Sosyal Bilimler Enstitüsü

Latin Dili ve Edebiyatı (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Leyla MURAT KARAKURT

Tanıtım

Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının yüksek lisans programının ilk bir yıllık ders döneminde Roma edebiyatından seçilmiş metinler okutulmaktadır. Sonraki bir yıllık dönemde ise öğrenciler tez konularını çalışmaktadırlar.

Programın Amacı

İki yıllık eğitim süresince öğrencilerin Latince bilgisini geliştirmelerinin yanında metinleri yorumlayabilme yeteneği kazanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bağımsız, tarafsız  ve eleştirel bir gözle bilimsel çalışma yöntemlerini kullanarak araştırma yapabilme yeteneği kazanmalarına katkı sağlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Klasik Filoloji alanında araştırma yapabilir.
PY1.Latinceyi Türkçeyle ve Latinceden türemiş bir dille karşılaştırır.
PY2. Latinceden Türkçeye ve Türkçeden Latinceye çeviri yapabilir.
PY3. Sözcük dağarcığını ve Latince sözcüklerin etimoloji bilgisini artırabilmelerini sağlayan ve Latinceden türemiş bir batı dilini öğrenebilmeleri için gerekli olan temel bilgiler hakkında bilgi sahibi olur.
PY4. Latince metinleri morfoloji ve syntaks açısından çözümler.
PY5. Yunan ve Latin Edebiyatı bilgilerine ve onun Avrupa'nın yazılı edebiyat geleneğindeki devamlılığını ve alımlanmasını kavrayabilir.
PY6. Klasik dönem humanist düşünce yapısını ve onun önemini tartışır.
PY7. Filoloji, tarih ve felsefe alanlarında bağımsız, tarafsız ve eleştirel bir gözle araştırma yapabilir.
PY8. Eskiçağ tarihi çerçevesi içinde Roma'nın siyasal ve toplumsal yapısını değerlendirebilir.
PY9. Tarihi olayların Latin edebiyatı üzerindeki etkisini yorumlar.
PY10. Roma Edebiyatındaki yazın türleri (tarih, felsefe, coğrafya, hitabet, mektup, şiir, didaktik, destan, lirik, elegeia, komedya, tragedya) hakkında bilgi sahibi olur.
PY11. Roma dünyasındaki edebi kişilikleri ve yapıtları hakkında bilgi sahibi olur.
PY12.Tez konularında bağımsız, tarafsız ve eleştirel bir gözle bilimsel çalışma yöntemlerini kullanarak araştırma yapabilir.
PY13. Yaşam boyu öğrenme becelerini kullanarak, bilgi ve becelerini sürekli geliştirir.
PY14. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
PY15. Antik Yunan ve Roma Uygarlığı ile ilgili tarihi, edebi, toplumsal ve felsefi konulardaki incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY16. Çevirileriyle Roma uygarlığından günümüze kalmış yapıtların ülkede tanıtılmasını sağlayarak bilime ve sanata katkıda bulunur.
PY17. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY18. Latince metni tarihsel perspektif içinde doğru anlamlandırır.
PY20.Roma Edebiyatından bir yapıtı Latincesinden okur, Latince dil bilgilerini geliştirir, metinleri kavrayabilir ve yorumlayabilir.
PY21.Mesleğinde geçen bilimsel Latinceyi sözlük yardımıyla kendi başına okuyabilecek gramer bilgisinie sahip olur.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Latin Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programını bitiren öğrenciler "Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar. Mezunların Kültür Bakanlığının aralıklı olarak açtığı sınavlardan geçip Müze Asistanı olarak çalışma olasılıkları vardır. Anadolu, Klasik Filolojinin konularını oluşturan malzemelerle dolu olduğu için, bu programı bitirenler turizm alanında da çalışabilmektedirler. Yüksek Lisans ve Doktora programlarını başarıyla bitirenler alanlarında üniversitelerde görev alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının yüksek lisans programının ilk bir yıllık ders döneminde Roma edebiyatından seçilmiş metinler okutulmaktadır. Sonraki bir yıllık dönemde ise öğrenciler tez konularını çalışmaktadırlar.Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.