Sosyal Bilimler Enstitüsü

Gazetecilik (YL) Programı

Tanıtım

Gazetecilik Yüksek Lisans Programı, pratik ve kuramsal planda iletişim süreçlerine ilişkin farklı yaklaşımları aktaran bir eğitim programı izler. Bu kapsamda gazetecilik mesleği, medya endüstrisi, iletişim teknolojileri ayrıntılı biçimde ele alınır ve bunlara ilişkin çözümleme kabiliyeti kazandırılır.

Programın Amacı

Gazeteciliğe ve iletişime ilişkin temel kavramları kullanabilen, bilimsel yaklaşımı esas alan, bunun için gerekli olan modern öğrenim yöntemlerini kullanan, eleştirel bir bakış açısıyla medya-toplum ilişkisini değerlendirebilen, bu kapsamda sorunları fark eden ve çözüm üretmeye çalışan bireyler yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenciler, toplumsal iletişime eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşabilmeyi kazanır, iletişim ve medya çalışmaları alanındaki temel araştırma yönelimleri olan kültürel çalışmalar yaklaşımı ve ekonomi politik yaklaşımı ayırt eder ve bilimsel akademik yetkinlik kazanır.
PY 1: - Gazetecilik lisans program yeterliklerine dayalı olarak iletişim ve gazetecilik alanında uzmanlık düzeyinde teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olur ve birikimini geliştirebilir.
PY 2: - Yerel, ulusal ve ulus-ötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişi açıklayacak disiplinlerarası bilgiyi geliştirebilir.
PY 3: - İletişim ve gazetecilik alanının sosyoloji, antropoloji, felsefe, ekonomi, siyaset bilimi, tarih ve dilbilim alanları ile etkileşimi hakkında bilgi sahibi olur.
PY 4: - İletişim ve gazetecilik alanı ile ilgili literatür hakkında bilgi sahibi olur.
PY 5: - İletişim ve gazetecilik alanıyla ilgili yöntem bilgisine sahip olur.
PY 6: - İletişim ve gazetecilik alanının tarih ve bağlam bilgisini teorik ve pratik düzeyde kullanabilir.
PY 7: - İletişim ve gazetecilik alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir.
PY 8: - İletişim ve gazetecilik alanıyla ilgili temel sorunları ve nedenlerini görebilir ve tanımlayabilir.
PY 9: - İletişim ve gazetecilik alanı ile ilgili nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ileri düzeyde kullanabilir.
PY 10: - İletişim ve gazetecilik alanındaki bir sorunu tespit eder, çözüm üretebilir, çözüme işlerlik kazandırabilir, sonuçları değerlendirebilir ve gerektiğinde uygulayabilir.
PY 11: - İletişim ve gazetecilik alanındaki çalışmalarını bağımsız ve ekip üyesi olarak yürütebilir.
PY 12: - İletişim ve gazetecilik alanıyla ilgili bilgileri ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
PY 13: - İletişim ve gazetecilik alanına ilişkin gelişimini yönlendirebilir.
PY 14: -İletişim ve gazetecilik alanıyla ilgili güncel gelişmeleri değerlendirir, kendi çalışmalarını nicel ve nitel veriler ile destekleyerek yazılı,sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
PY 15: - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve yönlendirebilir.
PY 16: - Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
PY 17: - İletişim ve gazetecilik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
PY 18: - İletişim ve gazetecilik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel, estetik ve etik değerleri gözeterek bu değerleri yaygınlaştırabilir.
PY 19: - İletişim ve gazetecilik alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulamaları yorumlayabilme, geliştirebilme ve elde edilen sonuçları hedefler doğrultusunda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olur.
PY 20: - İletişim ve gazetecilik alanında özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Basın kuruluşları, televizyon ve radyo, haber ajansları, eğitim kurumları, hizmet sektörü, özel sektör ve kamu kurumları.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Yüksek Lisans Programı, İletişim Fakültelerinin bölümlerinden ya da sosyal bilimler alanının herhangi bir lisans bölümünden mezun olan adayların gazetecilik alanında uzmanlaşmalarını sağlamak üzere açılmış bir programdır. Programa başvuranlar arasından sınavla 11'i asil 5'i yedek olmak üzere 16 kişi kabul edilir. Programa başvurma koşulları: Lisans diploma notu 4 katsayı üzerinden 2.0 (100/70). ALES puanı (sınav tarihinden itibaren 3 yıl geçerlilik süresi) 55, ya da bu puanın muadili olan uluslararası sınavlardan alınan puanlar kabul edilir. Bu sınavlar ve alınması gereken puanlar şöyledir: Graduate Record Examination (GRE): 950 (Geçerlilik süresi 2 yıl), Graduate Management Admission Test (GMAT): 550 (Geçerlilik süresi 2 yıl). Programa başvuruda İngilizce Fransızca ve Almanca dillerinden alınmış puanlar geçerli sayılmaktadır. Bu yabancı dillerden ÜDS sınavından en az 50, KPDS sınavından 50 puan almış olmak gerekmektedir. İngilizce sınavı için TOEFL puanı olanlar dil sınavının eşdeğerliliği kullanılmaktadır. TOEFL dışında uluslararası kuruluşlarca yapılan sınavlar için Üniversiteler Arası Kurul Kararları çerçevesinde kabul edilen eşdeğerlilikler kabul edilmektedir. Eğitimini yurtdışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler için programa 1 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Koşulları karşılayan ve buşvurusu kabul edilen adaylar arasından öğrenci seçmek için, ALES puanının yüzde 50'si, lisans not ortalamasının yüzde 20'si ve mülakat sınavının yüzde 30'u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Programa kabul edilen adayların, en geç 2 yarıyılda 7 ders 1 seminerden oluşan ve toplamda 21 kredi (60 AKTS kredisi) olarak hesaplanan dersleri tamamlaması ve üçüncü yarıyılda yüksek lisans tez önerisini vermesi beklenir. Öğrenci yüksek lisans tezini, ek süre talebinde bulunmazsa 1 yıl içinde tamamlayarak 3 kişilik jüri önünde savunması ve geçmesi gerekir. Öğrenci dilerse iki yarıyıl (1 yıl) ek süre talebinde bulunabilir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.