Sosyal Bilimler Enstitüsü

Paleoantropoloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı program.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL

Tanıtım

Paleoantropoloji Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Dünya ve Anadolu Paleoantropoloji'sini inceleyerek öğrencilere güncel bilgileri kazandırır. Bunun yanında paleoantropolojiyi yakından ilgilendiren iskelet biyolojisi, paleontoloji, paleodemografi, paleoekoloji ve adlî antropoloji gibi özelleşmeye yönelik verilen dersler ile öğrencilere belli konularda ihtisaslaşma fırsatı tanımaktır.

Programın Amacı

Bu programının amacı, kendi alanında çalışabilecek uzman paleoantropologlar yetiştirmektir.  Program ayrıca insanlık tarihi ve tarihöncesi dönemde meydana gelen değişimleri bilen, kazılarda aktif rol oynayabilen, müzelere gelen iskelet ve fosil buluntuları değerlendirebilecek seviyede, F2K (Felaket Kurbanlarını Kimliklendirme) timlerinde çalışabilecek bilgi ve donanıma sahip bireyleri ve üniversitelerde bu alanda ders verebilme potansiyeline sahip akademik kadroları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve güncel tutar, diğer alanlarla etkileşim içerisinde olarak yeni fikirler kazanır, bu fikirleri bilimsel ve eleştirel bir şekilde irdeleyebilir, ulusal ve uluslararası çalışmalarda etkin rol oynar, eğitimini yönlendirme yetkinliğini kazanır, bilgilerini ve fikirlerini toplumla paylaşabilir.
Paleoantropoloji ile ilgili gelişmeleri, lisans bilgilerine dayalı olarak kuramsal ve uygulamalı olarak günceller ve değerlendirir.
Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri değerlendirir; öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
Alanı ile ilgili disiplinlerarası ilişkileri değerlendirir ve farklı alanlardan edindiği bilgileri yeni fikirler üretmek için kullanır.
Alan konularına eleştirel ve yaratıcı bir biçimde yaklaşma, onları tartışma ve düşünme becerisine sahip olur.
Alan bilgilerini kullanarak günlük hayatına da çok yönlü ve nesnel bir bakış açısı ile yaklaşma becerisini elde eder.
Öğrenilenleri bireysel kazanım olarak yaşam biçimine yansıtma ve daha nesnel olabilme yetisini kazanır.
Bilgilerini farklı disiplinlerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirme becerisine sahip olur.
Alanla ilgili önemli araştırmacılar ile onların fikirlerinin alana katkılarını değerlendirme becerisine sahip olur.
Bilimsel fikirleri doğrudan kabul etmeden önce eleştirebilir ve değerlendirmesini yapabilir.
Bireysel ve ekip ile çalışmalarında sorumluluk alabilir ve çalışmalarda etkin şekilde yer alabilir.
Özgün fikirler üretebilir ve çalışma esnasında karşılaşılan problemelere çözüm önerileri getirebilir.
Ulusal ve uluslararası önemli bilimsel dergilerde araştırmaya dayalı makale yayımlayarak alanında sahip olduğu bilgileri paylaşabilir.
Bilgiye en kolay ve verimli bir biçimde erişebilir ve edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip etkin bir şekilde kullanabilir.
Öğrenme süreci ile ilgili temel gereksinimlerini belirleyerek bir çalışma düzeni oluşturma yetkinliğine sahip olur.
Eğitimini bilimsel ahlâk çerçevesine oturtma yetkinliğine sahip olur.
Alanı ile ilgili bilimsel ve kültürel etkinliklere katkı sağlayabilir.
Ulusal ve/veya uluslararası topluluklar veya etkinliklerde özgün fikirlerini paylaşarak iletişim kurabilir ve alan dışı topluluklara da aktarabilir.
Ulusal, uluslararası ve/veya disiplinlerarası çalışmalarda farklı ülke ve alanlardan insanlarla önyargısız şekilde iletişime geçebilir.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerleri gözetir.
Alanında edindiği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalarda uygulayarak bilime katkı sağlar.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun kişiler genellikle müze araştırmacısı, kolluk kuvetlerinde iskelet kimliklendirme uzmanı veya üniversitelerde araştırma görevlisi olarak iş bulabilmektedir. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlar ile arkeolojik/antropolojik kazı yapan bazı özel şirketlerde de istihdam olanakları mevcuttur.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.