Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mantık (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. İsmail KÖZ

Tanıtım

Mantık tezli yüksek lisans programı, mantık üzerine felsefi bir yöntemle araştırma yapan bir bilim dalıdır.  Bu çerçevede, mantığın temel problemleri,  kavram, önerme, ıspat, felsefi analiz gibi konularda öğrencilere bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırır. 

Programın Amacı

Mantık Yüksek Lisans programının amacı ilgili bilim dalında bilgi üretmeyi, bu bilgileri ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmayı başaracak yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip uzman araştırmacılar yetiştirmektir. Yüksek Lisans düzeyinde başarılı olan öğrencileri Doktora aşamasına hazırlamaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan bir öğrenci; Mantık alanında ileri düzeyde bilgi sahibi olur, bu alandaki kaynakları yetkin bir şekilde kullanır, Mantıkta kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, Mantık konularında objektif ve tutarlı yorum geliştirir, Mantık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, alanındaki birincil ve ikincil kaynakları kullanır, bilimsel dil becerisine sahip olur, Mantık alanındaki problem çözme yeterliliklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular, alanla ilgili bilgileri ulusal ve uluslar arası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
PY1: Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşim hakkında bilgi sahibi olur.
PY2:Mantık bilimin temel kavram sorunlar hakkında bilgi sahibi olur.
PY3: Lisans düzeyi yeterliklerine dayalı olarak mantık alanındaki kaynakları etkin biçimde kullanır.
PY4: Alanında bilimsel zihniyete sahip olur.
PY5: Mantığın tarihçesini ana hatları ile aktarır.
PY6: Mantık tarihinin değişik dönemlerinde öne çıkan temel problemler hakkında bilgi sahibi olur.
PY7: Mantık tarihinin değişik dönemlerinde öne çıkan mantıkçıları ve eserleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY8: Mantık tarihi ile ilgili yeterli bir literatür bilgisine sahip olur.
PY9: Alan ile ilgili öne çıkan bilim insanlarının literatüre katkıları hakkında bilgi sahibi olur.
PY10: Alan ile ilgili klasik ve modern kuramlar hakkında bilgi sahibi olur.
PY11: Aristoteles başta olmak üzere Antik Yunan düşüncesindeki mantıkçıları, eserleri ve okulları hakkında bilgi sahibi olur.
PY12: Müslüman filozofların mantıktaki ilgili alana katkıları hakkında bilgi sahibi olur.
PY13: Mantıkta edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri diğer bilimlerde kullanır.
PY14: Alanı ile ilgili bilimsel bir dil kullanarak metin dikte eder.
PY15: Herhangi bir görüşü mantıkî bakış açısı ile analiz eder.
PY16: Alanı ile ilgili birincil ve ikincil kaynakları kullanır.
PY17: Düşündüklerini doğru, tutarlı ve çelişkisiz bir şekilde ifade eder.
PY18: Mantık ile ilgili klasik metin dilini kullanır.
PY19: Sözlü ve yazılı ifadede mantık kurallarına riayet eder.
PY20: Meşşai ve İşraki mantık anlayışı arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koyar.
PY21: Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, sonuçları değerlendirir ve bunları gerektiğinde kullanır.
PY22: Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
PY23: Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
PY24: Mantık ile ilgili bilgileri ulusal/ uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
PY25: Sahip olduğu klasik metin dilini kullanarak ilgili alana ait yazma metinleri inceler.
PY26: Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
PY27: Alanındaki güncel geliş-meleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
PY28: Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
PY29: Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Eğitim, din hizmetleri, kamu sektörleri

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mantık tezli yüksek lisans programı, mantık üzerine felsefi bir yöntemle araştırma yapan bir bilim dalıdır.  Bu çerçevede, mantığın temel problemleri,  kavram, önerme, ıspat, felsefi analiz gibi konularda öğrencilere bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırır. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.