Sosyal Bilimler Enstitüsü

İspanyol Dili ve Edebiyatı (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ünal KAYA

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı İspanyol Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı'nda 1988 yılından beri eğitim verilmektedir. 2 yıllık bir programdır. Tamamı doktora eğitimini tamamlanmış 8 öğretim üyesi tarafından verilen derslerde İspanyol Dili, Edebiyatı, Kültürü ve İspanyol Tarihi ile ayrıca Latin Amerika Edebiyatı ve Tarihi alanlarında çalışmalar yapılmaktadır.

Programın Amacı

İspanyol edebiyatı, tiyatrosu, şiiri ve diğer edebi türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda bilgi sahibi, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, bilgi ve teknolojilerini etkili olarak kullanan, modern öğretim yöntemlerini kullanabilen, üretken, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen ve kamu yararlarını gözeten İspanyol Dili ve Edebiyatı alanında akademisyen ve dil uzmanı olarak görev yapabilecek nitelikli bireyler yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

​Programdan mezun olan öğrenci İspanyol dilini farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde, günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil vb. kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanılır. Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme ve bunu İspanyolca yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur. Öğrencinin kendi düşüncesini geliştirirken dayanakları sağlam temellere dayandırma becerisini kazanması. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanılarak, bilgi ve beceriler sürekli geliştirilir.
İspanyolca ses bilgisi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunur.
PY3.İspanyolca kelime hazinesi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunur.
PY1. İspanyolca gramer hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunur.
PY4. Türk-İspanyol dil ilişkilerinin tarihi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunur.
PY5. İspanyol tarihi ve kültürü hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunur.
PY6. İspanyol edebiyatının oluşumu ve tarihi gelişimi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunur.
PY7. Bilimsel çalışma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunur.
PY8. Latin Amerika edebiyatı ve tarihi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunur.
PY9. İspanyol dilini farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde, günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil vb. kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanılır.
PY10. İspanyolca metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
PY11. Farklı toplumların tarihsel gelişimlerini edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak incelenir.
PY12. İspanyolca metinleri Türkçeye çevirilir.
PY13. Türkçe metinleri İspanyolcaya çevirilir.
PY14. İspanyolca yazılı anlatım becerisi kazanılır.
PY15. İspanyolca sözlü anlatım becerisi kazanılır.
PY16. İspanyolcayı bilimsel araştırmalarda çalışma dili olarak kullanır
PY17. Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme ve bunu İspanyolca yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur
PY18. Öğrencinin kendi düşüncesini geliştirirken dayanakları sağlam temellere dayandırma becerisini kazanması.
PY19. Gramatikal bakış açısı kazanılmasında irdeleyici düşüncenin geliştirilmesi.
PY20. Belli bir gramatik sorunun açımlanabilmesi için sorular sorabilme becerisinin kazanılması.
PY21. Konulara veye sorunlara farklı açıdan bakabilme becerisinin edinilmesi.
PY22. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanılarak, bilgi ve beceriler sürekli geliştirilir.
PY23. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar.
PY24. İspanyol dili ve edebiyatı ile ilgili konularda incelemeler ve eleştiriler yazılı ve sözlü olarak paylaşılır.
PY25. İspanya ve Latin Amerika tarihi ile ilgili konularda incelemeler ve eleştiriler yazılı ve sözlü olarak paylaşılır.
PY26. Çevirilerle Türkçe eserlerin yurtdışında tanınması ve İspanyolca yayımlanmış eserlerin Türkçeye çevrilerek bilime ve sanata katkıda bulunulur.
PY27. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelere uygun davranılır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, elçilik,  konsolosluklarda ve medyada  istihdam edilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.