edebiyatı alanı için gerekli bilgisayar tekniklerini ve programlarını kullanır.
PY15. Fransız Dili ve Edebiyatı alanında yapılan araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki sorunları tanımlar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
PY16. Fransız Dili ve Edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak, karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapar.
PY17. Bilgi teknolojilerini Fransız Dili ve Edebiyatının öğretim planlamasında ve öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
PY18. İngilizce ya da Almancayı en az temel düzeyde (yazma ve konuşma) kullanır.
PY19.Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY20. Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışması yapar.
PY21. Fransız Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY22. Çevirileriyle Türk eserlerin yurtdışında tanınmasını ve Fransızca yayınlanmış eserlerin Türk diline çevrilmesini sağlayarak bilime ve sanata katkıda bulunur.
PY23. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Fransız Dili ve Edebiyatı'ndan mezun olan yüksek lisans öğrencileri devlet kurumlarında ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren özel sektörde çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Başlangıcından 21. yy. dek Fransız romanı, şiiri, tiyatrosu, ve diğer düzyazı türleri ve ilgili alanda yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve yazınsal gelişmeler konusunda bilgi sahibi, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, bilgi ve teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen ve kamu yararlarını gözeten Fransız Dili ve Edebiyatı alanında akademisyen ve dil uzmanı olarak görev yapacak nitelikli bireyler yetiştirmek.Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.