Sosyal Bilimler Enstitüsü

İktisat (DR) Programı

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Doktora Programı, öğrencilerine iktisat bilimi hakkında doktora seviyesinde donanım sağlama hedefindedir. Bu kapsamda iktisat politikası, uluslararası iktisat, iktisadi büyüme ve kalkınma gibi alanlarda araştırma ve öğretim yapılmaktadır. Eğitim dili Türkçedir. 

Programın Amacı

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Doktora Programı, ilgili öğrencilerin iktisadi analizde gerekli niceliksel ve niteliksel yöntem ve araçları kullanabilen, eleştirel, yaratıcı, analitik düşünce yeteneğine sahip bireyler olmalarını ve iktisadın Türkiye’de ve tüm dünyada toplumsal ve siyasal gelişmedeki önemini kavramalarını sağlamayı amaçlar. Ayrıca, iktisat programı mezunlarının bu dereceyi kullanabilecekleri kamu ya da özel sektör kariyerlerinin gerektirebileceği yeterlilikleri kazanmasına yardımcı olmayı da amaçlar. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İktisadi modellerin teorik çerçevesini ve işleyiş mekanizmalarını açıklar. İktisat düşüncesinin gelişiminin modern düşüncenin evrimi içindeki yeri ve önemini açıklar. Türkiye ve dünyadaki iktisadi gelişmeleri ve değişimleri açıklar. Sayısal, sözel ve grafik formunda sunulan ekonomi bilgilerini açıklar. Ekonomik olay ve argümanları uygun ekonomi teorilerini ve kavramlarını kullanarak açıklar. 
İktisadi modellerin teorik çerçevesini ve işleyiş mekanizmalarını açıklar.
Türkiye ve dünyadaki iktisadi gelişmeleri ve değişimleri açıklar.
Sayısal, sözel ve grafik formunda sunulan ekonomi bilgilerini açıklar.
Ekonomik olay ve argümanları uygun ekonomi teorileri ve kavramlarını kullanarak açıklar.
İktisadi analizde geçerli niceliksel ve niteliksel yöntemleri ve teknikleri kullanarak iktisadi verileri analiz eder ve çok yönlü değerlendirir.
Niceliksel yöntemler kullanarak iktisadi hipotezleri ve yaklaşımları test eder.
Niceliksel, niteliksel yöntem ve araçları veri toplama, derleme ve değerlendirmede kullanır.
İktisat bilimindeki yeni gelişmelerin ışığı altında yerel, bölgesel ve küresel sorunları bilimsel yöntemlere uygun olarak analiz eder.
Toplumsal sorumluluk bilinciyle iktisadi alanda yaptığı araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ve ilgili kurum ve kişilerle paylaşır.
Ulusal ve uluslararası iktisadi gelişmeleri çok yönlü olarak değerlendirir.
Ülkenin iktisadi problemlerini aşma yönünde alternatif çözüm yolları, projeler ve etkinlikler geliştirir.
Uzmanlaştığı alandaki iktisadi literatürü takip eder.
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel,kültürel değerler ile mesleki etik ilkelerine uygun davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Doktora Programı mezunları Türkiye’de kamu sektöründe ekonomi ve siyaset bürokrasisinde her kademede uzman, yönetici ve denetmen olarak çalışabilmektedir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı özel sektörde de her kademede iş olanakları mümkündür. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.