Sosyal Bilimler Enstitüsü

İnsan İlişkileri (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim)
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Melike KAPLAN

Tanıtım

UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programın Amacı

Toplumsal ilişkiler ve onları düzenleyen başta eğitim, hukuk, siyaset, ailegibi  kurumlar ile bu ilişkilerin içindeoluştuğu ekonomik-sosyal-kültürel yapı ve süreçleri, grup, sınıf  ve örgütleri hem makro hem de mikro, hem nicel hem de nitel teknikleraracılığıyla  tarihsel ve mekansal bağlamındankoparmaksızın, yapı-birey ile  kuram ve uygulamabütünlüğü içinde inceleyerek disiplinler arası ilişkileri kuran;  yurtta ve dünyada  yaşanan kamusalsorunlara  ahlaki olarak sorumluolduğunun bilinciyle eleştirel düşünen, tartışan, yazan;  sivil topluma duyarlı, her türden  ayrımcılığakarşı, yaratıcı  ve demokrat  öğrenciler yetiştirerek İnsan İlişkileri  Yüksek Lisans Programı çerçevesinde farklıdisiplinlerin formasyonuna sahip olan ve bunları uygulayabilmek isteyenlere ilgilendikleri konularda bilgi,beceri ve  yeterliliklerinin sistematikbir biçimde gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

BİLGİ PY1:  Farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin  lisans düzeyinde edindiği kuramsal ve metodolojik bilgileri daha ileri seviyeye ulaştırır.PY2:  Kuramsal ve uygulamalı bilginin insan ilişkileri ve toplumsal sorunlar ile bağlantılarını kurar.PY3: Kazandığı  bilginin eleştirel değerlendirmesini  öğrenir.PY4: Disiplinler arası çalışmaların nasıl yapılacağına dair bilgisini geliştirir.PY5: Toplumlar ve kültürler arası farklılık ve benzerlikleri araştırmada bilimsel bilginin katkılarını öğrenir.PY6:   Farklı alanlardan gelen öğrencilerin  kendilerini geliştirmelerine olanak sağlar.BECERİ PY1: Güncel kuramsal ve metodolojik tartışmaların ışığında ele aldığısorunun analizini yaparak çözüm önerileri geliştirmeye çalışır. PY2: Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte yaşanan güncel konular vesorunların  değerlendirmelerini yaparak özgünbakış açıları geliştirmeye çalışır. PY3:  Toplumsal gerçekliğin farklıboyutları arasında bağlantılar kurarak disiplinler arası çalışmalar yapabilmebecerisine sahip olur. PY4: Bir danışman rehberliğinde dönem projesi hazırlar.YETKİNLİKLERPY1: Ele aldığı konu ve sorun özelinde, bilimsel bir çalışmanın nasılyapılacağı ve nasıl rapor edileceğini çeşitli ödevler ve dönem projesi  hazırlayarak uygulama fırsatına sahip olur. PY2: Bilimsel   etik ilkelere uygun olarak davranır.
PY1: Farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin lisans düzeyinde edindiği kuramsal ve metodolojik bilgileri daha ileri seviyeye ulaştırır.
PY2: Kuramsal ve uygulamalı bilginin insan ilişkileri ve toplumsal sorunlar ile bağlantılarını kurar.
PY3: Kazandığı bilginin eleştirel değerlendirmesini öğrenir.
PY4: Disiplinler arası çalışmaların nasıl yapılacağına dair bilgisini geliştirir.
PY5: Toplumlar ve kültürler arası farklılık ve benzerlikleri araştırmada bilimsel bilginin katkılarını öğrenir.
PY6: Farklı alanlardan gelen öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlar.
PY7: Güncel kuramsal ve metodolojik tartışmaların ışığında ele aldığı sorunun analizini yaparak çözüm önerileri geliştirmeye çalışır.
PY8: Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte yaşanan güncel konular ve sorunların değerlendirmelerini yaparak özgün bakış açıları geliştirmeye çalışır.
PY9: Toplumsal gerçekliğin farklı boyutları arasında bağlantılar kurarak disiplinler arası çalışmalar yapabilme becerisine sahip olur.
PY10: Bir danışman rehberliğinde dönem projesi hazırlar.
PY11: Ele aldığı konu ve sorun özelinde, bilimsel bir çalışmanın nasıl yapılacağı ve nasıl rapor edileceğini çeşitli ödevler ve dönem projesi hazırlayarak uygulama fırsatına sahip olur.
PY12: Bilimsel etik ilkelere uygun olarak davranır.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

EĞİTİM, HALKLA İLİŞKİLER, İNSAN KAYNAKLARI

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.