Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hindoloji (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Kemal TUZCU

Tanıtım

Anabilim Dalımızın temeli Fakültemizin kuruluşu ile beraber atılmıştır. Hindistan bilgisi anlamına gelen Hindoloji Anabilim Dalında, Hint-Avrupa dil ailesi adı altında toplanan dillerin başı kabul edilen Sanskrit dilinin filolojisi ve edebiyatı üzerinde durulmaktadır. Kökeni M.Ö.1500 yıllarına kadar inen bu çok zengin dilin edebiyatı ve kültürü içinde bulunan dilbilgisi, felsefe, din, mitoloji, tarih, tiyatro tarihi, bilim tarihi gibi konuları da incelenmektedir. Bu konular içinde Hindoloji’nin ulusal tarih, kültür ve dilimiz ile olan ilişkilerinin araştırmada ışık tutacak bilgiler verilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanında modern Hint dillerinden biri olan Hindi dili de okutulmaktadır. Dört yıllık lisans öğretimi seviyesinde temel öğretim olarak öğrencilere, Sanskrit filolojisinin tarihi, eldeki metinlerin kronolojik düzenlemesi ve kapsamları, metinlerin yazıldığı devanagari alfabesi, gramer, edebiyat ve kültür tarihi, çeşitli metin tercümeleri gibi konular gösterilmektedir. Lisansüstü öğretiminde lisans öğretiminde verilen temel bilgilerin ışığında yüksek Sanskrit grameri, edebiyat tarihi ve kültür tarihi ile ilgili metinlerin derinlemesine incelenmesi ve Türk diline çevirileri yapılmaktadır.

Programın Amacı

M.Ö. 1500 yılından başlayıp günümüze kadar gelen Hint şiiri, tiyatrosu, romanı ve düzyazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarını sağlayan tarihsel, toplumsal, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefesel, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda bilgi sahibi, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, bilgi ve teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen ve kamu yararlarını gözeten, Sanskrit ve Hindī dilleri ve edebiyatları alanında akademisyen, dil ve kültür uzmanları olarak görev yapacak nitelikli bireyler yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sanskrit dili ve edebiyatı alanında M.Ö.1500’den başlayarak M.S.1000’lere kadar olan zamandaki bütün edebi yapıtları, onların ortaya çıkışlarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur. Hindī dili ve edebiyatı alanında M.S.1000’den başlayarak günümüze kadar olan zamandaki bütün edebi yapıtları, onların ortaya çıkışlarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur. Edebi/Yazınsal türlere ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur ve eserleri bu bağlamda değerlendirmeyi öğrenir. Hint edebiyatının tarihini bilir, evrelerini ve bunların ayırt edici bütün özelliklerini tanır.Hint edebiyatıyla ilgili tarihsel, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve tartışır, dünya edebiyatının benzer örnekleriyle karşılaştırma yapar. Hindī dilini farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerle, örneğin günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil gibi, kullanımını kavrar; sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanır.
Hindoloji ile ilgili kavramları tanıyabilme.
Hindolojik bilglerin kaynağını, güveninirliğini ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olma.
Hindoloji bilgisinin üretimiyle ilgil yöntemleri kavrayabilme.
Hindoloji öğretiminin yöntem ve tekniklerine ve ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
Hint kültürünü başka kültürlerle karşılaştırabilme becerisine sahip olma.
Hindoloji ile ilgili özgün kaynakları kullanabilme.
Hindoloji ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri inceleyebilme, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme , sorunları analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Hindolojinin geriksinimlerine uygun materyal geliştirebilme
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirme.
Hindoloji alanında yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme.
Alan ile ilgili ortak çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Hindoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Bilgiye ulaşma yollarını bilme ve etkin bir şekilde kullanma.
Farklı kültürlerde, özellikle Hindistan'da yaşayabilme ve sosyal yaşama uyum sağlayabilme.
İngilizce, Hindī, Sanskrit dillerine orta veya ileri düzeyde hakim olma.
Alanıyla ilgili işlerde yeterli düzeyde bilgisayar kullanabilme.
Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılma.
Düşünce ve bilgisini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme, bunları toplumun yararına kullanabilme.
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olma.
Hindī dilini kullanarak ilgili durumlarda iletişim kurabilme.
Sanskrit dilini geliştirerek bu dilde yazılmış olan çeşitli eserleri Türk diline çevirebilme.
Dış görünüş, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olma.
Eğitim kurumları başta olmak üzere çeşitli kurumlarla etkileşim içinde olma, branşla ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alabilme.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlarımız Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, TRT’de ve Özel Televizyonlarda ve çeşitli özel Şirketlerde iş bulabilmektedirler. Ayrıca akademik faaliyetler yürütmek amacıyla üniversitelerde öğretim elemanı olarak da görev yapabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.