Sosyal Bilimler Enstitüsü

Gazetecilik (DR) Programı

Tanıtım

Gazetecilik Doktora Programı, pratik olarak gazeteciliğin ötesinde iletişimi merkeze alan bir yaklaşımı benimser. Medyaya ilişkin uzmanlık bilgisi verdiği kadar öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumda iletişimin kültürel, toplumsal, ekonomik ve siyasi süreçlerdeki etkisini değerlendirme ve çözüm üretme yetisi kazanabilecekleri bir program izler.

Programın Amacı

Alanındaki teorik ve pratik bilgileri geliştirebilen ve derinleştirebilen, yeni bilgilere sistematik biçimde yaklaşabilen ve özgün bir araştırma tasarlayıp uygulayabilen, ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslar arası literatüre katkıda bulunacak şekilde paylaşabilen, yaratıcı ve eleştirel bir düşünme pratiği içinde alanıyla ilgili yeni ve özgün fikir ve yöntemler geliştirebilen, alanındaki bilgi birikimini ve yenilikleri öğretim ortamlarına taşıyabilen iletişim bilimleri uzmanları yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenciler, iletişime dair temel kuramlar ve kavramların yanında medya kuruluşlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olur, iletişim süreçlerini kültür, toplum, siyaset ve ekonomi temelinde derinlemesine çözümleme becerisini edinir, ayrıca iletişimi toplumsal problemlerin çözümünde kullanabilme kabiliyeti kazanır.
PY 1: - Gazetecilik Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak iletişim ve gazetecilik alanındaki teorik ve pratik bilgileri, araştırma ve uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve özgün düşünce üretebilme.
PY 2: - İletişim ve gazetecilik alanının ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurma; yeni ve karmaşık fikirlerin analizinde, sentezlemede ve değerlendirmede uzmanlık bilgisini kullanarak özgün sonuçlara ulaşma.
PY 3: - İletişim ve gazetecilik alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahiptir.
PY 4: - Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir araştırmayı tasarlayabilir.
PY 5: - Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel bir analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
PY 6: - Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi belirli bir alana uygulayan yayımlanabilir özgün bir çalışma ile alana katkıda bulunur.
PY 7: - Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
PY 8: - Bilimsel çalışmalarda bağımsız ve ekip üyesi olarak çalışabilir ve yönlendirici bir rol üstlenebilir.
PY 9: - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir
PY 10: - Bilimsel araştırma sürecini etkileşimli ve etik zeminde sürdürebilir.
PY 11: - Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme yetkinliğine sahiptir.
PY 12: - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve öğrenme gereksinmelerini yönetebilme yetkinliğine sahiptir.
PY 13: - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme yetkniliğine sahiptir.
PY 14: - Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurabilme yetkinliğine sahiptir.
PY 15: - Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecinde katkıda bulunur.
PY 16: - İletişim ve gazetecilik alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
PY 17: - İletişim ve gazetecilik alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekleyebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Basın kuruluşları, televizyon ve radyo, haber ajansları, eğitim kurumları, hizmet sektörü, özel sektör ve kamu kurumları.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.