Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sanat Tarihi (DR) Programı

Tanıtım

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü , HeidelbergÜniversitesi'nden gelen, Prof. Dr. Katharina Otto-Dorn tarafından 1954senesinde kurulmuştur. İlk yıllarda Sanat Tarihi ve Türk Sanatı Kürsüsü ;daha sonra Sanat Tarihi Kürsüsü iken, akademik yapılanmadaki geneldeğişikliklerden dolayı 1982-1998 yılları itibariyle Arkeoloji ve SanatTarihi Bölümü bünyesinde Sanat Tarihi Anabilim Dalı olarak faaliyetiardından, 1998 yılından beri Sanat Tarihi Bölümü haline gelmiştir. 

Programın Amacı

Sanat Tarihi eğitim ve öğretiminde, resim, heykel, mimari ve elsanatları ile oluşan plastik sanat dallarının doğuşu ve geçmişaşamalarını tanıyıp, günümüzdeki gelişimlerini izleyebilen; Bizans,İslam, Avrupa ve Türk sanatlarının başlıca dönemleri ile temelözelliklerini bilen ve diğer kültür çevreleriyle ilişkilerini, etki alışverişlerini kavrayıp irdeleyebilen; sanat tarihinde araştırma,inceleme, belgeleme, değerlendirme, yorumlama, sunma beceri veyöntemlerini kazanmış Sanat Tarihçiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sanat Tarihinin temel kavramları, terminolojisi ve diğer bilim dallarıile ilişkisi konusunda bilgiye sahip olur.Mimarlık, mimari süsleme,minyatür, seramik, halı, kilim, çini, cam, alçı, fildişi, ahşap ve metalgibi el sanatları ile resim, heykel gibi plastik sanat dallarına aiteserleri tanımlar, değerlendirir, yorumlar ve tanıtır.Disiplin içi vedisiplinler arası takım çalışması yapar.Yaşam boyu öğrenme becerilerinikullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.Birey olarakmesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etikilkelerine uygun davranır.Sanat Tarihi ile ilgili konulardaincelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY1. Sanat Tarihinin temel kavramları, terminolojisi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi konusunda bilgiye sahip olur.
PY2. Sanatın doğuşu, başlıca aşamaları, plastik sanat dalları ve renk, doku, çizgi, şekil, mekân, boyut, harmoni, malzeme bilgileri ile dönem, bölge, sanatçı bakımından üslup çeşitlerini öğrenir.
PY3. Sanat Tarihinde araştırma yöntemleri; şehir, bölge, tarihi doku ve çevre incelemeleri; envanterleme, çizim ve fotoğraflarla belgeleme; arşiv düzenleme; stil kritiği, tipoloji ve tarihlendirme konularında bilgiye sahip olur.
PY4. Sanat Tarihinde arazi çalışmaları, yüzey araştırmaları, arkeolojik kazılar, çeşitli sanat eserlerinin restorasyon ve konservasyonunu öğrenir.
PY5. Tarihi kaynaklar ve arşiv belgelerinden yararlanma konusunda bilgiye sahip olur.
PY6. Çeşitli ülkelerde sanat ve mimarlık dönemlerinin gelişimi hakkında kapsamlı bilgiler öğrenir.
PY7. Türk Sanatının ilk dönemlerinden günümüze kadar tarihi ve coğrafi bakımdan belli başlı aşamaları, etki alış verişlerini öğrenir.
PY8. İslam Sanatı ve Mimarisinin ana hatları, tarihi ve coğrafi yayılışı hakkında bilgi sahibi olur eserleri dönemlerine göre tanır ve değerlendirir.
PY9. Erken Hıristiyan - Bizans Sanatı ve Mimarisi konusunda bilgi sahibi olur.
PY10. Avrupa Sanatı ve Mimarisini öğrenir.
PY11. Tarih boyunca Türk Sanatı ve Mimarisinin kaynakları, başlıca dönemleri, karakteristik özellikleri ile gelişim çizgisi ve günümüzdeki durumu hakkında bilgi sahibi olur.
PY12. Çağdaş sanatın gelişimleri hakkında bilgi edinir.
PY13. Mimarlık, mimari süsleme, minyatür, seramik, halı, kilim, çini, cam, alçı, fildişi, ahşap ve metal gibi el sanatları ile resim, heykel gibi plastik sanat dallarına ait eserleri tanımlar, değerlendirir, yorumlar ve tanıtır.
PY14. Sanat Tarihi alanı içinde şehir, bölge, tarihi doku ve çevre incelemeleri; envanterleme, çizim ve fotoğraflarla belgeleme; arşiv düzenleme; stil kritiği, tipoloji ve tarihlendirme yapar.
QY15. Knowledge and skill in technique drawing, as a device for expression, realization, documentation and communication in the art history
PY16. Tarihi kaynaklar, kütüphane ve arşiv belgelerinden yararlanır.
PY17. Sanat Tarihine yönelik arazi çalışmaları, yüzey araştırmaları, arkeolojik kazılar yapar.
PY18. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY19. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar
PY20. Sanat Tarihi ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY21. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler "Ankara Üniversitesi Dil veTarih–Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması” ile “ Sanat Tarihçi ”unvanını alırlar. Sanat Tarihçileri mimarlık, mimari süsleme, minyatür, seramik, halı,kilim, çini, cam, alçı, fildişi, ahşap ve metal el sanatları ile resim,heykel gibi plastik sanat dallarına ait bütün eserleri tanımlar,değerlendirir, yorumlar ve tanıtır. Sanat eserlerinin korunması vegelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak üzere, kültürel mirasa sahipçıkarak çevresini de bilinçlendirir. Sanat Tarihçilerin iş alanı genellikle müzelerdir; ayrıca TurizmBakanlığı ve taşra teşkilatı; Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bölgemüdürlükleri; Kültür Bakanlığı ve il kültür müdürlükleri bünyesindegörev alabilirler; öğretmenlik meslek sertifikası bulunanlar, MilliEğitim Bakanlığı'nın Orta Öğretim seviyesindeki okullarında öğretmenlikyapabilirler. Müzelerde görevlendirilenler, sanat eserlerinintanımlanması, değerlendirilmesi, envanter kayıtlarının tutulması, enuygun şekilde korunması ve gerekirse depolanmasını veya uygun yerlerdeteşhir edilerek tanıtılmasını sağlar. Bu tür büro hizmetlerinden başka,geçmiş dönemlerde toprak altında kalmış eserleri gün ışığına çıkarmaküzere, yüzey araştırmaları ve kazı faaliyetlerine de katılarak uzun veyakısa sürelerle arazi çalışmaları yapabilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına